Fabritiusschool

Fabritiuslaan 52 1213 CT Hilversum

 • Wij zijn trost op onze conciërge Alex!
 • In juni 2022 is ons rieten dak vernieuwd: wat een plaatje is het weer geworden!
 • Juf karen - groep 1/2A
 • Directeur Paul van Toledo
 • meester Paul - gr. 8B

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school is erg trots op de eindscores. De groep schoolverlaters hebben twee lockdowns mee gemaakt door corona (maart 2020 en januari 2021). De eindresultaten verschillen weinig van het gemiddelde van de school over de laatste vijf jaren. Deze scores voldoen ook aan de (hoge) verwachtingen die de school zichzelf jaarlijks stelt. De gemiddelde eind Cito score was in schooljaar 2022 - 2023 541,2.

Om de scores op dit hoge peil te kunnen handhaven worden er elk jaar analyses gemaakt van de eindscores om te kunnen bepalen op welke gebieden de school zich nog kan verbeteren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gerealiseerd door middel van het halfjaarlijks afnemen van de Leerling In Beeld toetsen van het CITO. De M (midden) toetsen worden afgenomen van leerjaar 3 t/m 7 in januari en de E (eind) toetsen worden voor de leerjaren 3 t/m 7 afgenomen in juni. In groep 8 wordt in november de B (begin) toets afgenomen en in februari de doorstroomtoets (voorheen de eindtoets).

De uitkomsten van deze toetsen worden besproken binnen het MT van de school en individueel besproken met de groepsleerkracht(en) tijdens de groepsplanbesprekingen. Om een zuiverder beeld te krijgen van de  groei van de individuele leerling wordt de vaardigheidsgroei bekeken en geanalyseerd.

De kleuters worden gevolgd door een eigen kleutervolgsysteem KIJK.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gebaseerd op de resultaten in het CITO Leerlingvolgsysteem door alle schooljaren heen, de ervaringen van de leerkrachten in de groepen zeven en acht en een intelligentieonderzoek (NIO). Deze laatste wordt afgenomen door een extern bureau. Voor afname van het intelligentieonderzoek is toestemming van de ouders nodig.

De leerkracht van groep acht geeft, in samenspraak met de intern begeleiders en schooldirectie, het uiteindelijke schooladvies. Dit schooladvies wordt begin januari gegeven, nog voor de doorstroomtoets. De uitslag van deze doorstroomtoets wordt gebruikt ter bevestiging van het advies en in enkele gevallen om het advies te verfijnen.

De schooladviezen van 60 leerlingen in 2021 waren:  67% naar VWO - 23% naar HAVO - 8% naar VMBO-T - 2% naar overige

De schooladviezen van 60 leerlingen in 2022 waren:  55% naar VWO - 36% naar HAVO - 5% naar VMBO-T - 4% naar overige

De schooladviezen van 63 leerlingen in 2023 waren:  43% naar VWO - 44% naar HAVO - 2% naar VMBO-T - 1% naar overige

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets!

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen.

Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets;
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies;
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets;
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets;
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies;
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school;
 • Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie

De Fabritiusschool gaat ervan uit dat iedereen gelijkwaardig is, maar niemand hetzelfde. We leren kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf waardoor een kind zich positief kan verbinden met anderen.  We leren kinderen om oog te hebben voor de diversiteit in onze maatschappij.

Hoe geven wij dit vorm?

 • De kinderen leren dat er regels en afspraken gelden in de school en de maatschappij en handelen hiernaar.
 • Kinderen nemen gedurende hun schooltijd kennis van of komen in aanraking met verschillende godsdiensten.
 • Kennis, inzicht en begrip hebben van de multiculturele, democratische en inclusieve samenleving.
 • Kinderen leren om respectvol om te gaan met mensen, milieu, natuur en materie. De medewerkers van school en de ouder(s)/verzorger(s) hebben hierin een voorbeeldfunctie.
 • Kinderen leren dat ze hun mening op een respectvolle manier kunnen geven en laten daarbij een ander in z’n waarde.

We gebruiken hiervoor o.a. de Fabritiusschool burgerschapsjaarkalender en onze methodes De Gelukskoffer, Taal Actief, Blits, Atlantis, Naut, Meander, Brandaan en SchoolTV (o.a. jeugdjournaal).

Het leren samenleven vraagt van onze medewerkers een actieve rol. Op de Fabritiusschool vinden we het belangrijk dat de school een gemeenschap is waar kinderen en volwassenen leren: samen te werken, samen te leren en samen te delen.

Kinderen worden serieus genomen en worden medeverantwoordelijk gemaakt voor een plezierige en veilige omgeving. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • veiligheid
 • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Fabritiusschool valt onder het reguliere basistoezicht van de inspectie. Verbeterpunten uit de toezichtsrapporten worden altijd opgenomen in het vierjarig schoolbeleidsplan, waaruit elk schooljaar een jaarplan rolt aangevuld met actuele zaken.

Terug naar boven