Basisschool de Vlieger

Maria Gewandenstraat 24 6432 CP Hoensbroek

 • Tussen het groen verscholen het zijaanzicht met grote speelplaats en de ingang van de Brede Maatschappelijke Voorziening en de gymzaal
 • Indeling klaslokaal
 • Zicht op het speelplein van de kleuters met het speeltoestel voor onze kleintjes
 • Onze kleuters spelen en gymmen in een aparte speelzaal in het gebouw
 • De groepen 1 t/m 5 zitten op de 1e verdieping. Via de 'tafeltjestrap' gaan zij naar hun lokaal

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders,   

deze schoolgids is bedoeld om het voor u, als u ouder bent van een nieuwe leerling, gemakkelijker te maken de school van uw keuze te vinden. Een school die het beste past bij uw opvattingen over onderwijs en opvoeding. Onze schoolgids maakt duidelijk wat u van ons kunt verwachten en geeft een indruk van de manier waarop onze school met onderwijs en opvoeding omgaat. Als uw kind onze school al bezoekt, kunt u deze schoolgids naast onze schoolkalender gebruiken als informatiebron voor alles wat met school te maken heeft. Basisschool de Vlieger kent twee locaties, te weten locatie de Vlieger Hoensbroek en locatie Taalschool De WereldDelen (AZC) op de Heerlerbaan. Beide locaties vallen onder De Vlieger maar functioneren als afzonderlijke locaties.
Deze gids geeft een indruk van wat basisschool De Vlieger locatie Hoensbroek de kinderen en hun ouders te bieden heeft.  

Aan het begin van ieder schooljaar staat de nieuwe schoolgids op onze website www.devliegerhoensbroek.nl
In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen dragen.
In de schoolgids vindt u alle benodigde informatie. Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze schoolgids, dan horen wij het graag. Deze schoolgids is tot stand gekomen na instemming van het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad.  

De Vlieger locatie Hoensbroek in beeld: 
een Rooms-Katholieke basisschool die in 1975  van start is gegaan en ontstaan is uit een fusie van twee andere basisscholen en nu ongeveer 170 kinderen telt.  
Dagelijks streven wij er naar om zo optimaal mogelijk te zorgen voor uw kind(eren) met als uitgangspunt om samen met en van elkaar te leren. Hierbij zien wij ook een belangrijke rol en bijdrage voor u als ouder weggelegd.  
Dit alles willen wij plaatsen in een positieve context, samen aan de slag gaan om te leren, in dialoog gaan met kinderen en ouders en vertrouwen hebben in elkaar.
Vanuit deze uitgangspunten kan er op onze school een sfeer van vertrouwen, warmte en rust gecreëerd worden waarin het goed toeven is voor eenieder en waarin zowel plezier als verdriet met elkaar gedeeld kan worden.  
Natuurlijk is het behalen van resultaat heel belangrijk. Echter niet alleen resultaat met betrekking tot taal, lezen en rekenen. Dit is vanzelfsprekend heel wezenlijk voor een basisschool, het is zelfs een van de redenen waarom wij als school bestaan. Daarnaast willen wij ook resultaat behalen in de begeleiding van “onze” leerlingen zodat een vierjarig kind in zijn / haar ontwikkeling mag groeien naar een aankomende puber van rond de twaalf jaar die de overstap gaat maken naar het voortgezet onderwijs.  

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze schoolgids!
Mocht u naar aanleiding van deze gids vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, neem gerust contact op!  

Namens het team van De Vlieger locatie Hoensbroek,      

Sven van der Linden,                                                                     
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Elk kind heeft Goud in zich!
 • Ouders als partner
 • Samen
 • Relatie/competentie/autonomie
 • Verschillende zorgfaciliteiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment zitten er ongeveer 180 leerlingen bij ons op school. De meeste leerlingen komen uit de wijk Maria-Gewanden. De laatste jaren ontvangen wij met veel plezier ook leerlingen uit andere wijken van Hoensbroek en Heerlen. Door de extra zorgvoorzieningen die onze school te bieden heeft, merken we dat ons voedingsgebied steeds groter wordt. 

Ouders zijn ten alle tijden welkom voor een vrijblijvend en informatief gesprek. Wij proberen dan altijd samen naar mogelijkheden te zoeken om een passende plek te vinden binnen onze school. 

Sommige websites zien Basisschool de Vlieger en Taalschool de Werelddelen als één school en gooien alle cijfers op één hoop. Dit geeft vaak dan ook een onjuist beeld over de werkelijke getallen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven