OBS De Notenkraker

Othelloweg 8 3194 GS Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS De Notenkraker is constant in ontwikkeling waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van het lesgeven, het didactisch handelen. Elk jaar wordt een gericht traject gevolgd waarin het didactisch handelen centraal en wordt verdiept. Middels lesbezoeken door de directie en door de coaches van het bedrijf dat de leerkrachten opleidt en begeleidt in deze ontwikkeling, worden de vorderingen in kaart gebracht en mogelijk nieuwe ontwikkelpunten bloot gelegd. Daarnaast is er een leerkrachtcoach aan de school verbonden die de leerkrachten helpt bij hulpvragen die zij voor zichzelf formuleren. Focus op wat het allerbelangrijkste is: de kwaliteit van de lessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten wordt zoveel mogelijk met eigen personeel opgevangen. Dat kan zijn doordat een collega die parttime werkt (tijdelijk) meer gaat werken of doordat een onderwijsassistent (tijdelijk) de groep overneemt.

Is er geen vervanging dan worden klassen niet verdeeld. De school heeft daar een weloverwogen visie op. Kinderen worden in dat geval verzocht thuis te blijven.

Bij een langdurige vervanging wordt het schoolbestuur ingeschakeld die een vervangingspool beheert. In het uiterste geval wordt een beroep gedaan op een commercieel uitzendbureau dat is gespecialiseerd in het leveren van leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool De Notenkraker zitten de leerlingen op basis van leeftijd, vordering en ontwikkeling bij elkaar. Wij hebben, met uitzondering van één groep 1/2, geen combinatieklassen. Binnen de groepen bestaan uiteraard verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkrachten geven instructies op 3 verschillende niveaus, waarbij afwisselend gewerkt wordt met de hele groep of in kleine groepjes.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het profiel van de school wordt getypeerd als een 'netwerkprofiel'. Obs De Notenkraker heeft de basisondersteuningsmogelijkheden. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan we (in overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek. Leerlingen die ingewikkelde ondersteuningsbehoeften hebben verwijst de school naar gespecialiseerde partners in het netwerk. Wij bieden onderwijs aan een verscheidenheid van leerlingen. Een groot aantal leerlingen heeft het Nederlands niet als thuistaal. Het niveau van leren en het opleidingsniveau van de ouders loopt zeer uiteen. In ons onderwijs proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met onderlinge verschillen en zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Die passende plek hoeft niet persé op De Notenkraker te zijn. Als het leerproces en -rendement van de hele groep negatief wordt beïnvloed door de mate van ondersteuning van één leerling, concludeert de school dat het onderwijs voor de gehele groep niet passend is. In dat geval kan het zijn dat een andere school de beste oplossing is voor het kind én de groep.

De maximale grootte van groepen wordt per schooljaar vastgesteld waarbij de mate van extra ondersteuning een belangrijke factor is. Er worden per groep 3 plekken gereserveerd voor leerlingen die doorstromen vanuit de LAN-groep (schakelonderwijs)

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving.

Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd.

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website en het ligt ter inzage bij de directie van de school.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning nodig mocht zijn dan kan er een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5.Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersonen die aan onze school verbonden zijn vanuit PPO: Agnes Kleinjan en Marissa Atzori. De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Sigourny Scorea. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Meldcode

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school is gestart met het vormgeven van een schoolzorgteam (SZT) Deze pilot, die wordt bekostigd vanuit de gemeente, is bedoeld om extra zorg en ondersteuning voor leerlingen en hun ouders eerder in gang te zetten dan nu het geval is. De betrokken wijkteammedewerker zal gedurende meerder dagen op school aanwezig zijn waardoor veel sneller dan nu het geval is, contact gelegd kan worden tussen leerkrachten, ouders en hulpverlening. Eind schooljaar 2022-2023 is deze aanpak geëvalueerd en wordt voortgezet in schooljaar 2023 - 2024.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal Peanuts bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met het programma Ko Totaal. De voorschool gebruikt hetzelfde programma. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal Peanuts naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind.

Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs)

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we een aantal thema’s die een aantal per thema weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken met een groep 1, een groep 1/2 en een groep 2. Daar kiezen we voor omdat de school groeit en we willen voorkomen dat er gedurende het gehele schooljaar kinderen in alle kleutergroepen instromen. Die instroom willen we gestructureerd regelen door te werken met een groep 1. Daar stromen nieuwe kinderen in. In januari is een overgangsmoment waarop gekeken wordt welke kinderen van groep 1 naar groep 1/2 doorstromen en welke kinderen van groep 1/2 naar groep 2 doorgaan. Altijd in overleg met de ouders natuurlijk.

Terug naar boven