It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

 • Met deze verbeeldingsplaat is de visie van It Bûtenplak aangegeven.
 • Afsluiting van het schooljaar
 • Schoolfoto van It Bûtenplak
 • Schoolfoto van It Bûtenplak
 • Schoolfoto van It Bûtenplak

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is november 2022 een Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) gehouden voor de 26 leerlingen uit groep 6 en groep 7-8. De huidige resultaten worden vergeleken met de resultaten uit het schooljaar 2020-2021 van februari '21. Deze resultaten staan tussen haakjes vermeld.
De LTP is op school afgenomen; het deelnamepercentage is dan ook 100%.
De vragen gingen over de school (bv. hoe vind je het op school, heb je een leuke klas?) over de lessen op school (bv. zijn er duidelijke regels, legt je juf of meester duidelijk uit?) en over de (ervaren) sociale veiligheid. De sociale veiligheid is onderverdeeld in drie aspecten: welbevinden, ervaren van sociale en fysieke veiligheid en aantasting van sociale veiligheid. De resultaten van deze drie aspecten wordt doorgegeven aan de onderwijsinspectie.

 • Welbevinden:                                         7,5 (7,5)
 • Ervaren sociale en fysieke veiligheid:  8,6 (7,9)
 • Aantasting sociale veiligheid:               8,7 (8,8)


Het gemiddelde rapportcijfer dat de leerlingen uit groep 6-7-8 de school geven is een 8,8 (8,5) 
De resultaten worden besproken in en met de leerlingenraad en in het schoolteam. Daar bespreken we of en welke punten we (verder) kunnen/moeten aanpassen en/of verbeteren.

  
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In januari en februari 2023 is er een oudertevredenheidspeiling gehouden onder ouders/verzorgers van It Bûtenplak. Voor een betrouwbaar resultaat is voldoende respons nodig. Het percentage respondenten van onze school ligt op 75%. Daarmee voldoet de respons aan de vereiste betrouwbaarheid.

De gemiddelde tevredenheid van ouders op It Bûtenplak is best wel hoog. Ouders waarderen de school met een 8,5. Hiermee scoort onze school opnieuw het hoogste van alle scholen van Stichting Ambion. In 2020 is de oudertevredenheid ook gepeild en haalden we een gemiddelde score van 8,45. Ook toen was die score het hoogste van alle scholen van Ambion.

De resultaten van de oudertevredenheidspeiling zijn besproken in het schoolteam en in de medezeggenschapsraad. Natuurlijk zijn wij heel tevreden over de resultaten en voelen ons gesteund en gewaardeerd door de ouders in wat we allemaal met elkaar doen en bereiken. Uiteraard blijven we ons inzetten voor onze mooie school It Bûtenplak. Waar mogelijk en wenselijk in samenwerking met ouders/verzorgers!

De vragen van deze peiling gingen over het schoolklimaat (sfeer, omgang veiligheid), het onderwijsleerproces en informatie en communicatie.

De 2 hoogste waarderingen met de score zijn voor:

 • Hoe veilig voelt uw kind zich op school; 9,3
 • In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school; 9,0 

De 2 laagste waarderingen met de score zijn voor:

 • Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school; 8,3
 • In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau; 8,3

Het volledige rapport is als bijlage bijgevoegd.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven