Basisschool Het Prisma

Sara Burgerhartweg 60 3193 TB Hoogvliet Rotterdam

 • Ons schoolplein is door Zoneparc ingericht tot een heerlijke speelomgeving voor kinderen.
Ook na schooltijd is dit plein vrij toegankelijk.
 • Het schoolplein deel van de kleuters is ook door Zoneparc ingericht.
 • Schoolfoto van Basisschool Het Prisma

In het kort

Toelichting van de school

Op obs 't Prisma staat aandacht voor elk kind centraal. De school stimuleert  kritisch  bewustzijn, zelfstandigheid en een besef van sociale rechtvaardigheid. In onze groepen staan de basisactiviteiten (rekenen, taal, lezen en sociale vaardigheden) centraal naast het leren van en met elkaar. Obs 't Prisma stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en sportiviteit en brengt de kinderen in contact met kunst en cultuur.Op het gebied van cultuur doen we dit door onze samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam of wel het KCR. 

Ook vertellen wij u het verhaal over:

*de resultaten van onze leerlingen (afkomstig van DUO, inspectie en onszelf)

* onze visie en missie waarmee we goede kwaliteit van ons onderwijs nastreven

* praktische informatie.

OBS 't Prisma is een grote school. De school heeft drie vestigingen met in totaal ongeveer 580 leerlingen. De vestigingen bevinden zich in de wijken: Digna Johannapolder en Tussenwater in Hoogvliet.

obs 't Prisma


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • respect
 • geborgenheid
 • zelfstandigheid
 • optimale ontwikkeling
 • Kunst en Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS 't Prisma is, voor basisschool begrippen, een grote school. Het leerlingenaantal op 31-8-2021 was 551 leerlingen.

Daarvan bezoeken 356 leerlingen de locaties op Tussenwater.
Nieuwe Wetering 184 leerlingen (groep 1 t/m 4)
Heersdijk 172 leerlingen (Groep 5, 6, 7 en 8) 

De rest van de leerlingen zitten op de locatie Sara Burgerhartweg. Sara Burgerhartweg 195 leerlingen. (Groep 1 t/m 8)

Aanmelden nieuwe leerlingen: 

 • Voor de locatie Tussenwater- Nieuwe Wetering neemt u contact op met : Dana Voll Scholte (010-2957416)
 • Voor de locatie Tussenwater- Heersdijk neemt u contact op met : Henk van Dijk ( 010-4163058)
 • Voor de locatie Sara Burgerhartweg neemt u contact op met: Stefan Kattenberg (010-4161526)

Let op: om te starten op de basisschool moet uw kind zindelijk zijn.

't Prisma? is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken als school persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind in te schrijven op onze school, om de voortgang bij te houden of bij inschrijving van uw kind op een andere school. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO ( ministerie van Onderwijs) en Gemeente ( leerplichtambtenaar). Wij verwerken gegevens van uw kind voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

Bij de inschrijving van uw kind(eren)vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto's en video's binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan om foto's en video's die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

In onze privacyverklaring, te vinden op www.boorbestuur.nl onder kopje beleid, leest u meer over de gegevens die wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en op welke manier deze worden beveiligd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven