Fabritiusschool

Fabritiuslaan 52 1213 CT Hilversum

  • Wij zijn trost op onze conciërge Alex!
  • In juni 2022 is ons rieten dak vernieuwd: wat een plaatje is het weer geworden!
  • Juf karen - groep 1/2A
  • Directeur Paul van Toledo
  • meester Paul - gr. 8B

Het team

Toelichting van de school

Bij alle scholen van STIP Hilversum, en dus ook op de Fabritiusschool, werkt hoog gekwalificeerd personeel. De leerkrachten beschikken niet alleen over de bevoegdheid voor het lesgeven maar houden ook hun bekwaamheid op peil door constant bij te scholen. Naast de leerkrachten beschikken de scholen van STIP Hilversum over academisch opgeleide intern begeleiders en specialisten op het gebied van o.a. gedrag, rekenen, taal en lezen. Naast het onderwijsgevende personeel zijn er op de Fabritiusschool ook onderwijsondersassistenten aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen. Ook zijn wij trots op onze conciërge Alex en onze flexibele duizendpoot Karin (administratief medewerker).

De Fabritiusschool beschikt over een directeur (eindverantwoordelijk voor beide locaties), een locatieleider Egelantierstraat, twee intern begeleiders, twee gedragsspecialisten en een leerkracht met het diploma van KindCoach. Daarnaast hebben wij een ICT-coördinator. Het managementteam van de school bestaat uit de directie, de locatieleider, vier bouwcoördinatoren (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) en de intern begeleiders.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De directie van de school doet zijn uiterste best om via de invalpool van Stip Hilversum invalkrachten te regelen. Hierbij wordt de stichting in de dagelijkse praktijk ondersteund door de VABO van Onderwijs Bureau Twente (OBT)

Deze invalkrachten kunnen worden ingezet wanneer er bijvoorbeeld een leerkracht ziek wordt. Mochten er geen invalkrachten beschikbaar zijn dan zal er in het uiterste geval toe worden overgegaan om een klas naar huis te sturen. Het zal echter nooit gebeuren dat de ouder niet bekend is met het naar huis sturen van de leerlingen. De ouders()/verzorger(s) ontvangen hierover altijd een bericht via Social School.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de Fabritiusschool zijn 2 vakleerkrachten lichamelijke oefening (gym) aanwezig voor de groepen 1 t/m 8. (Totaal: 1,2 fte.) Elke groep heeft 2x per week gym in onze eigen goed geoutilleerde gymzaal. De kleutergroepen krijgen gym in speelzalen. Bewegend leren tijdens de normale lessen is een speerpunt op de Fabritiusschool.

Eind schooljaar 2022 - 2023 zijn alle schoolboeken uit alle groepen gesaneerd. Vanaf schooljaar 2023 - 2024 zijn er veel nieuwe (en meer up-to-date) leesboeken voor de leerlingen beschikbaar.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De intern begeleiders sturen de hele zorgstructuur van de school aan. Zij zorgen dat, daar waar mogelijk, het individuele kind de juiste ondersteuning en/of begeleiding krijgt (intern of extern). Dit kan zijn op het gebied van cognitieve en/of de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Op het gebied van cognitie kan deze zorg zich zowel aan de boven- als onderkant plaatsvinden.

Mocht binnen de school de zorg ontoereikend of niet aanwezig zijn, dan zal via de intern begeleiders gezocht worden naar de juiste externe hulp / begeleiding. Dit alles altijd in goed overleg met de betreffende groepsleerkracht(en) en de ouder(s)/verzorger(s). Hiertoe werken wij werken met samenwerkingsverband Unita (www.swvunita.nl). Indien nodig zal er via een multidisciplinair overleg (MDO) maat werk geleverd worden. (zie: www.swvunita.nl/werkwijze-multidisciplinair-overleg-mdo-op-school).

Voor de jongste kinderen (kleuters) is er een specialist binnen de school die zich volledig op de jongste kinderen richt en daarbij de interne begeleiders ondersteunt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2022 - 2023 hebben wij een nieuwe missie geformuleerd: “De sterke basis voor jouw toekomst!”

Dit maken wij waar door te werken middels de drie pijlers: We bieden kwaliteit. We werken samen. We zijn in beweging.

Op onze website treft u een missie-visie document aan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met de voorschoolse opvang "De Mallemolen" is een indirect samenwerkingsverband. Dat wil zeggen dat er informeel maar goed onderling contact is.

De Mallemolen heeft - net als de Fabritiusschool - het leerlingvolgsysteem KIJK in gebruik voor de leeftijdsjaren 1 t/m 4. Dit sluit dus direct aan en is overdraagbaar naar de leerlingvolgsysteem bij de kleuters op de Fabritiusschool (KIJK voor 4 t/m 7 jaar).

De Mallemolen ligt in hetzelfde gebouw (locatie Egelantier) en gebruikt een aparte ingang. Het kleuterplein (patio) wordt door onze kleutergroepen en De Mallemolen gezamenlijk en in goed onderling overleg gebruikt.

De BSO Doedok van de stichting Bink bevindt zich ook in hetzelfde schoolgebouw als locatie Egelantier. De meeste kinderen die gebruik maken van de BSO komen hier na schooltijd terecht. Directe samenwerking met de BSO is er alleen in gebruik van faciliteiten, zoals: het grote schoolplein en de speelzaal van locatie Egelantier.

Ook met BSO CompaNanny (voorheen: Toppie) zijn er goede contacten en afstemming.

Terug naar boven