Lorentzschool

Lorentzweg 135 1223 HN Hilversum

 • Op de foto's ziet u een impressie van de hoofdlocatie en de dependance Villa Lorentz.
 • Onze hoofdlocatie is gevestigd in een monumentaal Dudok-gebouw uit 1931
 • Schoolfoto van Lorentzschool
 • Schoolfoto van Lorentzschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Lorentzschool scoort al jaren boven de inspectienormen op de eindtoets. Het afgelopen schooljaar was dit ook het geval. Ook ten aanzien van de behaalde referentieniveaus op taal en rekenen scoren we boven het landelijk gemiddelde en de inspectienorm.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

De tussenresultaten worden gerealiseerd door middel van het halfjaarlijks afnemen van de LVS toetsen van het CITO. De M (midden) en E (eind) toetsen worden afgenomen van leerjaar 3 t/m 7 in respectievelijk januari en juni. In groep 8 wordt in januari de M (midden)- toets nog afgenomen. 

De uitkomsten van deze toetsen worden geanalyseerd (op basis van data, duiden, doelen en doen) en besproken op school-, groeps- en individueel niveau. Op schoolniveau is het zorgteam (schoolleiding en intern begeleiders) betrokken. Met de groepsleerkracht(en) worden de resultaten op groepsniveau besproken tijdens de groepsplanbesprekingen. Om een zuiverder beeld te krijgen van de groei van de individuele leerling wordt de vaardigheidsgroei bekeken en geanalyseerd. Teambreed worden de resultaten tijdens studiedagen altijd besproken en geanalyseerd. Dit maakt onderdeel uit van de cyclus van kwaliteitszorg.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn we genoodzaakt om te kiezen voor een nieuwe manier van toetsen. Daarbij hebben we gekozen voor de IEP-toetsen. Als school zien we de volgende meerwaarde:

- De persoonlijke ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd. De leerling groeit ten opzichte van zijn/haar eigen score/leerdoelen. Er vindt geen vergelijking meer plaats met het landelijk gemiddelde.

- De rapportages hebben dan ook een positieve insteek (dus geen I t/m V scores), waarmee talenten zichtbaar worden (talentenkaart).

- Ook op de gebieden hart en handen vinden metingen plaats. Er wordt dus breder naar het kind gekeken dan alleen het cognitieve niveau. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Lorentzschool vindt het belangrijk dat kinderen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat van ze verwacht mag worden op grond van hun kennis, vaardigheden en werkhouding.

In groep 7 krijgen onze leerlingen een voorschooladvies. In groep 8 wordt het voorlopige schooladvies gegeven, die definitief wordt na de doorstroomtoets. Om te komen tot een betrouwbaar advies gebruiken we:

 • de resultaten van het leerlingvolgsysteem uit de groepen 5, 6, 7 en 8 (een OPP-trap wordt opgesteld);
 • de observaties van de leerkrachten;
 • de beoordelingen op het gebied van werkhouding en huiswerk uit de groepen 7 en 8;
 • de meningen/wensen van ouders en leerling.

Het voorlopige advies in groep 8 kan naar boven bijgesteld worden als de uitslag van de doorstroomtoets (de nieuwe eindtoets vanaf schooljaar 2023/2024) hoger uitvalt dat het advies van de school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

De school is een veilige, kleurrijke plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken. Zodra je over de drempel van de schooldeur stapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Veiligheid
 • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 29 mei 2012 heeft de inspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek de Lorentzschool bezocht. Het rapport van dit bezoek is te zien door op nevenstaand rapport te klikken. De inspectie heeft de Lorentzschool in het basisarrangement geplaatst en spreekt daarmee vertrouwen uit in de onderwijskwaliteit op de school. Op 23 juni 2016 heeft er nog een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden op de Lorentzschool. Ook in dit onderzoek spreekt de inspectie haar vertrouwen uit in de Lorentzschool.

In het schooljaar 2022-2023 heeft de inspectie in het kader van het bestuurlijk toezicht STIP bezocht. Daarbij is er ook gesproken op de Lorentzschool. Ook hier sprake de inspectie haar vertrouwen uit.

Terug naar boven