KBS 't Schoolhuys

Tappersgilde 22 3994 CG Houten

  • Het geven van goed onderwijs en een fijne sfeer vinden wij belangrijk. Op 't Schoolhuys word je gezien, als kind, leerkracht en als ouder!
  • De kinderen ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel en er is sprake van een grote betrokkenheid naar elkaar.
  • We werken met de methode 3,2,1 Start waarbij we de bewegend leren toestellen op het schoolplein inzetten
  • Wij geven de zaakvakken; natuur, aardrijkskunde en geschiedenis met behulp van de methode Vier Keer Wijzer, meervoudige intelligenties.
  • Wij geven alle groepen, vanaf groep 1 t/m 8 versterkt Engels.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 hebben de leerlingen boven verwachting gepresteerd op de eindtoets. We hebben 8 adviezen bijgesteld naar boven. We zijn blij om te zien dat we de investering en inzet terugzien in de opbrengsten van alle leerlingen.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we vanwege Covid-19 helaas geen Cito Eindtoets kunnen afnemen. 

In het schooljaar  2020- 2021 en 2021-2022 is de eindtoets afgenomen bij de leerlingen van groep 8. De schoolscore is beide jaren uitgekomen op 535,5 en was daarmee hoger dan de voorgaande jaren en boven het landelijk gemiddelde. 

Leerresultaten

Op onze school behalen wij leerresultaten die op grond van de kenmerken van de leerling populatie mogen worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/ wiskunde tenminste voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullend aan onze schoolnormen. Daarnaast hebben wij ook doelen gesteld op andere ontwikkelingsgebieden dan taal en rekenen. Denk bijvoorbeeld aan sociale en maatschappelijke competenties en ook een leerklimaat dat leren mogelijk maakt. Ook kijken wij naar de bereikte leergroei van leerlingen en groepen. Wij zijn van mening dat elke leerling op elk moment leergroei moet laten zien, in lijn met de verwachting die wij hebben. Voor leerlingen die zich niet naar verwachting ontwikkelen, wordt een verdere analyse uitgevoerd om gerichte aanvullende hulp te kunnen bieden.

Schooladvies en uitstroom Voortgezet Onderwijs (VO)

In groep 8 krijgt elke leerling advies voor het vervolgonderwijs. Op onze school zijn we ons ervan bewust dat een goed overwogen schooladvies kinderen de beste kansen biedt.

Het schooladvies komt zorgvuldig tot stand waarbij het resultaat op de eindtoets als extra gegeven geldt. Een film zegt immers meer dan een foto.

In het schooljaar 2022-2023 is de eindtoets afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Daarbij hebben we net onder het landelijk gemiddelde gescoord 534,4. We hebben ervoor gekozen om  alle leerlingen mee laten doen met de Eindtoets. Ook leerlingen die een eigen leerlijn hebben gevolgd. Sterke leerlingen hebben dit schooljaar over het algemeen iets minder goed laten zien wat ze in huis hebben. Wel is er goed en kansrijk geadviseerd en hebben we geen leerlingen naar boven hoeven bijstellen.

Het schooladvies wat de leerlingen in februari 2022 gekregen hebben, hebben we gebaseerd op de LVS gegevens van de afgelopen 3 jaar en onze observaties in de groep gericht op werkhouding, zelfstandigheid en ontwikkeling. Deze adviezen worden met alle betrokken bovenbouwcollega’s, intern begeleider en directeur samen besproken en vastgesteld.

De verwachting is dat we aankomend schooljaar weer boven het landelijke gemiddelde gaan scoren, als we kijken naar de tussenresultaten in de overige leerjaren.

Ieder jaar wordt een diepgaande analyse gehouden om goed te bekijken op welke onderdelen er uitval zichtbaar is en hoe dit zich verhoudt tot de referentieniveaus en welke schoolkenmerken hieraan bijdragen. Op onderdelen die dat vragen wordt een hiatenplan opgesteld om doelgericht te gaan werken.

In februari 2024 gaan we voor het eerst de doorstroomtoets afnemen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van zowel de methodegebonden toetsen als de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem worden besproken in de groepsbesprekingen, die vier keer per jaar plaatsvinden. In deze besprekingen wordt gekeken wat de groep nodig heeft en wat individuele kinderen eventueel nodig hebben. Ook wordt hierbij de werkhouding en de motivatie van de leerling besproken.
Twee keer per jaar bespreken de intern begeleider en de directie de resultaten en wordt ook gekeken wat er schoolbreed nodig is om de leeropbrengsten te verhogen. Deze resultaten worden in het team gepresenteerd, samen kijken we naar mogelijke verbeterpunten en leren van elkaars successen.

We gebruiken daarnaast het programma van Leeruniek. Leeruniek versterkt het fundament van onze school, zodat elk kind de kans krijgt om zich naar zijn of haar volledige potentieel te ontwikkelen. In het dashbord krijgen de leerkrachten, de IB-er en de directeur zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, de groepen en de school als geheel. We zien hoe de school, de groep en de leerlingen ervoor staan, wat de trends zijn en waar de onderwijsbehoeftes liggen. Leerkrachten krijgen zo handvatten om volledig eigenaarschap te pakken over onderwijsprocessen en onderwijsuitkomsten. Het stimuleert onze school om een leercultuur te ontwikkelen, die zich constant blijft verbeteren.   

Met de leerlingen worden de tussenresultaten ook besproken. In een 1 op 1 gesprek met de leerkracht worden de resultaten besproken en in overleg met de leerling interventies ingezet. Hierbij houden we goed zicht op de te verwachtten groei van de leerling en hebben we hoge verwachtingen. Samen met de leerling worden ontwikkeldoelen besproken, ouders worden hiervan waar nodig op de hoogte gebracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het geven van een schooladvies kijken wij zowel naar de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Tijdens de startgesprekken in groep 7, waarbij ouders en leerling aanwezig zijn, wordt er een indicatie van het advies gegeven dat is gebaseerd op de werkhouding en de resultaten vanaf groep 6. In het midden van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies, zodat zij zich al kunnen oriënteren op de middelbare scholen. Aan het eind van groep 7 volgt er een gesprek als het advies is veranderd. Uiteindelijk volgt er in het midden van groep 8 het definitief advies. Na het maken van de doorstroomtoets kan een advies eventueel heroverwogen worden.

Ook houden we onze adviezen bij: zijn onze leerlingen na drie jaar voortgezet onderwijs nog op hetzelfde niveau als het gegeven advies of zijn ze naar een ander niveau gegaan? Wanneer wij dit afzetten tegen landelijke gegevens zijn onze adviezen de afgelopen jaren passend bij onze leerlingen geweest.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op ´t Schoolhuys creëren we een veilige leeromgeving waar de kinderen, de leerkrachten en de ouders zichzelf kunnen zijn en met plezier en respect met elkaar omgaan.

We zijn een Vreedzame School.

Voor ontwikkeling van kinderen is een goede samenwerking tussen leerkracht, kind en ouder van het grootste belang. De leerkracht neemt hier een actieve rol in en voelt zich verantwoordelijk. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ouders en kinderen denken mee en samen zoeken we naar de beste aanpak. Indien nodig maken we gebruik van expertise van deskundigen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect
  • verbinding

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven