Christelijke Basisschool De Brandaris

Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brandaris

In het kort

Toelichting van de school

De bedoeling van het onderwijs binnen CBS de Brandaris is dat de leerling lekker in zijn/haar vel zit en optimaal presteert.

Lekker in je vel zitten betekent voor ons dat de leerlingen zich als mens gewaardeerd en geliefd voelen. Wij zetten in op leven, samenleven en leren in een sfeer van veiligheid en respect. Lekker in je vel zitten betekent ook uitgroeien tot een persoon die in de samenleving een actieve en betrokken rol kan vervullen. Daardoor kunnen de leerlingen meedoen in de samenleving van morgen en zijn ze er op voorbereid vanuit hun eigen talenten en interesses een positieve rol te vervullen. Daar oefenen de leerlingen tijdens hun tijd op de Brandaris mee.  

We gunnen het onze leerlingen hier op school optimaal te kunnen presteren binnen hun mogelijkheden, waarbij we kijken naar wie zij als persoon zijn met hun vaardigheden, talenten, interesses en uitdagingen. Daarom hebben we onze basis goed op orde. Ons team heeft een waaier aan expertise en we hebben specialisten rond allerlei thema’s in huis. Als een leerling extra zorg nodig heeft, wordt dat indien nodig en mogelijk gerealiseerd door onze onderwijsprofessionals in nauw overleg met de zorgcoördinatoren. We streven naar een optimale afstemming met onze partners: ouders, externen en andere scholen.    

Iedereen is welkom op de Brandaris. We geloven dat het waardevol is voor onze leerlingen om kennis te maken met de christelijke traditie en gedachte, die mede vormend geweest zijn voor de Nederlandse samenleving. Dat doen we door samen te vieren, te bidden, het vertellen van verhalen en het voeren van gesprekken over diepere levensvragen. Bij ons op school maken leerlingen ook kennis met verschillende geestelijke stromingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Zinvol onderwijs
 • Goede organisatie
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Cbs De Brandaris vormt samen met basisschool Klavertje vier en opvanglocatie Mirakels van SKH de Community school. Wij zitten bij elkaar in hetzelfde gebouw en werken samen, zoeken elkaar op en zorgen voor opvang en onderwijs onder 1 dak! 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Brandaris werkt met het programma van de Vreedzame School en biedt de kinderen verhalen aan uit de Bijbel en uit de methode Trefwoord. Dit betekent, dat onze school met grote regelmaat met de leerlingen aandacht besteed aan hoe we op school met elkaar omgaan en welke waarden en normen we hanteren. Hier gaat voor de meeste leerlingen een preventieve werking vanuit.

Het tien-stappenplan is ontwikkeld om transparant schoolbeleid te voeren over hoe te handelen als er ondanks het preventieve beleid toch waarden en normen worden overschreden en er sprake is van ontoelaatbaar gedrag waarbij de sociale of fysieke veiligheid van kinderen of volwassenen gevaar loopt. Het anti-pestprotocol is hierin verwerkt.   Zoals gezegd is er sprake van 10 stappen. Bij elke stap wordt de vraag gesteld of de veiligheid van kinderen of volwassenen in het geding is in de breedste zin van het woord. Per kind en per situatie wordt hier door de leerkracht samen met de interne begeleider (vanaf stap 4) zorgvuldig naar gekeken. Bij verschil van mening geeft de mening van de interne begeleider de doorslag. De directie blijft uiteraard eindverantwoordelijk.   

Ontoelaatbaar gedrag is:   

 1. Pestgedrag
 2. Social Media misbruik
 3. Verbaal geweld
 4. Non-verbaal geweld
 5. Respectloos gedrag naar leerkrachten en andere volwassenen in de school in woord, daad of gezichtsuitdrukking
 6. Brutaal of “bij-de-hand” gedrag naar leerkrachten en andere volwassenen in de school
 7. Bewust ongehoorzaam gedrag naar de leerkrachten

Terug naar boven