Arjen Roelofsskoalle

Leijesterpaed 4 9054 KM Hijum

 • De Arjen Roelofsskoalle is een onderdeel van de Elan Onderwijsgroep.
 • Wij zijn dol op mooie boeken en doen daarom veel aan boekpromotie en lezen.
 • Een woordenschatparaplu in de middenbouw.
 • Ook aandacht voor ander talent: de groepen bezoeken drie keer per jaar een culturele activiteit.
 • Wij zijn in alle opzichten trots op onze school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze resultaten, schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs staan vermeld in bijgevoegd schooljaarverslag.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school monitort de schoolresultaten door middel van halfjaarlijkse DIA-toetsen.

Deze opbrengsten worden geëvalueerd met de leerkrachten en worden gedeeld met de ouders.
2x Per schooljaar krijgen de kinderen een rapport, gebaseerd op deze DIA-toetsen mee naar huis.
Bij een lage score wordt er een foutenanalyse gemaakt en kan de leerling extra hulp, een handelingsplan of een eigen leerlijn krijgen.

In het bijgevoegde jaarverslag is een overzicht van deze leerresultaten per groep opgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Met het voortgezet onderwijs is er een plaatsingswijzer in gebruik, zodat alle kinderen volgens dezelfde criteria kunnen worden beoordeeld.
De ouders worden geïnformeerd over de resultaten van de door de school gehanteerde toets.
De resultaten van de eindtoets worden afgezet tegen de normen die de inspectie hanteert.
Onze schooladviezen kwamen overeen met de resultaten van de eindtoets. Daarom zijn er geen schooladviezen bijgesteld.

Het percentage leerlingen dat naar diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar.
Dit is afhankelijk van de samenstelling van groep 8.

In onderstaand overzicht kunt U lezen hoeveel leerlingen van onze school naar een school voor voortgezet onderwijs worden verwezen.   

 • Schooljaar 2019-2020 VMBO-K: 1, VMBO-T: 2, HAVO/VWO:3.
 • Schooljaar 2020-2021 VMBO-B: 1, VMBO-K 2, HAVO 3.
 • Schooljaar 2021-2022 VMBO-K: 2, VMBO-T/HAVO: 2, HAVO: 3.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij de Arjen Roelofsskoalle draait alles om de leerlingen,om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociaal en maatschappelijk leven.
Onze school:

 • werkt aan de brede vorming van kinderen, groeiend in handelingsgericht werken;
 • zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;
 • stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal en werkt aan het vergroten van de veiligheid.

Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren op een plezierige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Welbevinden
 • Zijn wie je bent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De waardering door de Onderwijsinspectie voor onze school is op alle aspecten voldoende.

De leeropbrengsten zijn niet altijd goed te meten, vanwege de kleinschaligheid.
Het afgelopen schooljaar oordeelde de schoolinspectie: "voldoende", voor wat betreft de behaalde 1F/2F en 1S-doelen.

Terug naar boven