Haarschool

Koningin Wilhelminastraat 15 7451 DZ Holten

Schoolfoto van Haarschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder jaar (40 weken)worden de resultaten van uw kind gemeten door middel van methodegebonden toetsen.

Naast de methodegebonden toetsen meten we twee keer per jaar de resultaten door middel van een niet methode gebonden toets, maar door een landelijk meetinstrument: CITO of IEP.

Aan de hand van deze meetinstrumenten wordt er door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider en de directie een groepsplan opgesteld. Dit groepsplan is leidend voor ten minste tien weken en voor maximaal 20 weken.

Iedere tien weken worden de plannen geëvalueerd en besproken in het team. Indien nodig worden de groepsplannen aangepast.

Deze werkwijze staat omschreven in het borgingsdocument "Planning en zorg gedurende het schooljaar".

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks hebben wij de opdracht onze kinderen een goed advies te geven richting het voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben wij een stappenplan geschreven dat jaarlijks wordt geëvalueerd. Dit stappenplan, genaamd eindadviesplan groep 8, kunt u vinden in de bijlage.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit de visie is er door het team een motto opgesteld.

"De Haarschool, waar samen leren en creëren een beleving is". 

Met ouders en leerlingen is een anti-pestprotocol opgesteld. Deze kunt u vinden op onze website: www.haarschool.nl. De vijf omgangsregels zijn leidend voor dit protocol en worden regelmatig in iedere groep besproken.

In schooljaar 2017-2018 zal er een start worden gemaakt met de nieuwe methode "hebtlef". Dit is een methode die geïntegreerd onderwijs aanbiedt op de volgende vakken: godsdienstonderwijs, humanistische vorming, burgerschapsvorming en filosoferen. Als school stellen we ons ten doel kinderen niet alleen cognitieve vaardigheden bij te brengen, maar ook omgangsnormen en begrip voor de multiculturele wereld waarin wij leven. Op deze manier hopen we ze, in samenwerking met ouders, een goede basis te leggen voor de toekomst.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen leren
  • samen zorg dragen
  • samen plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven