It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • Peuters en kleuters spelen samen op het afgeschermde schoolplein
  • Achter de school is nog een prachtig groot (sport)veld waar gespeeld en gesport kan worden
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van juf Johanna

Het team

Toelichting van de school

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school. Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de intern begeleiders en leraren met andere taken (zoals coördinatie).

Het team van It Bûtenplak bestaat uit: peuterjuf (Saša), 2 leerkrachten groep 1-2 (Marieke en Wilma), 2 leerkrachten groep 3-4 (Johanna en Wilma), 1 leerkracht groep 5-6 (Lenneke), 1 leerkracht groep 7-8 (Hylke), 1 Intern Begeleider (Nicole), 2 onderwijsassistenten (Tineke en Saša voor onder- en middenbouw), een gymdocent/buurtsportcoach (Mark), HVO docent (Jochem), een leesconsulente (Maaike), een administratieve kracht (Yvonne) en een directeur (Jan).


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker.

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is zullen we de eerste dag altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk dan wordt de betreffende groep leerlingen over andere groepen verdeeld. Als er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de leerlingen vrij te geven.

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis (moet)en blijven. Ook willen wij dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in situaties waarin dit niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

It Bûtenplak werkt in beginsel nog volgens een jaarklassensysteem. De grote verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen maken het echter noodzakelijk en wenselijk dat binnen dit systeem plaats is voor individuele begeleiding van leerlingen. Bij instructie en verwerking wordt er rekening gehouden met individuele verschillen. De leerstof wordt steeds meer groepsdoorbrekend aangeboden, vandaar dat we liever niet (meer) spreken van een leerstofjaarklassensysteem.

Leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus zitten samen in 1 klaslokaal:
groep 1-2 (4-6 jarigen), groep 3-4 (6-8 jarigen), groep 5-6 (8-10 jarigen) en groep 7-8 (10-12 jarigen). 
Twee onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in alle groepen waar nodig en wenselijk.

Er wordt soms groepsdoorbrekend gewerkt, bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie of leesactiviteiten, tijdens themaweken of projectweken en bij feesten en festiviteiten. Over het algemeen geldt: wat samen kan, doen we samen!

Onze school maakt gebruik van vakleerkrachten voor Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), bewegingsonderwijs en leesbevordering/mediawijsheid.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In alle groepen is de totale onderwijstijd per schooljaar gelijk. In groep 1-8 krijgen de leerlingen 940 uur les per jaar. 
De leerlingen moeten wettelijk gezien in 8 schooljaren tenminste 7520 uren onderwijs ontvangen en aan deze voorwaarde voldoet It Bûtenplak.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op It Bûtenplak werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. In de ochtend werken wij vooral aan de kernvakken (Rekenen, Taal en Lezen). In de middag komen de wereldoriënterende en creatieve vakken meer aan bod.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij: https://www.itbutenplak.nl/nl/onze-school/zorg

Intern begeleider
Op onze school is de interne begeleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met:
-het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
-het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
-het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg.
Zijn er problemen of verwachtingen die toch anders zijn ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht om dit te bespreken. 

Basisondersteuning
Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze (HGW) De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol. Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen.

Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.  In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod. De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken. Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.  

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet. Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.   

Ondersteuning van het jonge kind
Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om een aantal momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen. In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode BOSOS wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan. Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt. Mocht er twijfel zijn of een overgang naar groep 3 wel wenselijk en haalbaar is, hanteren we het Overgangsprotocol groep 2-3.
Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol
Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van eenondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.  Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website https://www.passendonderwijsinfryslan.nl

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
tel. 058-2948937


 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toekomstig aanbod
De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van pas send onderwijs op de scholen. It Bûtenplak wil zich als school verder ontwikkelen als het gaat om (extra) ondersteuning met name gericht op het versterken van het taalaanbod voor het jonge kind (peuter-kleuterintegratie. Dit in samenwerking met peuteropvang 't Krielhoekje.  Daarnaast willen we onze handelingsgerichte manier van werken, vroegtijdig signaleren en een handelingsgerichte aanpak verder ontwikkelen en versterken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De opvoeding, zorg en het onderwijs aan jonge kinderen heeft een bijzonder karakter. Kleuters leren tijdens hun spel. We geven ze de gelegenheid om zoveel mogelijk te onderzoeken, te ontdekken en te experimenteren. We begeleiden deze activiteiten zodanig dat de kinderen de ontwikkelings- en leerprocessen die we noodzakelijk vinden op een zinvolle, betekenisvolle en effectieve manier door kunnen maken.
We maken gebruik van activiteiten om ontwikkelingsprocessen op gang te brengen en te ondersteunen. Dit zijn: constructieve en beeldende activiteiten, taal- en motorische activiteiten en voorbereidende lees- , reken- en wiskundige activiteiten, bewegingsonderwijs en muzikale vorming. Met al deze activiteiten spelen we in op de ontwikkeling van het kind, zodat het emotioneel vrij en nieuwsgierig wordt en zelfvertrouwen kan ontwikkelen.  
We werken in de kleutergroep vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het plein.  
In de kleutergroepen wordt er aan de hand van thema’s gewerkt. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming en woordenschat.   Afhankelijk van geboortedatum, ontwikkelingsniveau, aard en aanleg zitten kinderen twee tot drie jaar in de kleutergroep. De leerkracht voert regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen te signaleren.


It Bûtenplak werkt samen met kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken vastgelegd om de doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar te versterken. Er vindt een “warme overdracht” van de peuteropvang naar de basisschool plaats. Door samenwerking en uitwisseling wordt de doorgaande lijn steeds beter op elkaar afgestemd en doorontwikkeld. 

We zijn heel blij met het feit dat de peuters van peuteropvang 't Krielhoekje achter de school vlakbij het kleuterlokaal een eigen ruimte hebben. In het nieuwe schoolconcept kiezen we voor een meer integrale aanpak met betrekking tot de ontwikkelingsomgeving voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Dagelijks zijn peuters op een aantal momenten samen met de kleuters (voor zover mogelijk binnen de wettelijke en financiële eisen van dit moment). In hun eigen tempo kiezen zij voor uitdaging en ontwikkeling in speel-leerhoeken en buiten op het plein.

Terug naar boven