Lorentzschool

Lorentzweg 135 1223 HN Hilversum

  • Op de foto's ziet u een impressie van de hoofdlocatie en de dependance Villa Lorentz.
  • Onze hoofdlocatie is gevestigd in een monumentaal Dudok-gebouw uit 1931
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool

Het team

Toelichting van de school

De Lorentzschool maakt onderdeel uit van het bestuur van STIP Hilversum. Bij alle scholen van STIP Hilversum werkt hoog gekwalificeerd personeel. De leerkrachten beschikken niet alleen over de bevoegdheid voor het lesgeven maar houden ook hun bekwaamheid op peil door constant bij te scholen. Naast de leerkrachten beschikken de scholen van STIP Hilversum over opgeleide intern begeleiders en specialisten op het gebied van o.a. gedrag, rekenen, taal en lezen. Naast het onderwijsgevende personeel is op iedere locatie schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel, bestaande uit een conciërge en ook een administratief medewerker, aanwezig.

Op de Lorentzschool werkt een directeur (registerdirecteur Primair Onderwijs), een locatieleider (adjunct-directeur), een intern begeleider voor het jonge kind (groep 1,2 en 3) en één voor het oudere kind (groep 4 t/m 8). Tevens werken er coördinatoren op diverse gebieden: lezen, taal, rekenen, hoogbegaafdheid, Dalton, ICT, gelukkige school en een schoolopleider. Voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen uit alle groepen zijn een viertal onderwijsassistenten aanwezig. Ten slotte zijn een parttime conciërge en administratief medewerker aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De schoolleiding doet altijd haar uiterste best om via de invalpool van Stip Hilversum invalleerkrachten te regelen.

Invalleerkrachten worden ingezet bij ziekte of langdurige afwezigheid van leerkrachten. Mochten er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn, wordt gezocht naar een andere oplossing. Dit kan betekenen dat de leerlingen worden opgedeeld over de andere groepen, een onderwijsassistent voor de groep staat of er wordt overgegaan op thuisonderwijs. In het uiterste geval wordt gevraagd om de leerlingen thuis te laten. Uiteraard zorgen we altijd voor opvang op school als thuisopvang niet mogelijk is. Ouders/verzorgers worden altijd tijdig geïnformeerd.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Lorentzschool krijgen de kinderen voor de kernvakken op drie niveaus instructie. In de basisgroep zitten de gemiddelde leerlingen. De weergroep is voor de leerlingen die leerstof minder snel opnemen. Ze krijgen aangepaste instructie, waarbij (indien nodig) extra materialen  ingezet worden. De leerlingen in de meer-groep nemen de leerstof snel op en hebben extra uitdaging nodig.

Verder is het mogelijk dat kinderen een eigen leerlijn volgen, indien de leerachterstand meer dan een jaar bedraagt. Zij krijgen individuele instructie. Hetzelfde geldt voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij hebben naast het reguliere schoolwerk een extra leerlijn met uitdagende opdrachten. Het werk is dan afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften. Vanuit STIP Hilversum wordt er ook een bovenschoolse STIP-klas aangeboden. Tevens is er nu een kei-klas aanwezig voor leerlingen, die graag meer met hun handen willen doen.

Omdat de Lorentzschool een daltonschool is, werken we met (week)planners en organiseren we de instructie en de verwerking zodanig dat er ruimte is voor zelfstandigheid en samenwerking. We werken naar steeds meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij geloven in het stimuleren van de brede ontwikkeling van kleuters; dat wil zeggen op persoonlijk, sociaal, cognitief en motorisch vlak, maar ook spel- en creatieve ontwikkeling. De klas is ingericht op het leren door te doen. Het leren vindt al spelend plaats in de diverse hoeken met ontwikkelingsmaterialen en activiteiten. We bieden dit in thema’s aan. Daarnaast bieden we gerichte activiteiten aan, waarbij de kinderen verschillende ervaringen opdoen met materiaal en leeractiviteiten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd kan variëren. Op basis van resultaten kunnen namelijk andere keuzes per groep gemaakt worden. Tevens werkt de Lorentzschool op basis van het Daltonconcept. Daarmee proberen we het eigenaarschap van de leerlingen te bevorderen. Dat betekent dat de leerlingen eigen keuzes (indien zij dat aankunnen) mogen maken en kunnen werken aan persoonlijke doelen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Lorentzschool wil alle leerlingen de juiste ondersteuning bieden. Bij aanmelding van een leerling kijken we altijd of wij deze ondersteuning kunnen bieden. Naast de reguliere zorg / faciliteiten in de klas, door de leerkracht, bieden wij ook extra ondersteuning. 

- Groepen 1 t/m 8: extra begeleiding middels onderwijsassistenten en hoogbegaafdenbegeleiding. Vanuit ons samenwerkingsverband kunnen extra (plus)arrangementen aangeboden worden, indien een leerling daarvoor in aanmerking komt. Dit gaat altijd in overleg met onze intern begeleiders. 

- Groepen 1/2: aanbod schakelklas (taalachterstand), begeleiding slimmere kleuters (kleuteruniversiteit)

- Groepen 3/4/5: extra leesondersteuning zwakkere lezers 

De meer- en hoogbegaafde leerlingen die werken met het extra pakket "Levelwerk" krijgen op vaste momenten instructie en feedback (door de groepsleerkrachten).  


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school zal tijdens dit schooljaar analyseren en kijken welke ondersteuning de school kan bieden (herijking SOP). Daarbij wordt elke keer gekeken naar de haalbaarheid voor de leerling, de leerkracht en medeleerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast het reguliere aanbod beschikt de Lorentzschool over een schakelklas. Leerlingen, die op taalgebied extra ondersteuning nodig hebben, komen hiervoor in aanmerking. Zij worden ondergedompeld in een taalbad, waarbij thematisch aan de hand van logo3000, gewerkt wordt.

Het reguliere aanbod is gebaseerd op het principe van spelend leren aan de hand van thema's. Op basis van leerlijnen volgen wij de ontwikkeling op taal, rekenen, motoriek en op sociaal-emotioneel gebied.

Terug naar boven