obs De Schatkist

Achterweg 35 4171 BA Herwijnen

  • Drie keer per jaar krijgt groep 1 t/m 8 een dag(deel) les in de natuur! Zie www.natuurwijs voor meer informatie.
  • Alle klassen gaan ieder schooljaar op excursie. Hier is groep 1/2 op bezoek op de boerderij.
  • Ieder jaar hebben we feest met juffendag! Ouders uit de OR helpen ons met organiseren van verschillende activiteiten.
  • We werken door de hele school met chromebooks en Ipads.
  • In groep 1/2 werken we iedere 6 weken met een ander thema.

In het kort

Toelichting van de school

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een beeld van onze school krijgt.

Bekijkt u vooral ook onze actuele site https://www.obsdeschatkistherwijnen.nl

Obs De Schatkist is een kleine school in Herwijnen met een grote ambitie. Obs De Schatkist staat voor waarde(n)vol onderwijs en biedt kinderen op sociaal en cognitief vlak een schat aan ervaring om later met open vizier de wereld te verkennen. 

Obs ‘De Schatkist’ biedt “goud” onderwijs, aangeboden door uitstekende professionals werkend vanuit vier elementaire kernwaarden: 
Groei 
Ontdek 
Uniek 
Durf  
Deze kernwaarden dragen bij aan een optimale werk- en leeromgeving voor ouder, kind en leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te durven groeien tot een uniek mens.

Obs De Schatkist biedt kinderen onderwijs dat er toe doet!!

Bestuur
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.
De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.
Adresgegevens: Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
telefoon: 0183- 566690 

Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Driegang

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Ontdek
  • Uniek
  • Durf
  • Leren staat centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We starten het schooljaar 2023-2024 met ongeveer 70 leerlingen. In de loop van het schooljaar zullen er nieuwe kinderen instromen in groep 1. Met dit aantal behoren we landelijk gezien tot de kleinere scholen. Voordeel van deze kleinschaligheid is dat jongere en oudere kinderen veelvuldig werken en spelen met elkaar. Iedereen kent elkaar goed en dat biedt emotionele veiligheid. We stemmen het onderwijs af op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. In onze groepen is er veel aandacht voor ieder kind. De kinderen zijn, door de combinatiegroepen, gewend aan zelfstandig werken. We hebben op school acht groepen, die zijn onderverdeeld in de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere ochtend is er een onderwijsassistent op school om kinderen te begeleiden in alle groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen: 
• Schorsing 
• Verwijdering 
Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing 
De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering 
Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken. 

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van O2A5 (www.o2a5.nl).

Terug naar boven