Van Haersma Buma School

De Hoep 45 8622 XM Hommerts

Schoolfoto van Van Haersma Buma School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij maken op de Van Haersma Buma School gebruik van de IEP Eindtoets. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep 8 en is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. Dit gebeurt niet door de prestaties van een leerling te vergelijken met die van andere leerlingen, maar door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat. Zo wordt op een eerlijke manier de persoonlijke ontwikkeling van een kind in kaart gebracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We leggen de resultaten en de ontwikkeling van het kind vast in het leerlingvolgysteem ParnasSys. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig. In principe stromen alle leerlingen aan het einde van het schooljaar door naar het volgende leerjaar. In uitzonderlijke gevallen is het verstandig om een andere keuze te maken. We streven er naar dat school samen met ouders tot een goede afweging komen, waarbij we als school uiteindelijk de eindbeslissing nemen. Onze uitgangspunten ten aanzien van verlengen en versnellen liggen ter inzage op school.

In groep 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van methode-afhankelijke toetsen en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). We vergelijken de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen en verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. Er wordt voor elke leerling vanaf groep 3 een planarrangement gemaakt op intensief, basis of verrijkend niveau. Leerlingen in groep 3 hebben een planarrangement voor taal en voor rekenen. Leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een planarrangement voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

In groep 1/2 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met het kleuterobservatiesysteem BOSOS. De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer zij de leerling in de gaten moet houden of wanneer zij in actie moet komen. Met behulp van BOSOS komt de individuele leerling goed tot zijn recht en zijn er mogelijkheden om vanuit de rapportages en de analyse daarvan naast het individuele aanbod te komen tot een beredeneerd aanbod voor groepjes.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uw kind gaat gemiddeld 8 jaar lang naar school. In die periode leren wij hem of haar goed kennen. Aan het einde van de schoolperiode tellen al deze aspecten mee in de gezamenlijke zoektocht met u naar het beste vervolgonderwijs voor uw kind. In de Plaatsingswijzer worden vanaf groep 6 gegevens uit het leerlingvolgsysteem opgenomen en we gebruiken dit instrument als basis bij advies voor plaatsing in voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Van Haersma Buma School ziet de onderwijsinspectie als een critical friend. We kunnen bij het schoolbezoek laten zien waar we trots op zijn. De ontwikkelpunten van de onderwijsinspectie zijn voor ons kansen om te leren en ons onderwijs te blijven verbeteren. Dat is precies wat onze leerlingen verdienen!

Terug naar boven