Van Haersma Buma School

De Hoep 45 8622 XM Hommerts

Schoolfoto van Van Haersma Buma School

Het team

Toelichting van de school

Het team van de VHBS bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een IB-er en een directeur. Samen bieden zij zo professioneel en optimaal mogelijk onderwijs aan de leerlingen van de school. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars unieke kwaliteiten.

Afke Postma is directeur van de school en is 2 hele dagen en 2 ochtenden per week aanwezig op school. De directeur geeft leiding aan de ontwikkeling van het team en het onderwijs en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school.

Elly Tiesma is afwisselend één of twee dagen in de week op school aanwezig als intern begeleider. De ib’er functioneert als ‘zorgmakelaar’ en onderhoudt en ziet toe op goede contacten tussen de school en externe relaties zoals instanties voor jeugdzorg, onderwijsbegeleidingsdiensten en ouders. De ib’er onderhoudt actief contacten met ib’ers op andere scholen, participeert in en draagt bij aan externe netwerken en samenwerkingsverbanden en vertaalt relevante kennis en informatie naar de school. De Ib-er is actief betrokken bij schoolrapportage, analyse en opbrengsten.

Daarnaast zijn er onderwijsassistenten; Hilly Holwerda en Tjitske Werkman, en een leraarondersteuner, Kyung Dijkstra aanwezig. Onder verantwoordelijkheid van de leerkracht verrichten zij onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk intern geregeld binnen Stichting Palludara. Bij voorkeur valt een (duo)collega in. Ook kan er een beroep worden gedaan op een leerkracht uit de invalpool. Wanneer er in een uiterst geval geen inval mogelijk is, dan onderzoeken we of de betreffende leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen en/of een onderwijsassistent begeleidt de leerlingen (onder supervisie van een leerkracht). Als laatste vragen we de ouders of hun kind thuis kan worden opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op de Van Haersma Buma School met vier combinatiegroepen:

  • groep 1/2: Sanne Steenstra en Neeltje Kooistra
  • groep 3/4: Ylsa van der Meeren en Akkerie Prins
  • groep 5/6: Corry Hoogeveen, Linda Steenstra en Ylsa van der Meeren
  • groep 7/8: Antje Osinga en Ylsa van der Meeren

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Van Haersma Buma School werkt met een heterogene kleutergroep. Dat betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de groep zitten. We spreken van oudste, middelste en jongste kleuters. Door deze samenstelling leren de kleuters veel van elkaar (sociale vorming). De aanpak van de kleutergroep verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Het werken in een kleutergroep gebeurt vanuit de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in de speelzaal en op het plein. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Van Haersma Buma School wordt gewerkt met moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, via het werken op een device, creatief of middels kleine projecten. 

In groep 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van tablets voor de lessen in taal en rekenen. Wij zien de tablet als een handige tool om de productiviteit te verhogen, kennis toegankelijk te maken en leren makkelijker te maken. De tablet vervangt echter niet de leerkracht en de reguliere middelen waarmee kennis wordt overgedragen op de leerlingen. Wij beschouwen ICT als een middel om ons onderwijs nog beter te maken. 

Op onze school krijgen de leerlingen van groep 4 AMV-muziekonderwijs. De lessen vinden elke week plaats. Aansluitend kunnen kinderen uit groep 5 of ouder het tweede jaar AMV-onderwijs volgen buiten school om. De lessen worden gegeven door een docente van de Muziekschool uit Sneek.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen van Stichting Palludara een zorgplicht gekregen. Deze zorgplicht betekent dat elke school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De Van Haersma Buma School kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden en naar de mogelijkheden van het kind. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere passende plek.

De Van Haersma Buma School heeft een professionele zorgstructuur zodat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn en zorg op maat voor ieder kind. Hierdoor werken we met planarrangementen voor elke leerling en elk vak vanaf groep 3.

We zien ouders als samenwerkingspartners en zij nemen een belangrijke positie in. We hebben een gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. De Intern Begeleider coördineert de zorg binnen de school. Als er meer begeleiding voor een kind nodig blijkt te zijn, hebben wij binnen stichting Palludara specialistische ondersteuning van de orthopedagoog of we maken gebruik van externe deskundigen indien dit nodig is. Tweemaal per jaar is er Intern Zorg Overleg, een overleg tussen schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige en ib-er.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen en welke ambities de school heeft. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij de directeur. Daarnaast kunt u aanvullende informatie over de zorg vinden op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er wordt schoolbeleid gemaakt en gevolgd t.a.v. het rekenonderwijs en meer- en hoogbegaafdheid.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het onderwijs in groep 1 en 2 verschilt van het onderwijs aan kinderen in groep 3-8. Dit zorgt voor een ander aanbod en aanpak in het onderwijs en activiteiten dan in de midden- en bovenbouwgroepen het geval is, daarom achten wij het van belang om de visie voor deze doelgroep te verfijnen.  

Spelenderwijs leren  

Kleuters starten hun schoolcarrière spelenderwijs. Door te spelen, leren kleuters. Dit vraagt om een omgeving waarin de klas is ingericht met een diversiteit aan spel- en ontwikkelingsmateriaal en verschillende hoeken waarin de onderlinge samenhang van de brede ontwikkeling gestimuleerd wordt. In ons kleuteronderwijs staan niet de vakken centraal, maar de activiteiten die in dienst staan van de ontwikkeling van het kind. Daarom is er gekozen om de leerstof in thema’s aan te bieden. Alle activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema (activiteiten met accent op reken, taal, beweging, wereldoriëntatie, muziek e.d.). Het is heel leerzaam om het geleerde in de klas na te kunnen spelen in wisselende hoeken. Ook uitstapjes die bij het thema passen staan op het programma. Kinderen worden zo uitgedaagd de omgeving te onderzoeken en grip te krijgen op de wereld om zich heen.  

Volgen van ontwikkeling  

Iedere schooldag verloopt volgens een bepaalde structuur waarin diverse routines naar voren komen. De dagplanning wordt in de kleutergroep met dagritmekaarten aangegeven. Gedurende de dag observeert de leerkracht de kinderen. Begrippen als welbevinden en betrokkenheid staan tijdens deze observaties centraal. Het observeren van de algehele ontwikkeling van het jonge kinderen gebeurt middels het volgmodel BOSOS. Wij zien dat jonge kinderen zich grillig ontwikkelen, en de verschillen in ontwikkeling kunnen groot zijn. Om goed aan te sluiten op de ‘zone der naaste ontwikkeling’ maken de onderbouw leerkrachten aan de hand van de observatiegegevens een beredeneerd aanbod. Ook wordt gezorgd voor een vloeiende overgang van groep 2 naar groep 3, door de kinderen nog regelmatig te laten spelen en leren in groep 3.

Terug naar boven