Basisschool De Mussenberg

Voogdenstraat 2 6085 CH Horn

Schoolfoto van Basisschool De Mussenberg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

ROUTE 8: ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de leerling meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en geeft weer of de referentieniveaus behaald zijn.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten doen ertoe.

 Opbrengsten van ons onderwijs worden op verschillende manieren verkregen:

* methode gebonden toetsen: deze toetsen maken deel uit van de methode en meten datgene wat in de afgelopen onderwijsperiode (enkele weken) aan bod is geweest.

* methode onafhankelijke toetsen: hiervoor gebruiken wij de toetsen die door Cito ontwikkeld zijn om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, Cito LOVS. Deze toetsen meten halfjaarlijks in welke mate de leerling kan toepassen wat er geleerd is tot dan toe.

* formatieve toetsen: de leerkracht instrueert, bevraagt en volgt de leerling door gebruik van leergesprekken en observaties.

Bovenstaande keert voortdurend terug in een cyclisch proces. Onze school werkt planmatig en doelgericht aan het onderwijs volgens de principes van Handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Door gegevens te verzamelen, te analyseren worden leerlingen op basis van onderwijsbehoeften geclusterd. Hierop worden de groepsplannen afgestemd. Tussenresultaten worden op dezelfde wijze verwerkt, bijstellingen worden doorgevoerd. Verdere informatie hierover kunt u lezen onder de kopjes 'kwaliteitszorg' en 'ondersteuning aan leerlingen'.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorlopig advies

Vanaf groep 6 wordt er een uitstroomprognose gemaakt, een voorlopig advies. Vanaf groep 6 wordt er gekeken naar hoe de leerlingen zich ontwikkelen in het licht van uitstroom in groep 8. In groep 6 en groep 7 wordt er een uitstroomprognose (voorzichtige inschatting) gemaakt en besproken met ouders en leerlingen. In groep 8 volgt vervolgens het definitieve schooladvies. Dit schooladvies wordt gebaseerd op leerresultaten van Cito LOVS met begrijpend lezen en rekenen als belangrijkste indicatoren en op algemene factoren als leermotivatie, huiswerkattitude en sociale en emotionele ontwikkeling. Bij dit proces zijn telkens de leerkrachten van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie betrokken. 

Definitief schooladvies

Tegen het einde van groep 8 maken leerlingen een eindtoets, de Route 8. Uit deze eindtoets komen ook schooladviezen voort. Als dit schooladvies lager is dan het gegeven schooladvies verandert er niets. Als het schooladvies van de eindtoets hoger is, moet de school het gegeven advies heroverwegen. Dat betekent dat de school het advies opnieuw moet overwegen en eventueel bijstellen als zij dat wenselijk achten. Heroverwegen van het gegeven advies is in dat geval verplicht, het bijstellen van het advies niet. Bij het heroverwegen zijn minimaal de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie betrokken.

Tevens evalueert de school de uitstroom in het licht van de eigen onderwijskwaliteit. Met andere woorden: hoe verhoudt de uitstroom zich tot de te verwachten uitstroom op basis van de leerlingpopulatie. 

De school monitort of het schooladvies passend is geweest voor de doorgestroomde leerlingen. Daartoe voert zij jaarlijks gesprekken met oud-leerlingen, mentoren en coördinatoren van het VO en monitort zij de uitstroombestendiging. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij dragen zorg voor een veilige omgeving waarbij veiligheid wordt gekenschetst als het totaal pedagogisch klimaat in en rond de school. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt en in harmonie met wederzijds respect samenwerkt. Dit vertaalt zich in betrokkenheid bij elkaar in een omgeving waar iedereen binnen de gestelde normen zichzelf kan en durft te zijn. Dit is voor onze school de basis en het fundament voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Sociale veiligheid
  • Identiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie houdt toezicht op besturen en scholen. Zij onderzoeken of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen en opleidingen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom begint en eindigt het toezicht bij hen. Eens in de vier jaar vindt een uitgebreid onderzoek plaats bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit noemen we het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Daarnaast analyseren ze jaarlijks alle scholen op basis van de gegevens die zij al hebben. Zijn er risico’s? Dan onderzoeken ze door middel van een expertanalyse de ernst en omvang van de risico’s. De uitkomst van de expertanalyse bepaalt of ze in gesprek gaan met het bestuur.

De vier pijlers van het toezicht zijn:

1. Het toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid van het bestuur.

2. De inspectie waarborgt de wettelijke kwaliteit en stimuleert de eigen ambities van het bestuur en scholen/opleidingen.

3. Alle besturen worden vierjaarlijks onderzocht. En alle scholen/opleidingen worden vierjaarlijks bezocht, op verschillende manieren.

4. Het vervolgtoezicht hangt af van de beoordeling die de inspectie geeft aan de kwaliteitszorg door het bestuur.

SPOLT is door de onderwijsinspectie bezocht in het voorjaar van 2022. Bij De Mussenberg zijn geen risico's vastgesteld.

Terug naar boven