Van Haersma Buma School

De Hoep 45 8622 XM Hommerts

Schoolfoto van Van Haersma Buma School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij maken op de Van Haersma Buma School gebruik van de IEP Eindtoets. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep 8 en is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. Dit gebeurt niet door de prestaties van een leerling te vergelijken met die van andere leerlingen, maar door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat. Zo wordt op een eerlijke manier de persoonlijke ontwikkeling van een kind in kaart gebracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We leggen de resultaten en de ontwikkeling van het kind vast in het leerlingvolgysteem ParnasSys. We gebruiken voor groep 1 en 2 het volgsysteem Bosos en voor groep 3 t/m 8 het IEP LVS.  Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig. In principe stromen alle leerlingen aan het einde van het schooljaar door naar het volgende leerjaar. In uitzonderlijke gevallen is het verstandig om een andere keuze te maken. We streven er naar dat school samen met ouders tot een goede afweging komt, waarbij we als school uiteindelijk de eindbeslissing nemen bij verlengen en de ouders de eindbeslissing bij versnellen. Onze uitgangspunten ten aanzien van verlengen en versnellen liggen ter inzage op school.

In groep 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van methode-afhankelijke toetsen en methode-onafhankelijke toetsen (IEP lVS). We vergelijken de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen en verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. Er wordt voor elke leerling vanaf groep 3 een planarrangement gemaakt op intensief, basis of verrijken d niveau. Leerlingen in groep 3 hebben een planarrangement voor taal en voor rekenen. Leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een planarrangement voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

In groep 1/2 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met het kleuterobservatiesysteem BOSOS. De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer zij de leerling in de gaten moet houden of wanneer zij in actie moet komen. Met behulp van BOSOS komt de individuele leerling goed tot zijn recht en zijn er mogelijkheden om vanuit de rapportages en de analyse daarvan naast het individuele aanbod te komen tot een beredeneerd aanbod voor groepjes.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uw kind gaat gemiddeld 8 jaar lang naar school. In die periode leren wij hem of haar goed kennen. Aan het einde van de schoolperiode tellen al deze aspecten mee in de gezamenlijke zoektocht met u naar het beste vervolgonderwijs voor uw kind. In de Plaatsingswijzer worden vanaf groep 6 gegevens uit het leerlingvolgsysteem opgenomen en we gebruiken dit instrument als basis bij advies voor plaatsing in voortgezet onderwijs.  

Procedure; Uitstroom, schooladvies en toetsadvies 

In het schooljaar 2023-2024 wordt gestart met de doorstroomtoets voor leerlingen uit groep 8 welke de vervangende toets is voor de eindtoets. Dit is geregeld bij de Wet doorstroomtoets welke in februari 2022 is aangenomen in de Eerste Kamer.  

Het afnamemoment is verplaatst van april naar de eerste schoolweken in februari, wat landelijk is. De leerlingen moeten eind maart aangemeld zijn bij een school voor het middelbaar onderwijs. Om kansenongelijkheid tegen te gaan, melden alle leerlingen zich op één moment aan voor het voortgezet onderwijs.  

We stemmen daarom de reguliere niet-methode gebonden toetsen van het IEP LVS hierop af voor groep 8 en zullen daarom de toetsen midden groep 8 naar november verplaatsen. Normering hiervan is afgestemd op niveau begin groep 8. Zie verder Toetskalender.  

Vanuit de uitslag van de doorstroomtoets krijgt elke leerling een toetsadvies en tevens komt er dan ook een schooladvies.    

Hieronder het stroomlijnschema wat betreft uitstroomroute en advies richting Voortgezet Onderwijs.  

Opgemerkt is dat de leerkracht en intern begeleider vooraf de leerlingen en hun uitstroomroute besproken hebben.  

