obs De Schatkist

Achterweg 35 4171 BA Herwijnen

  • Jaarlijks maken we met de hele school een herfstwandeling
  • We zijn een 'Gezonde school' en besteden jaarlijks veel aandacht aan een gezonde voeding.
  • Schoolfoto van obs De Schatkist
  • Schoolfoto van obs De Schatkist
  • We maken op school vanaf groep 1 t/m 8 gebruik van Chromebooks en Ipads.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen de gehele schoolloopbaan met het CITO-leerlingvolgsysteem en kijken per half jaar of de verwachte vorderingen zijn gemaakt.

In dit gemiddelde zijn de uitslagen van alle leerlingen meegenomen die hebben deelgenomen, maar met minder dan vijf leerlingen vermeldt DUO het gemiddelde niet.

Vanaf 2015 biedt de overheid scholen de mogelijkheid een eigen eindtoets te kiezen. Deze eindtoets wordt rond half april aangeboden. De eindtoets bevestigt meestal dat het VO-schooladvies dat gegeven is overeenkomt met wat leerlingen na 8 jaren basisschool moeten kennen. Wij hebben bewust gekozen voor de IEP-toets. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de eerste dag op school worden de vorderingen van uw kind gevolgd. Hiervoor gebruiken we observaties, methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen van CITO. Groepsleerkrachten houden de vorderingen van methode- en niet methodegebonden toetsen, observaties, verslagen van besprekingen met ouders en/of externen bij in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem ParnasSys.  

Tijdens de schoolperiode worden de toetsen van CITO gebruikt. De toetsresultaten komen in het rapport van de kinderen.
Twee maal per jaar wordt naar aanleiding van de medio en eindtoetsen een analyse op school, groeps- en leerlingniveau gemaakt. Dit kan aanleiding zijn om ons handelen op school-, groeps- en/of leerlingniveau (tijdelijk) aan te passen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de gehele schoolperiode wordt er van ieder kind een leerling-dossier opgebouwd. In dit dossier nemen wij alle toetsresultaten, rapportcijfers, resultaten van onderzoeken, bijzonderheden met betrekking tot het kind, etc. op.  Dit dossier, dat altijd voor ouders in te zien is, dient als uitgangspunt voor het advies met betrekking tot de keuze voor het voortgezet onderwijs.
Als een kind de school verlaat wordt het onderwijskundig rapport ingevuld. Ouders krijgen een exemplaar ter inzage.  
De keuze van een school voor Voortgezet Onderwijs vindt plaats in groep 8. De leerlingen en hun ouders worden gedurende de eerste helft van het schooljaar geïnformeerd over alles wat van belang kan zijn bij het maken van een juiste keuze. In november wordt al een voorlopig schooladvies gegeven door de leerkracht. In februari volgt het definitieve advies.
We baseren het advies op:
- de capaciteiten van het kind gebaseerd op de Cito-toetsresultaten en de rapporten door de gehele schoolcarrière heen; 
- de werkhouding; 
- de mentale instelling.  

In een persoonlijk gesprek zal de leerkracht van groep 8 het schooladvies aan de ouders en het kind meedelen. De leerkracht licht bij contacten met het voortgezet onderwijs de keuze toe. Ouders zorgen voor de aanmelding bij de school van keuze.

De uitstroom kan per jaar verschillen. Dit is afhankelijk van het groepsprofiel, sociale achtergrond en capaciteiten van kinderen. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven