Haarschool

Koningin Wilhelminastraat 15 7451 DZ Holten

Schoolfoto van Haarschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, zwangerschap e.d. hebben leerkrachten recht op verlof. In eerste instantie zullen we altijd proberen dit intern op te lossen. Lukt dit niet, dan maken wij gebruik van onze vaste invalpool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen de Haarschool is er, in samenspraak met ouders, voor gekozen de schooltijd door te laten lopen tot 14.30 uur. 

Hierdoor ontstaat er ruimte om een aantal keren per jaar een studiedag in te plannen, hetgeen ten goede komt van ons onderwijs . De kinderen zijn deze dag vrij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

OBS de Haarschool is een school voor regulier openbaar onderwijs.

In het kader van passend onderwijs bieden wij ondersteuning aan kinderen met dyslexie, TOS, dyscalculie, ASS, ADHD, meer- en hoogbegaafdheid en diabetes.

Om deze begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen maken we gebruik van de faciliteiten die het samenwerkingsverband ons biedt.

Hierbij valt te denken aan maatschappelijk werk, orthopedagoog, verpleegkundige, schoolarts, etc.. 

Tevens is er in school een hoogbegaafdenspecialist werkzaam, zij geeft zowel ondersteuning aan de leerkracht als aan de leerling.

Er is een Intern Begeleider aangesteld. Zij organiseert en beheert de zorg binnen de school en ondersteunt de leerkracht waar nodig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven