KBS 't Schoolhuys

Tappersgilde 22 3994 CG Houten

 • Het geven van goed onderwijs en een fijne sfeer vinden wij belangrijk. Op 't Schoolhuys word je gezien, als kind, leerkracht en als ouder!
 • De kinderen ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel en er is sprake van een grote betrokkenheid naar elkaar.
 • We werken met de methode 3,2,1 Start waarbij we de bewegend leren toestellen op het schoolplein inzetten
 • Wij geven de zaakvakken; natuur, aardrijkskunde en geschiedenis met behulp van de methode Vier Keer Wijzer, meervoudige intelligenties.
 • Wij geven alle groepen, vanaf groep 1 t/m 8 versterkt Engels.

Het team

Toelichting van de school

Op 't Schoolhuys krijgen alle groepen gymles van een vakleerkracht gymnastiek. Alle leerlingen krijgen daardoor kwalitatief goede gymlessen voor 90 minuten per week. Ook hebben we voor dit schooljaar vanuit de NPO gelden een vakleerkracht muziek die wekelijks aan de groepen 1 t/m 4 een muziekles geeft. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft voor nascholing of privé omstandigheden of wanneer een leerkracht ziek is, komt er een invalleerkracht. Hierbij maken we gebruik van de invalpool Transvita, die voor de hele regio werkt. Soms is er geen invalleerkracht beschikbaar. We willen in principe geen klas naar huis sturen en doorlopen dan de volgende procedure:

 1. Deeltijders benaderen aan de eigen school.
 2. Ambulant personeel (IB-ers of directie) valt in als de werksituatie dit toelaat en het niet meer dan één dagdeel betreft.
 3. De groep van de afwezige leerkracht verdelen over andere groepen. Dit doen we alleen bij de groepen 4 t/m 8. De kleutergroepen en groep 3 worden niet verdeeld. Als dit redelijkerwijs ook niet verantwoord is, wordt een groep thuis gelaten. Ouders worden in dit geval indien mogelijk vooraf op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen hebben we combinatiegroepen. De oudere leerlingen maken de nieuwe leerlingen wegwijs op onze school. Daarna streven we naar homogene groepen (enkele groep 3 t/m 8). Indien het leerlingaantal dit niet toelaat, zal er een combinatiegroep worden gevormd, waarbij er zorgvuldig naar de samenstelling van deze groep wordt gekeken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Deze onderwijstijden zijn gemiddelde tijden. In de groepsbesprekingen die vier keer per jaar plaatsvinden tussen de IB'er en de leerkracht wordt gekeken wat de aandachtspunten voor de groep zijn. In dit geval kan er besloten worden meer tijd aan een vakgebied te besteden en aan en ander vak iets minder.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze onderwijstijden zijn gemiddelde tijden. In de groepsbesprekingen die vier keer per jaar plaatsvinden tussen de IB'er en de leerkracht wordt gekeken wat de aandachtspunten voor de groep zijn. In dit geval kan er besloten worden meer tijd aan een vakgebied te besteden en aan en ander vak iets minder.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 't Schoolhuys bieden we Passend Onderwijs als dit binnen onze mogelijkheden ligt. U kunt hier meer over lezen in ons schoolondersteuningsprofiel in de bijlage.

Passend Onderwijs voor elk kind 

Passend Onderwijs heeft als doel dat ieder kind een plek krijgt op een school die past bij de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind. Ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Om dit te realiseren, eventueel met wat extra ondersteuning, werken basisscholen in de regio samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat Profi Pendi. Profi Pendi is het samenwerkingsverband voor het basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfherenlanden. Het bestaat uit 17 schoolbesturen, ca. 17.000 leerlingen en ca. 80 scholen (inclusief 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs). 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 

 • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; 
 • een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 
 • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is; 
 • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 
 • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen; 
 • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

Zorgplicht 

De school waar een kind naartoe gaat, is verplicht passende ondersteuning te geven als de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dat wordt zorgplicht genoemd. Wanneer de school deze hulp niet kan bieden, zoekt de school samen met ouders naar de best passende plek voor de leerling. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen dichtbij huis onderwijs volgen. Echter, niet alle gespecialiseerde vormen van ondersteuning kunnen geboden worden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. Daarom werkt Profi Pendi samen met scholen voor speciaal onderwijs buiten de regio die bereid zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften toe te laten. 

Ondersteuningsplan 

De scholen in deze regio bieden dezelfde basisondersteuning. Soms is echter extra ondersteuning nodig voor een leerling. Profi Pendi ontvangt middelen vanuit de overheid voor zowel de basis- als de extra ondersteuning. Hoe dit geld wordt ingezet en verdeeld over de deelnemende schoolbesturen is vastgelegd in het Ondersteuningsplan (OP). Daarin staan ook andere afspraken, bijvoorbeeld wanneer een kind een plek kan krijgen in speciaal (basis)onderwijs. Dit plan wordt afgestemd met de gemeenten in de regio. 

Wanneer naar het samenwerkingsverband? 

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan een school kan bieden. Als Intern Begeleider (IB’er), groepsleerkracht of ouder van de leerling krijgt u op dat moment te maken met het samenwerkingsverband. De IB’er neemt het initiatief voor een multidisciplinair overleg. Dat is een overleg waarin ouders, leerkracht(en), de Intern Begeleider van de school, een Collegiaal Consultant van Profi Pendi en eventueel andere deskundigen met elkaar bespreken hoe het kind de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. Er kan bijvoorbeeld besloten worden hulp van buitenaf de school binnen te halen. Wanneer een kind daarmee voldoende geholpen is, kan het op de eigen basisschool blijven.  Soms blijkt echter dat ook deze hulp onvoldoende helpt. Er wordt dan met elkaar besloten dat een kind naar speciaal basisonderwijs of naar een school voor speciaal onderwijs zal gaan. De school dient dan bij het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een toelaatbaarheidsverklaring. 

Betrokkenen 

Bij een multidisciplinair overleg schuift – afhankelijk van de hulpvraag – geregeld iemand van het sociaal team aan. Er kunnen dan direct afspraken gemaakt worden waar onderwijs en zorg elkaar raken. Ook andere deskundigen, denk aan een logopediste of orthopedagoog, kunnen deelnemen. Leerplicht kan ook deelnemen. De gemeenten en het onderwijs stemmen geregeld zaken met elkaar af waar onderwijs en zorg elkaar nodig hebben. Zo denken de gemeenten mee bij het opstellen van het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en is het samenwerkingsverband betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke jeugdplannen. 

Privacy 

Wanneer voor een leerling een multidisciplinair overleg gevoerd wordt, deelt de school informatie over de leerling met het samenwerkingsverband.  Profi Pendi gaat zorgvuldig om met deze privacygevoelige informatie en maakt daarom gebruik van de monitor Kindkans. Hierin worden gegevens op een veilige manier gedeeld. Wat doet Profi Pendi? Profi Pendi probeert ervoor te zorgen dat er een dekkend aanbod van voorzieningen is, zodat thuiszitten voorkomen kan worden en kinderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving naar school kunnen. Profi Pendi zorgt er ook voor dat elke school in de regio dezelfde basisondersteuning aanbiedt en is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget voor extra begeleiding onder de aangesloten schoolbesturen.

Meer weten? Ga naar de website www.profipendi.nl of kijk op www.passendonderwijs.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

't Schoolhuys heeft op dit moment de mogelijkheid om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden door samen te werken met externe organisaties, denk aan Bartimeus, Keizerhuis en Ikos. Daardoor kunnen kinderen op het regulier onderwijs blijven. We proberen deze samenwerking steeds uit te breiden, mits het te behappen blijft voor de leerkracht. We leveren zoveel mogelijk maatwerk en onderzoeken wat de best passende plek is voor een kind.   

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de peuterspeelzaal hebben we de woordenschat methode Logo 3000 aangeschaft. Deze woordenschat methode wordt ingezet in de peutergroep en in de kleutergroepen van onze school. Zo zijn de kinderen qua woordenschat goed voorbereid op het leren lezen en schrijven in groep 3. 

Terug naar boven