Obs De Optimist

Deltaweg 109 2134 XS Hoofddorp

  • Schoolfoto van Obs De Optimist
  • Schoolfoto van Obs De Optimist
  • Voorstelling 'dansend door de tijd'
  • De leerkracht maakt het verschil
  • Sportieve basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

'Er uit halen wat er in zit' dat is ons doel. Onze Kinderen laten ontwikkelen binnen hun mogelijkheden maar daarbij wel hoge verwachtingen hebben van de kinderen. Leren in een motiverende en krachtige leeromgeving waardoor 'zin in leren ontstaat'. Op deze wijze haal je eruit wat er in zit! Wij zijn er trots op dat we, in het kader van Passend Onderwijs, kinderen naar alle vormen van voortgezet onderwijs laten doorstromen. Op deze wijze zijn wij representatief voor de maatschappij en vinden de gemêleerde weerspiegeling van onze leerlingen juist een kracht! Ieder kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft en samen leren omgaan met elkaar, daarbij respect hebben voor ieders talent en mogelijkheden!

In schooljaar 2016-2017 heeft de Optimist de keuze gemaakt om aan een andere Eindtoets mee te gaan doen: de IEP.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij evalueren ons onderwijs elk jaar tweemaal. Dit doen we m.b.v. de resultaten uit ons leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de evaluatie stellen we nieuwe doelen, stellen we doelen bij en houden we grip op de opbrengsten. Het verslag wordt besproken in het team en tijdens de zgn. opbrengstvergaderingen. Deze schoolzelfevaluatie wordt in de vorm van een verslag gedaan, gedeeld met ons schoolbestuur (SOPOH) en in een leernetwerk van directeuren uit onze stichting. Op deze wijze houden we elkaar scherp en leren we van elkaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het uitstroomniveau van de leerlingen is naar verwachting en (soms) zelfs iets beter. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde valt op dat er minder leerlingen uitstromen naar het beroepsonderwijs en meer naar theorieonderwijs. Dat zegt verder niet zo veel, want dat heeft uiteraard te maken met de doelgroep. Belangrijker is dat onze oud-leerlingen het op alle niveaus goed doen op het Voortgezet Onderwijs. Uit de vervolgreportages blijkt dat jaarlijks (gemiddeld) 90% van de leerlingen prima presteert op de VO-scholen op het geadviseerde niveau. 7% van de leerlingen stroomt op en 3% van de oud-leerlingen vervolgt op een (iets) lager niveau.

Op zich is de voorspellende waarde op basis van methodetoetsen, observatie en ervaring (het kennen van de profielen), het Leerlingvolgsysteem, de IEP Advieswijzer (groep7) en de IEP Eindtoets (groep 8) dus dik in orde. Daar zijn we blij mee, want een leerling in de puberteit laat zich niet altijd voorspellen...

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in november 2013 bezocht door de inspectie van het onderwijs. Dat bezoek heeft geleid tot een zeer positieve beoordeling van de school! De school heeft reuzenstappen gemaakt in haar werkwijze en resultaten. In het huidige rapport (gepubliceerd in januari 2014) staan alleen voldoendes en in de tekst wordt duidelijk verwoord, dat de school goed onderwijs biedt aan kinderen op alle niveaus. Met name de zogenoemde plusleerlingen worden op niveau benaderd en uitgedaagd.

Maar ook de zorg aan de onderkant, het kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en de resultaten zijn naar behoren. Op de eindtoets van CITO scoort de school boven landelijk gemiddelde en het laatste jaar ver boven dat gemiddelde.

Terug naar boven