It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

 • Met deze verbeeldingsplaat is de visie van It Bûtenplak aangegeven.
 • Afsluiting van het schooljaar
 • Schoolfoto van It Bûtenplak
 • Schoolfoto van It Bûtenplak
 • Schoolfoto van It Bûtenplak

In het kort

Toelichting van de school

obs. It Bûtenplak biedt als kleinste plattelandsschool in de regio kwalitatief, aantrekkelijk, uitdagend en onderzoekend onderwijs met balans tussen hoofd, hart en handen in een groene natuurlijke schoolomgeving die optimaal en duurzaam wordt benut. Naast het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals rekenen, lezen en taal is er gerichte aandacht voor het ontwikkelen van sociale- en emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden dragen bij aan de groep op het gebied van leerbehoefte en persoonsontwikkeling; 'Ik ben goed zoals ik ben' en 'Ik hou rekening met de ander'.

Wij geloven dat veel afwisseling activiteiten leidt tot betere resultaten. Een breed gevarieerd onderwijsaanbod is voor It Bûtenplak heel gewoon. Rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt steeds meer met sport, veel bewegen, muziek en creatieve uitingen binnen in de klas gecombineerd, buiten op het schoolterrein of in de nabije schoolomgeving.

Lessen over natuur en gezondheid hebben een hele belangrijke plek op It Bûtenplak. Leerlingen worden actief betrokken bij het ontwikkelen en onderhouden van de schooltuin waar niet alleen groente en fruit wordt verbouwd, maar ook een kippenren is gemaakt voor het houden en verzorgen van kippen. Ondernemerschap wordt gestimuleerd door o.a. de verkoop van fruit, jam, groente en eieren, als met projecten in de klas.

Naast een schooltuin en kippenren is er een nieuw ‘buitenlokaal’ gerealiseerd. De voordelen van meer bewegen, frisse lucht en een inspirerende omgeving komen hier bij elkaar. Het vrijstaande buitenlokaal met overkapping is groot genoeg voor een hele klas. Een natuur- en/of techniekles, tekenles of leesles ligt voor de hand, maar natuurlijk vindt er ook wel een reken- of taalles plaats. In het nieuwe buitenlokaal gebeurt het allemaal; in de frisse lucht, ‘s zomers als het warm is in de school of gewoon lekker fris als het regent. Ook ’s winters met een dikke jas aan volgen leerlingen daar lessen. Groepen maken er bij toerbeurt gebruik van. Het NatuurWijsproject (met de boswachter 3x per jaar de natuur in) is uitgebreid naar alle groepen. Zo wordt onze groene, natuurlijke schoolomgeving optimaal benut.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschalig
 • Binnen en Buiten leren
 • Peuter en kleuterintegratie
 • Persoonlijke groei
 • Partnerschap ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

It Bûtenplak is sinds augustus 2020 een fusieschool tussen Op 'e Grins in Hoornsterzwaag en de Mr. J.B. Kanschool in Jubbega.
Op teldatum 1-2-2023 stonden er 74 leerlingen op It Bûtenplak ingeschreven. Sinds de fusie is er vooral in de onderbouwgroepen sprake van een toename van leerlingen. Het gemiddelde leerlingenaantal zal de komende jaren stabiliseren rond de 80 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe Vertrouwenspersoon
Ambion wil haar leerlingen een veilige onderwijsplek bieden. Wij vinden seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld onacceptabel. Mocht u hiermee te maken krijgen, dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon werkzaam bij Cedin Onderwijs en Zorg (www.cedin.nl): mevr. Zwaantje Hiemstra (telefoonnummer: 06-30479921, emailadres: z.hiemstra@cedin.nl

De externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit heeft drie hoofdtaken:

 • Opvang en begeleiding van de melder
 • Signalering van ongewenste omgangsvormen (of misstanden binnen de organisatie), en gevraagd en ongevraagd advisering opdrachtgevers
 • Voorlichting en informatie

De gesprekken met de externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk mits de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt en zich genoodzaakt ziet de melding door te zetten naar Ambion.

Aan het eind van het schooljaar ontvangt Ambion een jaarverslag met een geanonimiseerd overzicht van het aantal meldingen, de aard ervan, de stappen die zijn ondernomen en de resultaten. Het jaarverslag biedt de mogelijkheid om trends te signaleren, aanbevelingen te doen om het beleid, procedures, preventie of voorlichting te actualiseren.

Terug naar boven