Openbare Daltonbasisschool de Plantage

Plantagepolder 1 3991 ZE Houten

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze schoolverlaters hebben boven het landelijk gemiddelde gescoord op de centrale eindtoets 2023 en een mooi schooladvies gekregen, passend bij hun resultaten gedurende acht schooljaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Plantage willen we het beste uit de leerlingen halen, leerdoelen stellen en zicht hebben op leerresultaten. Planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor een leerling. Deze resultaten houden we bij in het leerlingvolgsysteem van Leerling in Beeld (voorheen CITO). Op de Plantage gebruiken we de toetsen uit Leerling in Beeld. De volgende toetsen worden één of twee maal per jaar afgenomen:   

Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. 

DMT                              groep 3 t/m 8

AVI                               groep 3 t/m 6

Begrijpend luisteren       groep 3

Begrijpend lezen           groep 3 t/m 8

Rekenen en Wiskunde   groep 3 t/m 8

Spelling                       groep 3 t/m 8

Doorstroomtoets                     groep 8

De uitkomsten van deze toetsen worden in het Cito-computerprogramma geregistreerd, zodat de vorderingen van uw kind over de jaren worden bijgehouden. De intern begeleider bespreekt de toetsuitslagen met de leerkracht. Met behulp van de uitkomst van deze toetsen kunnen zij bepalen of uw kind naar behoren presteert, of dat extra zorg noodzakelijk is.  

Naast de Cito-toetsen bestaan er ook toetsen die bij een leermethode horen. Deze controleren of de behandelde leerstof ook werkelijk wordt beheerst. De uitkomsten van beide soorten toetsen vormen samen met de observaties van de leerkracht de basis voor de rapportbeoordeling. Wij gebruiken deze toetsen ook om uw kind tussentijds te blijven volgen en of de doelen worden behaald. In verband met het recht op privacy worden de leerlingdossiers in een afgesloten ruimte bewaard en zijn digitale gegevens met wachtwoorden beveiligd. Ouders kunnen wel, indien zij dat wensen, op school het dossier van hun eigen kind inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de IB-er en directie van de school.  

Ieder schooljaar maken we een trendanalyse van de resultaten van de Citotoetsen halverwege het schooljaar. Doel van de trendanalyse van de Citogegevens is het in kaart brengen van de leerresultaten van ons onderwijs, waarna eventueel onderwijskundige interventies gepleegd worden om de resultaten te verbeteren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze schoolverlaters krijgen een schooladvies a.d.h.v. hun prestaties gedurende hun gehele schoolloopbaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal-emotionele vorming staat hoog in het vaandel op onze school. Daltononderwijs is per definitie een onderwijsvorm waarin de brede vorming van kinderen centraal staat. Naast de standaard vakgebieden als taal, rekenen, begrijpend lezen enz. leren wij de kinderen hoe ze goed kunnen samenwerken. Tevens leren wij ze hoe ze in het kader van zelfstandigheid hun 'eigen ik' kunnen ontwikkelen, zowel in de smalle vorming (o.a. taal en rekenen) als in de brede vorming (o.a. burgerschap, cultureel en sociaal). Naast onze daltonmethodiek gebruiken we op school een aantal methodes om kinderen breed te vormen. Daarbij moet worden opgemerkt dat sociaal-emotionele vorming geen methode betreft die eens per week op het rooster is geagendeerd. Het sociaal-emotionele vormingsproces is geïntegreerd in het dagelijkse werken, het dagelijkse lesprogramma. Wel wordt eens of meerdere keren per week specifiek stilgestaan bij en ingezoomd op de sfeer in de groep en de omgang tussen de leerlingen. Op school werken we in alle groepen met het Rots en Waterprogramma.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Persoonlijke vorming
  • Omgaan met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven