Basisschool De Mussenberg

Voogdenstraat 2 6085 CH Horn

Schoolfoto van Basisschool De Mussenberg

Het team

Toelichting van de school

Binnen onze school zijn geen vakleerkrachten in dienst. Wel maken wij regelmatig gebruik van expertise en ondersteuning van externen om vakken te versterken en verrijken. Hierbij kan gedacht worden aan cultuur, bewegings- en muziekonderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet vanzelfsprekend dat in elke groep door één eigen vaste leerkracht lesgegeven wordt. In sommige klassen zijn twee verschillende leerkrachten die samenwerken, ieder voor een paar dagen in de week. Natuurlijk is het dan erg belangrijk dat de onderwijsinhoudelijke zaken goed met elkaar doorgesproken worden. Bij ziekte van de juf of de meester is het niet altijd te voorkomen dat er verschillende leerkrachten in de groep komen en wordt het steeds moeilijker om voor vervanging te zorgen. Dit is ook het geval bij studieverlof. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om een studiebeurs aan te vragen. Hieraan zit vaak gekoppeld dat ze een aantal vrije dagen krijgen voor hun studie. Vanuit SPOLT werken we met een vervangingsmanager die ervoor zorgt dat er vervanging geregeld wordt. We streven ernaar om de groepen zoveel mogelijk op te vangen, mocht er geen vervanger voorhanden zijn. In het uiterste geval zullen kinderen naar huis gestuurd worden. Dit wordt vooraf aangekondigd aan de ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

'Groeperen op maat'. Onze school houdt bij het groeperen van leerlingen rekening met:

* didactische onderwijsbehoeften

* pedagogische onderwijsbehoeften

* leerstijlen

* compenserende en belemmerende factoren

Gedurende het proces van groeperen neemt de dialoog met ouders een belangrijke plaats in.

We werken in verticale groepen met IPC.

Wat is het IPC? Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen.

Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

Waarde(n)vol leren: Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. 

Voor meer informatie kijk op: https://ipc-nederland.nl/ipc/wat-is-het-ipc 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het onderwijs aan de jongste kinderen worden veel activiteiten in elkaar verweven. We werken met thema's waarin taal- en rekenactiviteiten worden gegoten alsmede spelsituaties. Er wordt veel in hoeken gewerkt en leerlingen hebben een steeds grotere inbreng.

Vanaf groep twee gaat meer tijd naar de overstap naar groep 3. 

Ook in de groepen 1 en 2 wordt gewerkt middels de methode IPC. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per dag wordt er 15 minuten zelfstandig gelezen. Dit zogenaamde leeskwartier wordt tevens gebruikt om een passende interventie toe te passen. Dit past tevens in de aanpak volgens het Leesprotocol.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Mussenberg bieden we ruimte aan kwaliteiten en talenten. Belemmeringen zijn niet leidend, er wordt wel rekening mee gehouden. Leerlingen mogen zichzelf zijn, mogen anders zijn en anders leren. Samen met de leerling en zijn ouders gaan de leerkrachten op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs zo optimaal mogelijk in te richten. Dit alles in een transparante omgeving. Wij streven naar uitstroomniveaus die passen bij de leerling. Om het onderwijs op een hoger niveau te tillen is het team voortdurend bezig met professionalisering. Zowel op teamniveau als op individueel niveau wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering.

De school hecht groot belang aan het bieden van passend onderwijs. Dit doen we door handelingsgericht te werken (HGW). Onderwijs wordt zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen met als doel een optimale ontwikkeling voor elk kind. Soms kan het zo zijn dat de school ondanks alle inzet toch onvoldoende kan bieden wat de leerling nodig heeft. In dat geval wordt er met het samenwerkingsverband (SWV) gezocht naar een school die de ondersteuning en begeleiding kan bieden die de leerling nodig heeft. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kernpartners zijn: Basisschool De Mussenberg, Ratjetoe kinderopvang en Bibliocenter. De school heeft samen met Ratjetoe kinderopvang het initiatief genomen om voor- en vroegschoolse educatie vorm te geven. Ratjetoe biedt een speciaal peuterprogramma aan voor peuters van 2,5 en 3 jaar die een taalachterstand hebben. De basisschool sluit hierop aan met de vroegschoolse educatie. School en kinderopvang werken in goed overleg met de ouders intensief samen aan de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Bibliocenter ondersteunt de taalontwikkeling en beginnende geletterdheid met een activiteitenaanbod. In het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie 2015-2017 stellen de gemeente Leudal, kinderopvangorganisaties, SPOLT en de GGD zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend en kwalitatief volwaardig VVE aanbod. Basisschool De Mussenberg voert dit beleid uit in samenwerking met Ratjetoe volgens de afspraken m.b.t. inspanningen, resultaten, informatieoverdracht en organisatie.

Terug naar boven