It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

 • Peuters en kleuters spelen samen op het afgeschermde schoolplein
 • Achter de school een prachtig groot (sport)veld waar gespeeld kan worden
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
 • Klaar voor de uitleg van juf Johanna

In het kort

Toelichting van de school

obs. It Bûtenplak biedt als kleinste plattelandsschool in de regio kwalitatief, aantrekkelijk, uitdagend en onderzoekend onderwijs met balans tussen hoofd, hart en handen in een groene natuurlijke schoolomgeving. De school zorgt voor veel afwisseling in de dag. Een breed onderwijsaanbod in schooltijd, maar ook na schooltijd is voor It Bûtenplak heel gewoon. Rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt steeds meer met  sport, veel bewegen, muziek en creatieve uitingen binnen in de klas gecombineerd, buiten op het schoolterrein of in de nabije schoolomgeving.

Lessen over natuur en gezondheid hebben een hele belangrijke plek op It Bûtenplak. Leerlingen worden actief betrokken bij het ontwikkelen en onderhouden van de schooltuin waar niet alleen groente en fruit wordt verbouwd, maar ook een kippenren wordt gemaakt voor het houden en verzorgen van kippen. Ondernemerschap wordt gestimuleerd door o.a. de verkoop van fruit, jam, groente en eieren, als met projecten in de klas.

Naast een schooltuin en kippenren wordt er ook een nieuw ‘buitenlokaal’ gerealiseerd. De voordelen van meer bewegen, frisse lucht en een inspirerende omgeving komen hier bij elkaar. Het vrijstaande buitenlokaal met overkapping wordt groot genoeg voor een hele klas. Een natuurles, tekenles of leesles ligt voor de hand, maar er kan ook wel een reken- of taalles plaatsvinden. In het nieuw te realiseren buitenlokaal kan het allemaal; in de frisse lucht, ‘s zomers als het warm is in de school of gewoon lekker fris als het regent. Ook ’s winters met een dikke jas aan kunnen leerlingen daar lessen volgen. Groepen zullen er bij toerbeurt gebruik van maken. NME-projecten en het NatuurWijsproject (met de boswachter 3x per jaar de natuur in) wordt uitgebreid naar alle groepen. Zo wordt onze groene, natuurlijke schoolomgeving optimaal benut; buiten als basis(school).

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschalig
 • Binnen en Buiten leren
 • Peuter en kleuterintegratie
 • Persoonlijke groei
 • Partnerschap ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door een fusie tussen Op 'e Grins en de Mr. J.B. Kanschool op 1 augustus 2020 stonden er op de nieuwe school It Bûtenplak op teldatum 1-10-2020 79 leerlingen ingeschreven. De verwachting is dat het leerlingenaantal op 1-10-2021 op 73 leerlingen uitkomt. De komende jaren zal het leerlingenaantal iets dalen naar zo rond de 70 leerlingen. 

Binnen ons schoolbestuur Ambion is gezamenlijk een procedure afgesproken rond de aanmelding, inschrijving en toelating van de leerlingen*.

Zodra kinderen 3 jaar zijn kunnen ze worden aangemeld. Een eerste stap is een telefoontje naar de school (0516-462415) voor het maken van een kennismakingsbezoek aan de school en een oriënterend gesprek met de directeur. Als dit van beide kanten positief is verlopen kan een kind worden aangemeld door het invullen van een aanmeldformulier via de website van de school: www. itbutenplak.nl
Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt de directeur contact met de ouders op om een afspraak te maken voor het ondertekenen van het aanmeldformulier, het invullen van een intakeformulier en een nadere kennismaking met de groepsleerkracht. Indien nodig en wenselijk kan daarnaast nog een aanvullend gesprek volgen met de directeur en intern begeleider (zorgcoördinator). 
Na ondertekening en inlevering van deze formulieren wordt een kind in beginsel toegelaten. De school heeft daarna zes tot acht weken de tijd om te onderzoeken of het kind op It Bûtenplak wel op de juiste plaats is. Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen vanaf de eerste schooldag een goede start kunnen maken. Daarom hechten wij eraan dat we zowel van de ouders – via het intakeformulier - maar ook van andere instellingen, zoals de peuterspeelzaal, het consultatiebureau, kinderopvang of een eerder bezochte school informatie ontvangen over een kind. Zo zijn wij beter in staat om goed aan te sluiten bij dat wat een kind nodig heeft. Bij inschrijving geven ouders toestemming voor het opvragen van deze informatie.
We gaan er vanuit dat in beginsel alle kinderen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Toch kan het voor komen dat op basis van de verkregen informatie over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, in relatie tot ons eigen schoolondersteuningsprofiel, er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk geval treden wij in overleg met u. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen, eventueel met externe ondersteuning en hulp.

 • *Het volledige Protocol aanmelding en toelating van Ambion is als bijlage bijgevoegd op Scholen op de kaart.


  Belangrijke factoren in de afweging opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel zijn:

 • het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften al aanwezig in de groep;
 • de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school;
 • de beïnvloeding van het leerproces van andere kinderen;
 • evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs;
 • de deskundigheid en ervaring van het personeel;
 • de continuïteit binnen het team;
 • de organisatie / differentiatiecapaciteit van de groep en de school;
 • het gebouw- en de materiële situatie van de school. 


In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voor komen dat wij gezien ons schoolondersteuningsprofiel een leerling begeleiden naar onderwijs op een andere school bij voorkeur binnen ons netwerk. Als gezien het schoolondersteuningsprofiel er aantoonbaar een te groot gat is tussen dat wat het kind nodig heeft en wat wij bieden (ook met eventuele externe hulp en ondersteuning) aan goede begeleiding en ondersteuning, kan de leerling niet worden toegelaten. De Bovenschools Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion, waar onze school deel van uitmaakt, zal u samen met school vervolgens ondersteunen bij het zoeken naar goed passend onderwijs voor uw kind. Dit kan zijn op een andere basisschool van het netwerk, dan wel een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs (Kentalis bv.) Voor plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Het schoolbestuur van de school waar de leerling staat ingeschreven, vraagt deze aan. De Commissie van Advies (CvA) brengt hierover advies uit. Voor meer informatie  verwijzen we naar de website van Ambion: www.ambion.nl of het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland op de website: passendonderwijsinfryslan.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het belang van een goed schoolklimaat waar de (sociale)veiligheid en een goed pedagogisch klimaat gewaarborgd is onderschrijven we van harte.
Om dit kracht bij te zetten hebben we een schoolborgingsdocument Sociaal klimaat (2.4) gemaakt. In dit borgingsdocument staat voor twee onderdelen (de veiligheid van de leerlingen en het pedagogisch klimaat) beschreven wat onze doelen/ambities zijn, welke instrumenten we gebruiken, wat we doen met de uitkomsten en hoe we ons verantwoorden over de uitkomsten.  

Terug naar boven