Christelijke Basisschool De Brandaris

Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brandaris

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De CITO eindresultaten van CBS de Brandaris liggen binnen de verwachting die je van de school mag hebben. 

Bij de advisering maken wij gebruik van de leerresultaten (vastgelegd in het leerlingvolgsysteem) en de observaties gericht op werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, huiswerkattitude en motivatie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling en resultaten van de leerlingen worden op verschillende manieren gevolgd.

Allereerst zijn er de dagelijkse observaties van de leerkrachten, deze worden ondersteund door de methodegebonden toetsen en de midden (april)- en eindtoetsen (juni) van CITO. De combinatie van deze verschillende bronnen geeft een totaalbeeld over de ontwikkeling van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies is gericht op het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkrachten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

N.a.v. het inspectiebezoek in 2012 valt CBS de Brandaris onder het basistoezichtskader.

Terug naar boven