per 1-8-2020 It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • Peuters en kleuters spelen samen op het afgeschermde schoolplein
  • Achter de school een prachtig groot (sport)veld waar gespeeld kan worden
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van juf Johanna

Het team

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2020 is Op 'e Grins gefuseerd met de Mr. J.B. Kanschool en beide gaan samen verder op de locatie van Op 'e Grins. De school heeft een nieuwe naam en heet:  It Bûtenplak

Door de fusie is er ook een nieuw schoolteam geformeerd. Het team bestaat uit een peuterjuf (juf Saša), 2 leerkrachten groep 1-2 (juf Marieke en Wilma en juf Bea is ondersteunend), 2 leerkrachten groep 3-4 (juf Johanna en Wilma), 1 leerkracht groep 5-6 (juf Lenneke), 1 leerkracht groep 7-8 (meester Hylke), 2 Intern Begeleiders (Ina en Nicole), 2 onderwijsassistenten (Tineke en Yntze), een gymdocent (meester Mark), 1 HVO en GVO docent (Jochem en Tsjippie) een administratieve kracht (Nantje), een conciërge (Rob) en een directeur (Jan).

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht.  

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wij streven er ieder jaar naar om een bezetting van twaalf leerkrachten in de vervangingspool te hebben, maar merken dat het steeds moeilijker wordt om dit aantal te halen. Dit komt onder andere door een krimpend aantal nieuwe leerkrachten dat jaarlijks de Pabo verlaat.   Wij verwachten dan ook dat wij vaker dan in het verleden voor de situatie komen te staan dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Dit is niet altijd mogelijk en dan kan het zo zijn dat de vervanging niet te regelen is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.  

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Er is zeker begrip dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moeten blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen en vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is gebleken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

It Bûtenplak werkt in beginsel nog volgens een jaarklassensysteem. De grote verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen maken het echter noodzakelijk en wenselijk dat binnen dit systeem plaats is voor individuele begeleiding van leerlingen. Bij instructie en verwerking wordt er rekening gehouden met individuele verschillen. De leerstof wordt steeds meer groepsdoorbrekend aangeboden, vandaar dat we liever niet (meer) spreken van een leerstofjaarklassensysteem.

Leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus zitten samen in 1 klaslokaal:
groep 1-2 (4-6 jarigen), groep 3-4 (6-8 jarigen), groep 5-6 (8-10 jarigen) en groep 7-8 (10-12 jarigen). 
Twee onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in alle groepen waar nodig en wenselijk.

Er wordt soms groepsdoorbrekend gewerkt, bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie of leesactiviteiten, tijdens themaweken of projectweken en bij feesten en festiviteiten. Over het algemeen geldt: wat samen kan, doen we samen!

Onze school maakt gebruik van vakleerkrachten voor Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), Godsdienstige Vormingsonderwijs (GVO), bewegingsonderwijs, muzikale vorming en leesbevordering/mediawijsheid.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In alle groepen is de totale onderwijstijd per schooljaar gelijk. In groep 1-8 krijgen de leerlingen 940 uur les per jaar. 
De leerlingen moeten wettelijk gezien in 8 schooljaren tenminste 7520 uren onderwijs ontvangen en aan deze voorwaarde voldoet It Bûtenplak.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op It Bûtenplak werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. In de ochtend werken wij vooral aan de kernvakken (Rekenen, Taal en Lezen). In de middag komen de wereldoriënterende en creatieve vakken meer aan bod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over interne specifieke deskundigheid. Specifieke (interne) deskundigheid is er op het gebied van leerlingen met een stoornis in het spectrum van autisme (PDD-NOS, ASS, e.d). Deze leerlingen kunnen we redelijk goed begeleiden. Leerkrachten en intern begeleider hebben hiermee de afgelopen jaren voldoende ervaring opgedaan.
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de zorgmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet. Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.    

Ondersteuning van het jonge kind
Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om drie momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen. In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van een eigen  observatiemethode wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.  Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.  
Voor de overgang en criteria naar groep 3 wordt indien nodig en wenselijk een overgangsprotocol gebruikt. Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die hierboven staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Ook halen we binnen het Samenwerkingsverband cluster De Oosthoek de nodige specifieke deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid en gedrag. Verder maken wij gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs en de Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU)
De orthopedagoog en psycholoog van het scholennetwerk De Basis vervullen een belangrijke ondersteunende rol in onze zorgstructuur en doen indien nodig extra onderzoek.

Kinderen met dyslexie worden door externe deskundigen (orthopedagogen Timpaan) in school en thuis begeleid evenals leerlingen met een Taal/spraak problematiek(TOS).  Deze leerlingen worden begeleid door een medewerker van Kentalis. Inmiddels hebben groepsleerkrachten en onderwijassistent al enkele jaren ervaring opgedaan met TOS-problematiek in de klas.

Het complete Schoolondersteuningsprofiel(SOP) is te vinden op scholen op de kaart en en is daarnaast ook op school ter inzage of kan op verzoek worden meegegeven.

Intern begeleiders
Op onze school zijn twee interne begeleiders verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houden zich onder andere bezig met: 

  • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
  • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
  • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg

Zijn er problemen of verwachtingen die toch anders zijn ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht om dit te bespreken. 

HGPD 
Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de ouders besproken binnen de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) met de orthopedagoog van de bovenschoolse ondersteunings unit (BOU). Tijdens de HGPD nemen we de vraag van de groepsleerkracht als uitgangspunt. De vraag wordt benaderd als een afstemmingsprobleem, namelijk hoe kan ik als groepsleerkracht mijn onderwijsaanbod dusdanig aanpassen dat ik tegemoet kom aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerling. Om de vraag van de groepsleerkracht te kunnen beantwoorden wordt gericht informatie verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens het HGPD- gesprek met de leerkracht, ouders, intern begeleider en orthopedagoog. Indien nodig kan er nadere informatie worden verzameld door middel van observatie, vragenlijsten of deelonderzoeken.   Belangrijk bij het verzamelen van informatie is dat er wordt gezocht naar beschermende en compenserende factoren. Na een gezamenlijke analyse van de gegevens worden op basis van een voorlopige probleemverklaring doelen op korte en lange termijn vastgesteld en de taakverdeling afgesproken. HGPD heeft een cyclisch karakter. Dat betekent dat een leerling in principe meerdere keren wordt besproken.  

Dyslexieprotocol
Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.  

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.     

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
tel. 058-2948937

Meer informatie over het samenwerkingsverband is ook te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven