Basisschool De Mussenberg

Voogdenstraat 2 6085 CH Horn

Schoolfoto van Basisschool De Mussenberg

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Mussenberg is een veerkrachtig team met een kritische blik op de toekomst. De leerkrachten tonen veel inzet en passie voor hun werk en investeren in de eigen professionele ontwikkeling en vakmanschap. In het pedagogisch handelen is veiligheid en vertrouwen de basis. Dit bevordert het zelfvertrouwen bij kinderen. De leerkrachten en onderwijsondersteuners begeleiden kinderen in hun ontwikkelproces door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet vanzelfsprekend dat in elke groep door één eigen vaste leerkracht lesgegeven wordt. In sommige klassen zijn twee verschillende leerkrachten die samenwerken, ieder voor een paar dagen in de week. Natuurlijk is het dan erg belangrijk dat de onderwijsinhoudelijke zaken goed met elkaar doorgesproken worden. Bij ziekte van de juf of de meester is het niet altijd te voorkomen dat er verschillende leerkrachten in de groep komen en wordt het steeds moeilijker om voor vervanging te zorgen. Dit is ook het geval bij studieverlof. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om een studiebeurs aan te vragen. Hieraan zit vaak gekoppeld dat ze een aantal vrije dagen krijgen voor hun studie. Vanuit SPOLT werken we met een vervangingsmanager die ervoor zorgt dat er vervanging geregeld wordt. We streven ernaar om de groepen zoveel mogelijk op te vangen, mocht er geen vervanger voorhanden zijn. In het uiterste geval zullen kinderen naar huis gestuurd worden. Dit wordt vooraf aangekondigd aan de ouders.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

'Groeperen op maat'. Onze school houdt bij het groeperen van leerlingen rekening met:

* didactische onderwijsbehoeften

* pedagogische onderwijsbehoeften

* relaties met andere leerlingen

* leerstijlen

* compenserende en belemmerende factoren

Leerlingen zitten in een basisgroep, maar doordat er op school ook groepsoverstijgend wordt gewerkt, verschillen de groepssamenstellingen gedurende de dag. Hierdoor kan het leerstofaanbod zo goed mogelijk aangepast worden op de ontwikkeling van de leerlingen. Voor IPC (International Primary Curriculum) wordt er gewerkt in verticale groepen. Twee leerjaren werken bij IPC samen in een unit aan hetzelfde thema. IPC is een internationaal eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin onderzoekend leren middels 21e eeuwse vaardigheden en verbinding met de wereld centraal staan. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Zo komen leerlingen continue in aanraking met grote hoeveelheden informatie in verschillende vormen waarbij tevens burgerschap en sociale en emotionele ontwikkeling aan bod komen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van IPC, www.ipc-nederland.nl. 

Doorstroom naar de volgende groep

Of een leerling doorstroomt naar de volgende (niveau)groep wordt bepaald aan de hand van de ontwikkeling van de leerling. Zowel het didactische als het pedagogische aspect worden daarin overwogen. Omdat er groepsoverstijgend wordt gewerkt kan er per vak gekeken worden naar wat een passend leerstofaanbod voor de leerling is en is er ruimte om ook de fysieke en sociale en emotionele ontwikkeling mee in overweging te nemen bij de plaatsing in een groep en de groepssamenstelling. De doorstroom naar een volgende groep wordt per leerling bekeken en in afstemming met de  intern begeleider en ouders besloten. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerstofaanbod

In de onderbouw werken wij vanuit onze visie onderwijs aan het jonge kind. Hierbij wordt het leerstofaanbod vooral spelenderwijs vormgegeven. In de onderbouw wordt er gewerkt met een thematisch leerstofaanbod. In groep 3 wordt er steeds meer in het platte vlak geleerd. Voor lezen en taal wordt gebruik gemaakt van een methode voor groep 3 te weten Veilig Leren Lezen Kim-versie en voor rekenen Wereld in Getallen 4. Vanaf groep 4 wordt Snappet ingezet voor rekenen, taal en voor een deel voor spelling. Snappet is een digitale wijze voor aanbod en verwerking van de leerstof. Doordat Snappet de ontwikkeling van leerlingen zeer nauwkeurig in beeld brengt, is het mogelijk om goed aan te sluiten bij de ontwikkeling en leerbehoeften van de leerlingen. Voor begrijpend lezen gebruiken we Leeslink een methode met actuele en aansprekende teksten voor leerlingen. Naast de hoofdvakken gebruiken wij de integrale methode IPC (international primary curriculum). Dit is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie, 21e eeuwse vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, digitalisering en technologisering. Daarnaast is tevens muziek, culturele vorming, wetenschap en techniek en verkeer onderdeel van ons onderwijs. Op deze wijze biedt school een gevarieerd aanbod zodat leerlingen zich op alle vlakken kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling volgen wij middels een leerlingvolgsysteem van Cito, Kijk!, SCOL, Snappet en in een digitaal portfolio. 

Gezonde leefstijl

Wij stimuleren op onze school gezonde voeding en gezond gedrag. Dat betekent dat we ouders vragen om alleen gezonde voeding mee naar school te geven als tussendoortje en voor de lunch. Snoep, chocolade en chips eten we dus niet op reguliere schooldagen. Bij vieringen wordt daar uiteraard wel eens een uitzondering op gemaakt. Bij verjaardagen is dit niet het geval. Bij ons op school wordt niet getrakteerd, maar wordt er wel een gezellig feestje gevierd met de kinderen. Om te stimuleren dat er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd, nemen kinderen het afval van tussendoortjes en de lunch weer mee naar huis. 

Bij een gezonde leefstijl hoort ook voldoende beweging. Gedurende de dag gaan de leerlingen enkele keren buiten spelen. Rond de klok van 10:00 uur en rond 12:00 uur. Deze tijden kunnen per klas verschillen, omdat niet alle groepen tegelijkertijd naar buiten kunnen. In de onderbouw spelen de leerlingen langer buiten als onderdeel van het lesprogramma. Vanaf groep 1 krijgen leerlingen gericht bewegingsonderwijs in de vorm van gymlessen. Ze krijgen één spelles en één toestelles per week. In totaal krijgen de leerlingen 90 minuten bewegingsonderwijs per week. School heeft een eigen speelzaal voor de kleuters en vanaf groep 3 gaan de leerlingen naar de sporthal in de buurt. 

Tenslotte werken wij samen met Kerngezond, die allerlei projecten voor de leerlingen organiseren. Zo leren de kinderen op een leuke manier een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school hecht groot belang aan het bieden van passend onderwijs. Dit doen we onder andere door handelingsgericht te werken (HGW). Onderwijs wordt zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen met als doel een optimale ontwikkeling voor elk kind. Soms kan het zo zijn dat de school ondanks alle inzet toch onvoldoende kan bieden wat de leerling nodig heeft. In dat geval wordt er met het samenwerkingsverband (SWV) gezocht naar een school die de ondersteuning en begeleiding kan bieden die de leerling nodig heeft. Een overzicht van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op de website van de school. Een uitgebreide versie van het schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij de directie. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door het steeds meer ontwikkelingsgericht werken, overstijgend aan het leerstofjaarklassensysteem, wil De Mussenberg beter kunnen aansluiten bij onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Daarnaast vindt er professionalisering plaats in het werken met leerlijnen en staat in schooljaar 2023-324 professionalisering op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en moeilijk verstaanbaar gedrag op de planning. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool De Mussenberg werkt vanuit de visie dat onderwijs aan het jonge kind (+/- 4 tot en met 6 jaar) iets anders vraagt dan onderwijs aan oudere leerlingen. Jonge kinderen leren vooral nog spelend en handelend. Daarom wordt in groep 1 tot en met 3 veelal spelenderwijs en spelend geleerd. Daarbij wordt een geleidelijke opbouw gemaakt naar werken in het platte vlak in aanloop naar groep 4. 

Met onze kindpartner peuteropvang Ratjetoe is er een nauwe samenwerking. Er vindt regelmatig overleg plaats en voor de start van kinderen op de basisschool als ze 4 jaar worden is er een warme overdracht. Tevens hanteren de school en de peuteropvang hetzelfde volgsysteem, Kijk!, waardoor er een doorgaande ontwikkeling van het kind in beeld gebracht kan worden. Ook in de uitvoer wordt er samengewerkt. Zo worden activiteiten en vieringen vaak samen georganiseerd. 

In het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie stellen de gemeente Leudal, kinderopvangorganisaties, SPOLT en de GGD zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend en kwalitatief volwaardig VVE aanbod. Basisschool De Mussenberg voert dit beleid uit in samenwerking met Ratjetoe volgens de afspraken m.b.t. inspanningen, resultaten, informatieoverdracht en organisatie. De kernpartners zijn basisschool De Mussenberg, Ratjetoe kinderopvang en Bibliocenter. De school heeft samen met Ratjetoe kinderopvang het initiatief genomen om voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vorm te geven. Ratjetoe biedt een speciaal peuterprogramma aan voor peuters van 2,5 en 3 jaar die een taalachterstand hebben. De basisschool sluit hierop aan met de vroegschoolse educatie. School en kinderopvang werken in goed overleg met de ouders intensief samen aan de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Bibliocenter ondersteunt bij dit intensieve aanbod de taalontwikkeling en beginnende geletterdheid met een activiteitenaanbod. 

Terug naar boven