It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • Peuters en kleuters spelen samen op het afgeschermde schoolplein
  • Achter de school een prachtig groot (sport)veld waar gespeeld kan worden
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van juf Johanna

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2017 zijn de beide fusiescholen Op 'e Grins en de Mr.J.B. Kanschool beide bewust overgestapt van de Cito Eindtoets naar de IEP-Eindtoets. 
De IEP-Eindtoets is kindvriendelijk. De vormgeving is aantrekkelijk, eigentijds, uitnodigend en overzichtelijk. Naast meerkeuze vragen zijn er ook open vragen in de toets opgenomen om zo zuiver mogelijk de vaardigheden te meten die de IEP beoogt te meten. In beginsel doen alle leerlingen mee aan de Eindtoets. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar nog wel eens verschillen. Naast de samenstelling van de groep heeft ook de grootte van de groep grote invloed op de gemiddelde scores. Obs. It Bûtenplak is een kleine school met vaak weinig leerlingen in groep 8. De scores die in deze schoolgids getoond worden, zijn scores van de voormalige school Op 'e Grins.
De 9 leerlingen van groep 8 scoorden in 2019 passend bij het niveau en ze hebben naar verwachting gepresteerd. In het domein lezen en rekenen hebben 100% van onze leerlingen het 1F niveau behaald. In het domein taalverzorging 89%. In het domein lezen heeft 89% het 2F niveau behaald. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde. In het domein rekenen en taalverzorging heeft 56% het 1S/2F niveau behaald. Dit ligt rond het landelijk gemiddelde.
De resultaten op de IEP-Eindtoetsen zijn de afgelopen jaren voldoende! In de grafieken zijn t/m 2019 alleen de resultaten van obs. Op 'e Grins opgenomen.

NB. In april 2020 is er door de coronacrisis geen landelijke Eindtoets afgenomen voor groep 8. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Systematisch volgen
De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methodegebonden en methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd.

Analyseren toetsgegevens
De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.


 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zo rond begin maart geven we zowel aan de ouders als aan de school voor vervolgonderwijs een (voorlopig) advies over welk type vervolgonderwijs het meest aansluit bij de capaciteiten en onderwijsbehoeften van de schoolverlater.

Schoolkeuzegids
In december ontvangen alle ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 de Schoolkeuzegids. Hierin staat algemene informatie over de eerste jaren op het voortgezet onderwijs, scholen uit de regio stellen zich voor en de data van open dagen en adresgegevens zijn in deze gids opgenomen.

De Plaatsingswijzer voor Voortgezet Onderwijs
Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt in februari door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Als blijkt dat een leerling op de Eindtoets een hogere score haalt dan verwacht, kan het advies voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld worden. Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. De ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.

Overgang in tijd uitgezet
In januari en februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio diverse open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten en doe-dagen voor ouders en leerlingen. De school informeert de ouders tijdig hierover.
Voor 1 maart vindt het adviesgesprek plaats tussen de leerkracht, de leerling en zijn/haar ouders. De mogelijkheden worden dan besproken. Bijna altijd komt het advies van de school overeen met de verwachtingen van de ouders en de leerling zelf; het is immers ook niet de eerste keer dat we met de ouders en kinderen de vorderingen en mogelijkheden bespreken.

Uiteindelijk beslissen de ouders bij welke school en welk schooltype zij hun zoon of dochter aanmelden. Zij vullen het aanmeldformulier in en leveren dit op school in bij de leerkracht van groep 8. Deze meldt vóór 1 maart aan bij de school van voortgezet onderwijs van hun keuze. Bij deze aanmelding verstrekt de school informatie over de ontwikkeling van de leerling, in het bijzonder de gegevens van het leerlingvolgsysteem.

Uitslag IEP Eind-toets groep 8
In april wordt de IEP-eindtoets groep 8 afgenomen. Deze toets meet welk referentieniveau de leerling gehaald heeft. Als de leerling deze eindtoets beter maakt dan verwacht op basis van het schooladvies, heroverweegt de school haar advies. Deze heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Soms is het resultaat van eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval zal het schooladvies niet worden aangepast.

Nb. Voor 2019-2020 zijn er voor onze school geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is in april 2020 vanwege de coronacrisis geen eindtoets afgenomen in groep 8.

Contact met het voortgezet onderwijs
Voorafgaand aan plaatsing op een school voor voortgezet onderwijs vindt er altijd een 'warme' overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de VO-scholen. Wanneer de leerlingen eenmaal in het voortgezet onderwijs zijn geplaatst, vindt er in 1e leerjaar nogmaals overleg (nabespreking) plaats tussen de leerkracht groep 8 en mentoren van het VO. Schoolkeuze is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de school, ook de capaciteiten van elk kind, zijn/haar karakter spelen een belangrijke rol. Nog belangrijker dan de uitstroomcijfers, is de vraag hoe de leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs. Daarom volgen wij de schoolverlaters minimaal 3 jaar en stellen wij ons jaarlijks op de hoogte van de resultaten van de oud-leerlingen. Deze gegevens geven ons eveneens een indicatie van de kwaliteit van onze voorbereiding en advies.

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven