OBS De Notenkraker

Othelloweg 8 3194 GS Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De groepen 3 tot en met 8 maken in januari de middentoetsen van het CITO. De wijze waarop met deze resultaten wordt omgegaan is beschreven in de kwaliteitskaart 'OR 1 Resultaten;  Analyse niet methode gebonden toetsen op groepsniveau' De volgende stappen worden daarin gezet:

De leerkracht...

1.     Maakt een analyse per instructiegroep in LeerUniek. (Basis-, verrijking- en intensieve groep)

2.     Trekt algemene conclusies (zonder namen van leerlingen. te noemen) uit de behaalde resultaten

3.     Beschrijft wat heeft gewerkt bij de leerlingen die hebben geprofiteerd van het onderwijsaanbod. (aanbod – leertijd enz.)

4.     Geeft een verklaring voor de leerlingen die niet hebben geprofiteerd van het onderwijsaanbod.

5.     Realiseert een passend aanbod naar aanleiding van de verklaringen van punt 4. -heb je een verklaring kunnen geven beschrijf het passend aanbod in het groepsspecifiekplan -heeft zij geen verklaring kunnen geven, dan maakt zij voor deze leerling(en) een individuele analyse in LeerUniek. 

6.     Bespreekt de verklaringen en/of de individuele analyse van de leerlingen die niet geprofiteerd hebben van het onderwijsaanbod met de intern begeleider. (leerlingbespreking)

7.     Stemt het passend aanbod van de leerlingen met een individuele analyse af met de intern begeleider.  

Focus

De focus bij het constant verbeteren van onze resultaten ligt bij rekenen en begrijpen lezen. De inspanningen van de school zijn erop gericht de kwaliteit van de lessen permanent te verbeteren en het lesaanbod op beiden vakgebieden is intensief. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken met verschillende systemen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Bij de kleuters gebeurt dit met BOSOS en voor de rest van de school gebeurt dat met ZIEN. Daarnaast heeft de school een eigen systeem om zicht te krijgen op kinderen die sociaal-emotioneel opvallen op basis van hun gedrag in de school.

De school is ervan overtuigd dat kinderen goed in hun vel moeten zitten om tot leren te komen. Daarom hanteren wij een positieve benadering op basis van ons baken: vertrouwen.

Burgerschap

Burgerschapsonderwijs wordt meer zichtbaar in het onderwijs. In het basisonderwijs zetten de leerlingen de eerste stappen in hun persoonlijkheidsontwikkeling en identiteitsvorming op weg naar een democratisch burger binnen een culturele samenleving. Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers. Zij krijgen daarvoor kennis en vaardigheden aangeboden, ze worden gestimuleerd eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen. 

Voor leerlingen is de school een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Leerlingen leren hoe ze actief kunnen meedoen in een democratische cultuur. Ze leren over besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen – passend bij hun situatie en mogelijkheden.   Op de Notenkraker voert het team het gesprek over de visie op burgerschapsonderwijs. Binnen de missie/visie heeft burgerschap een grote rol in het gedeelte omgevingsonderwijs.

Leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en de omgeving groter dan Hoogvliet te leren kennen. Hoe het omgevingsgericht onderwijs er precies uit komt te zien is in ontwikkeling. Burgerschapsonderwijs is verwerkt in alle vakken die wij op school aanbieden. Denk aan thema’s bij de taallessen waarbij de leerlingen leren debatteren, de teksten van begrijpend lezen die elke week weer grote thema’s verwerken binnen dit vakgebied, woordenschatlessen en de lessen op het vakgebied wereldoriëntatie zoals geschiedenis en aardrijkskunde.

In schooljaar 2021 – 2022 zetten we in op sociaal emotionele ontwikkeling waarbij de leerlingen naast de manier waarop wij met elkaar omgaan (Positive Behavior Support) verschillende activiteiten aangeboden krijgen. Door duidelijke verwachtingen te formuleren op gebied van gedrag, de manier waarop je met elkaar omgaat, de manier waarop wij met elkaar communiceren, zorgen we ervoor dat onze leerlingen van jongs af aan leren:

- Respect te hebben voor elkaars verschillen en deze te accepteren

- Het gesprek aan te gaan na een conflict

- Te luisteren naar de ander

- Verplaatsen in een ander

- Kritisch te zijn maar onbevooroordeeld  

Daarnaast bieden we de leerlingen ondersteuning in kleine groepjes op de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij is 1 op 1 begeleiding ook mogelijk. De leerlingen in de bovenbouw krijgen mediawijsheid en mediatraining aangeboden. Hierbij leren de leerlingen om te gaan met sociale media; wat kan je wel doen en wat niet en er worden gesprekken gevoerd over wat sociale media met je kan doen. Het is belangrijk dat de leerlingen in deze tijd leren hoe sociale media jouw als leerling kan helpen, maar ook zeker in gevaar kan brengen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft De Notenkraker op 12 maart 2020 bezocht en tijdens dit bezoek is de school als voldoende beoordeeld. De school heeft onder leiding van een nieuwe directie met veel ambitie aan haar onderwijsverbetering gewerkt, aldus de inspectie. Daarvoor is de focus gelegd op het hart van het onderwijs; een goede zorgstructuur en uniforme afspraken over het lesgeven. Ook aan een positief leerklimaat voor de leerlingen is in het afgelopen jaar hard gewerkt. Door per gebied verbeterplannen te maken met toetsbare doelen en deze heel systematisch wekelijks met het team te bespreken en te evalueren is de school er in geslaagd om iedereen in dit proces te betrekken en tevens het werkplezier vast te houden.

Het oordeel van de inspectie is een voldoende als geheel met een 'goed' voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Het gehele rapport van de onderwijsinspectie vindt u hier .

Terug naar boven