  • Eind groep 6: De leerkracht geeft aan alle ouders en leerlingen De uitstroomroute door op grond van toetsing, observaties en algehele ontwikkeling tot zo ver. Ouders en leerlingen worden samen uitgenodigd voor dit gesprek, mocht het niet lukken dat een leerling kan aanschuiven dan heeft de leerkracht later een gesprek met de leerling.  
  • Midden groep 7: Na IEP toetsing 7a geeft de leerkracht aan alle ouders en leerlingen De uitstroomroute door op grond van toetsing, observaties en algehele ontwikkeling tot zo ver. Hierbij wordt ook de Plaatsingswijzer gebruikt en is inzichtelijk voor ouders en leerlingen. Mocht een leerling niet kunnen aanschuiven dat moment dan heeft de leerkracht later een gesprek met de leerling. 
  • Eind groep 7: Leerkracht – ouder – leerlinggesprekken zijn facultatief. Mocht een leerling afwijken van de eerder besproken uitstroomroute, dan nodigt de leerkracht de ouders en leerling uit voor gesprek. Is er sprake van overlap in dubbel niveau van de eerdere en huidige route dan zien we dit niet als afwijkend. De leerkracht beoordeelt dan zelf of er nog een ouder-/leerlingcontactmoment nodig of wenselijk is.  
  • November groep 8: Afname IEP LVS en bespreking tussen leerkracht en intern begeleider waarna voor elke leerling komt er het (voorlopig) schooladvies. Schooldirectie wordt geïnformeerd en zal meedenken waar dit nodig is. Schooldirectie is eindverantwoordelijke in het schooladvies. Eind november/begin december heeft de groepsleerkracht met de ouders en leerling het schooladviesgesprek. Mocht een leerling niet kunnen aansluiten volgt later het gesprek tussen leerkracht en leerling.    
  • Begin februari groep 8: Afname IEP Doorstroomtoets. Na de uitslag komt geef IEP een toetsadvies. Wanneer dit afwijkend is van het eerdere voorlopig schooladvies waarbij het toetsadvies lager is dan het voorlopige schooladvies dan zal er geen heroverweging en bijstelling zijn. Leerkracht en ouders kunnen wel nog hierover in gesprek gaan, mocht dit gewenst zijn.   

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan stelt de school het schooladvies bij. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet bij te stellen. School en ouders kunnen beide het initiatief nemen maar er zal altijd een contactmoment dan zijn.  

Is er sprake van overlap in het voorlopig schooladvies t.o.v. het toetsadvies dan mogen ouders om heroverweging en bijstelling vragen, school zelf zal dan niet tot initiatief gesprek over gaan omdat er sprake is van overlap. Willen ouders wel graag bijstelling naar boven vanuit het toetsadvies dan zal de school dit bijstellen als het in het belang van de leerling is.  Het definitieve schooladvies is er na de eindtoets en eventueel bijgesteld advies waarmee alle leerlingen zich dan gelijktijdig kunnen inschrijven bij het vo.    

Wanneer een leerling niet deelneemt aan de doorstroomtoets: hierin volgen we de wettelijke regels welke door de onderwijsinspectie zijn beschreven.  

NIO-onderzoek: Er kunnen redenen zijn dat we een IQ bepaling nodig hebben en we in overleg met de ouders de leerling aanmelden voor het NIO-onderzoek. Dit wordt jaarlijks gedaan bij Fultura die de basisschool hierover informeert.    

Van voorlopig schooladvies naar aanmelding VO vanaf schooljaar 2023-2024  

• Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.  

• Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

• Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.  

• Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

• Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.  

• Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.    

* Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.   

Overdracht VO  In de gesprekken tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs wordt de mening van de basisschool serieus genomen. De leerkracht van groep 8 kan zijn of haar mening geven over de persoonskenmerken van het kind. Deze samenwerking tussen beide scholen zorgt ervoor dat een leerling op dat niveau komt wat bij hem past. De leerkracht van groep 8 kan ook zorgen voor een ‘warme overdracht’ naar het vo wanneer dit wenselijk is.  

Tot aan het derde jaar voortgezet onderwijs wordt bijgehouden of de leerlingen nog op het niveau van uitstroom zitten. Met deze bevindingen doen we ons voordeel. We krijgen beeldvorming of de afgegeven schooladviezen passend bleven of dat leerlingen te veel opstromen of afstromen.  

Op onze school houden we bij de gesprekken over Uitstroomroute of Schooladvies of heroverweging rekening met het complete beeld wat er is van een leerling; niet-methode gebonden toetsen, informatie uit IEP Hoofd, Hart & Handen, methode gebonden toetsen, persoonskenmerken en wensen van de leerling en de ontwikkeling door de gehele basisschool heen. Hierin bewegen we ons binnen de wettelijke kaders en de visie van onze school.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Je veilig en prettig voelen op school, dat is voor iedereen belangrijk! Leerkrachten, ouders en kinderen kunnen samen zorgen voor een fijne en veilige schoolomgeving. We leren kinderen bewust respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting. We zorgen ervoor dat kinderen elkaar goed leren kennen. We willen dat kinderen positief (leren) denken over zichzelf en een ander, een ander kunnen helpen en dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Van Haersma Buma School ziet de onderwijsinspectie als een critical friend. We kunnen bij het schoolbezoek laten zien waar we trots op zijn. De ontwikkelpunten van de onderwijsinspectie zijn voor ons kansen om te leren en ons onderwijs te blijven verbeteren. Dat is precies wat onze leerlingen verdienen!

Terug naar boven