Arjen Roelofsskoalle

Leijesterpaed 4 9054 KM Hijum

  • De Arjen Roelofsskoalle is een onderdeel van de Elan Onderwijsgroep.
  • Wij zijn dol op mooie boeken en doen daarom veel aan boekpromotie en lezen.
  • Een woordenschatparaplu in de middenbouw.
  • Ook aandacht voor ander talent: de groepen bezoeken drie keer per jaar een culturele activiteit.
  • Wij zijn in alle opzichten trots op onze school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid door ziekte of verlof van de leerkracht gaan wij op zoek naar een vervanger. Soms is dit een ander personeelslid van onze school, soms een externe leerkracht.

In het uiterste geval, als er geen vervanging of andere mogelijkheden beschikbaar zijn, stellen we ons noodplan in werking.
De school verzorgt in dat geval de opvang voor de eerste dag, de dagen daarna gaan de kinderen naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is rolstoel-toegankelijk.

Het toilet voor de leerkrachten is een aangepast toilet.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) kan worden gegeven.
Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen.
De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen.
U kunt kiezen voor:
• Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants vormingsonderwijs;
• Vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.
Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
De rijksoverheid betaalt deze lessen.
Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen.
Ga voor meer informatie naar de website: www.vormingsonderwijs.nl

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is een reguliere basisschool.
Wij hanteren het jaarklassensysteem en werken in combinatiegroepen.
Hierdoor zijn wij erg goed in staat om kinderen met een andere leerbehoefte te begeleiden.

Omdat werken in combinatiegroepen een mate van zelfstandigheid van de leerlingen vereist is er bij ons minder ruimte voor gedrags- en/of aandachtsproblemen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In overleg met de specialisten die onze ELAN-onderwijsgroep ter beschikking heeft, denken we in iedere ondersteuningsbehoefte te kunnen voorzien.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken in groep 1 en 2 met de lesmethode "Onderbouwd".
Alle kinderen krijgen hierdoor een aanbod op hun eigen niveau en gericht op hun persoonlijke ontwikkelingsfase.
De resultaten hiervan worden in dit systeem geregistreerd.
Daardoor weten we van ieder kind waar zij qua ontwikkelingsniveau zitten.

De peuterspeelzaal is inpandig en open op dinsdag en vrijdag.

Op maandag en dinsdag kan er gebruik gemaakt worden van voor- en naschoolse opvang door Kinderopvang Friesland op school.

Terug naar boven