Basisschool De Mussenberg

Voogdenstraat 2 6085 CH Horn

Schoolfoto van Basisschool De Mussenberg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

ROUTE 8: ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de leerling meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en geeft weer of de referentieniveaus behaald zijn.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten doen ertoe.

 * Opbrengsten van ons onderwijs worden op verschillende manieren verkregen:

* methode gebonden toetsen; meten datgene wat in de afgelopen onderwijsperiode aan bod is geweest,

* methode onafhankelijke toetsen; hiervoor gebruiken wij de toetsen door CITO ontwikkeld. Deze toetsen meten in welke mate de leerling kan toepassen wat er geleerd is;

* instructiemomenten; de leerkracht instrueert, bevraagt en volgt de leerling,observaties; bevindingen worden door middel van lijsten in kaart gebracht.

Bovenstaande keert voortdurend terug in een cyclisch proces. Onze school werkt planmatig en doelgericht aan het onderwijs volgens de principes van Handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Door gegevens te verzamelen, te analyseren worden leerlingen op basis van onderwijsbehoeften geclusterd. Hierop worden de groepsplannen afgestemd.Tussenresultaten worden op dezelfde wijze verwerkt, bijstellingen worden doorgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 wordt er een uitstroomprognose gemaakt. In groep 6 wordt er reeds intern gekeken naar hoe de leerlingen zich ontwikkelen in het licht van uitstroom in groep 8, in groep 7 wordt er een uitstroomprognose gemaakt en besproken met ouders en leerlingen en in groep 8 volgt vervolgens het definitieve schooladvies. Dit schooladvies wordt gebaseerd op leerresultaten en algemene factoren als leermotivatie, huiswerkattitude en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij dit proces zijn telkens de leerkrachten van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie betrokken. 

Tevens evalueert de school de uitstroom in het licht van de eigen onderwijskwaliteit. Met andere woorden hoe verhoudt de uitstroom zich tot de te verwachten uitstroom op basis van de leerlingpopulatie. 

De school monitort of het schooladvies passend is geweest voor de doorgestroomde leerlingen. Daartoe voert zij jaarlijks gesprekken met oud-leerlingen, mentoren en coördinatoren van het VO en monitort zij de uitstroombestendiging. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 17 september 2015 heeft de inspectie van onderwijs onze school bezocht en haar oordeel uitgesproken over de kwaliteit van ons onderwijs. U vindt dit oordeel terug in het bijgevoegde rapport.

Terug naar boven