It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • Peuters en kleuters spelen samen op het afgeschermde schoolplein
  • Achter de school is nog een prachtig groot (sport)veld waar gespeeld en gesport kan worden
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van juf Johanna

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van It Bûtenplak doen mee aan de Eindtoets. Naast de samenstelling van de groep heeft ook de grootte van de groep grote invloed op de gemiddelde scores van groep 8. Wanneer er minder dan vijf leerlingen in groep 8 zitten, beoordeelt de onderwijsinspectie de gemiddelde resultaten van de laatste vijf jaar (in plaats van de laatste drie jaar). In verband met de maatregelen tijdens de uitbraak van COVID-19 is in 2020 geen landelijke Eindtoets afgenomen voor groep 8. In 2021 is wel een landelijke eindtoets afgenomen, maar deze resultaten worden door de onderwijsinspectie niet beoordeeld. 

Wij hebben hoge, maar ook realistische verwachtingen van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden. Dat betekent dat de resultaten van taal, rekenen, burgerschap en sociale vaardigheden van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode tenminste liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht. De gemiddelde eindopbrengsten op het fundamentele niveau (1F) van de laatste drie meetmomenten ligt boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie, maar onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie. De gemiddelde eindopbrengsten van het streefniveau (2F/1S) van de laatste drie meetmomenten ligt boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en ook boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

NB. De resultaten op de eindtoets 2022 zijn (nog) niet meegenomen in de getoonde grafieken. Wel kunnen we aangeven dat de resultaten in 2022 op het gebied van taalverzorging niet aan onze ambities voldoen. Daar hadden we hoger op ingezet. De komende periode zetten we extra in op het versterken van met name interpunctie en niet-werkwoorden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Systematisch volgen
De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methodegebonden en methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd.

Analyseren toetsgegevens
De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.


 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zo rond begin maart geven we zowel aan de ouders als aan de school voor vervolgonderwijs een (voorlopig) advies over welk type vervolgonderwijs het meest aansluit bij de capaciteiten en onderwijsbehoeften van de schoolverlater.

Schoolkeuzegids
In december ontvangen alle ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 de Schoolkeuzegids. Hierin staat algemene informatie over de eerste jaren op het voortgezet onderwijs, scholen uit de regio stellen zich voor en de data van open dagen en adresgegevens zijn in deze gids opgenomen.

De Plaatsingswijzer voor Voortgezet Onderwijs
Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt in februari door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Als blijkt dat een leerling op de Eindtoets een hogere score haalt dan verwacht, kan het advies voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld worden. Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. De ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.

Overgang in tijd uitgezet
In januari en februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio diverse open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten en doe-dagen voor ouders en leerlingen. De school informeert de ouders tijdig hierover.
Voor 1 maart vindt het adviesgesprek plaats tussen de leerkracht, de leerling en zijn/haar ouders. De mogelijkheden worden dan besproken. Bijna altijd komt het advies van de school overeen met de verwachtingen van de ouders en de leerling zelf; het is immers ook niet de eerste keer dat we met de ouders en kinderen de vorderingen en mogelijkheden bespreken.

Uiteindelijk beslissen de ouders bij welke school en welk schooltype zij hun zoon of dochter aanmelden. Zij vullen het aanmeldformulier in en leveren dit op school in bij de leerkracht van groep 8. Deze meldt vóór 1 maart aan bij de school van voortgezet onderwijs van hun keuze. Bij deze aanmelding verstrekt de school informatie over de ontwikkeling van de leerling, in het bijzonder de gegevens van het leerlingvolgsysteem.

Uitslag IEP Eind-toets groep 8
In april wordt de IEP-eindtoets groep 8 afgenomen. Deze toets meet welk referentieniveau de leerling gehaald heeft. Als de leerling deze eindtoets beter maakt dan verwacht op basis van het schooladvies, heroverweegt de school haar advies. Deze heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Soms is het resultaat van eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval zal het schooladvies niet worden aangepast.

Contact met het voortgezet onderwijs
Voorafgaand aan plaatsing op een school voor voortgezet onderwijs vindt er altijd een 'warme' overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de VO-scholen. Wanneer de leerlingen eenmaal in het voortgezet onderwijs zijn geplaatst, vindt er in 1e leerjaar nogmaals overleg (nabespreking) plaats tussen de leerkracht groep 8 en mentoren van het VO. Schoolkeuze is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de school, ook de capaciteiten van elk kind, zijn/haar karakter spelen een belangrijke rol. Nog belangrijker dan de uitstroomcijfers, is de vraag hoe de leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs. Daarom volgen wij de schoolverlaters minimaal 3 jaar en stellen wij ons jaarlijks op de hoogte van de resultaten van de oud-leerlingen. Deze gegevens geven ons eveneens een indicatie van de kwaliteit van onze voorbereiding en advies.

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociaal- en emotionele opbrengsten verstaan we het kunnen omgaan van het kind met de ander, maar ook dat kinderen eigen keuzes kunnen (leren) maken. Daarnaast ervaren en leren kinderen omgaan met de gevoelens van zichzelf ('Wie ben ik en ik ben goed zoals ik ben") en de ander ('Ik kan begrijpen hoe de ander zich voelt).

Kinderen werken en leren samen in spel of met taken. Tijdens allerlei verschillende soorten gesprekken wordt aandacht besteed aan sociaal-emotionele onderwerpen en streven wij er naar respect voor elkaar, maar ook voor volwassenen bij te brengen. Elke dag, elk uur zijn we bezig met sociale- en emotionele ontwikkeling en zorgen altijd zelf voor goed voorbeeldgedrag.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven