obs De Schatkist

Achterweg 35 4171 BA Herwijnen

  • Drie keer per jaar krijgt groep 1 t/m 8 een dag(deel) les in de natuur! Zie www.natuurwijs voor meer informatie.
  • Alle klassen gaan ieder schooljaar op excursie. Hier is groep 1/2 op bezoek op de boerderij.
  • Ieder jaar hebben we feest met juffendag! Ouders uit de OR helpen ons met organiseren van verschillende activiteiten.
  • We werken door de hele school met chromebooks en Ipads.
  • In groep 1/2 werken we iedere 6 weken met een ander thema.

Het team

Toelichting van de school

Ieder schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een lessenserie van 8 judo lessen en 8 muzieklessen. 
De judolessen worden gegeven door onze judodocent Esther Zwart (www.judoschoolzwart.nl). 
De muzieklessen worden gegeven door muziekdocent Marlous Luiten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool. Het kan een enkele keer voorkomen dat er niet direct een invalleerkracht beschikbaar is, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:
- Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;  
- Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);
-Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
-Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.


Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken wij met het observatiesysteem Parnassys Leerlijnen. In deze leerlijn staan alle doelen die de kinderen aan het eind van het leerjaar moeten beheersen. Per jaar worden ongeveer 8 thema's aangeboden die aansluiten bij de interesse van jonge kinderen. Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden met de bijbehorende doelen aan bod. De thema's worden opgezet met behulp van bronnenboeken zoals de methode Kleuterplein en de methode Rekenplein.                      

We werken ook met 'LOGO3000’. Met ‘LOGO3000’ heeft de leerkracht een instrument in handen om flexibel, binnen de bestaande thema’s kinderen veel extra woorden aan te bieden. Aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving. 

Bewegingsonderwijs omvat tal van activiteiten. In de kleutergroep is dat naast de lessen in het speellokaal ook het buitenspel. Via bewegen in een ruimte leren ze heel veel van hun omgeving. Gelukkig hebben we een fijn speellokaal en een schoolplein met speelgelegenheden, waar de kinderen volop kunnen bewegen. Tijdens de gymlessen in het speellokaal maken we gebruik van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Er wordt twee keer per week gymles gegeven. Een les met materialen en een spelles. Tijdens de les met materialen leren kinderen bijvoorbeeld klimmen, klauteren en springen van de kast. Tijdens de spelles worden allerlei verschillende bewegingsspellen gespeeld.

In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. Creatieve activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de thema’s.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen
Groep 3 werkt iedere dag met de nieuwste methode van ‘Veilig leren lezen’. Via deze methode leren de kinderen lezen en wordt er veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat. Er zijn veel oefenmaterialen en leervormen, zoals werkbladen, flitskaarten, computerprogramma, diverse vormen van lezen en leesspelletjes. 

In groep 4 t/m 8 wordt vier keer per week technisch gelezen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de leesmethode ‘Estafette’. Daarnaast wordt drie keer per week aandacht besteed aan begrijpend lezen. In de groepen 4 t/m 8 wordt de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt.  

Taal
Taal is in groep 3 gekoppeld aan de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. In de groepen 4 t/m 8 wordt dagelijks de nieuwste versie van de methode ‘Taal op maat’ gebruikt. Groep 3 t/m 6 verwerkt de lessen in het werkboek en groep 7/8 verwerkt met Snappet (digitaal). 

Het programma Snappet stemt de opgaven automatisch af op het niveau van de individuele leerling. Leerkrachten kunnen de vorderingen van de leerlingen tijdens de les direct monitoren. Op deze manier kan er onmiddellijk feedback gegeven worden. 

Spelling
In de groepen 4 t/m 8 wordt dagelijks de nieuwste versie van de methode ‘Spelling op maat’ gebruikt. We verwerken de opdrachten in werkboeken.

Rekenen en wiskunde
Vanaf groep 1 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode  ‘Wereld in Getallen’. Deze methode biedt veel differentiatiemogelijkheden. Groep 3 t/m 6 verwerkt de lessen schriftelijk en groep 7/8 verwerkt met Snappet (digitaal).

Schrijven
In groep 3 t/m 8 wordt er geschreven met blokschrift. We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’. Kinderen in de bovenbouw ontwikkelen een eigen handschrift, waarbij het accent ligt op de verzorging, netheid en indeling. In groep 3 schrijven de kinderen iedere dag. In groep 4 en 5 minimaal twee keer per week en in groep 6 t/m 8 één keer per week. 

Engels
Al vanaf groep 1 leren de kinderen spelenderwijs de Engelse taal. Naast het leren schrijven van eenvoudige woorden, staat vooral het communiceren centraal. De methode heet ‘Groove me’. Groep 1 t/m 6 krijgt minimaal één uur Engelse les per week en de kinderen van groep 7/8 minimaal 1,5 uur per week. 

Wereldoriëntatie
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek geven we uit de methode 'Blink Wereld'. De methode gaat uit van een activerende didactiek waarbij kinderen ook zelf moeten onderzoeken. De kinderen van groep 3 en 4 werken één keer per week met deze methode en groep 5 t/m 8 minimaal twee keer. Kinderen vergroten actief hun kennis van de wereld. Dit heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.

Creatieve vakken
We besteden natuurlijk ook iedere week aandacht aan de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek). Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Tijdens de muzieklessen maken we gebruik van de methode 123 Zing en de kinderen krijgen 8 lessen per jaar van een vakdocent. 

Bewegingsonderwijs
In alle groepen krijgen de kinderen 2 uur per week gymnastiek/bewegingsonderwijs. Het samen spelen, het elkaar helpen, het winnen of verliezen tijdens de gymles helpt de kinderen elkaar te accepteren zoals ze zijn. Tijdens de gymlessen besteden we aandacht aan het thema bewegen van ‘de Gezonde School’. Iedere maandagmiddag krijgt groep 3 t/m 8 les van een vakdocent.

Godsdienstig vormingsonderwijs / Humanistisch vormingsonderwijs
Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 bestaat de mogelijkheid, indien ouders daarin toestemmen en er voldoende belangstelling voor is, tot het volgen van drie kwartier godsdienstig vormingsonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. De lessen worden gegeven door specifiek daarvoor opgeleide leerkrachten. Elk jaar vindt er een inventarisatie plaats aan welke lessen ouders voor hun kinderen de voorkeur geven. 

Verkeer
We werken met de methode Klaar…over! In groep 7 of 8 krijgen alle kinderen de gelegenheid hun verkeersdiploma te halen. Dit is een officieel diploma. Het verkeersexamen wordt eens in de twee jaar afgenomen aan alle kinderen van groep 7 en 8.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen en willen bieden. Dit kan belangrijke informatie zijn voor het kiezen van de school die bij uw kind past. We beginnen met een korte introductie op het SOP. In het hoofdstuk 'Huidig aanbod' leest u welke voorzieningen er zijn op onze school. In het hoofdstuk 'Ambitie' ziet u welke stappen wij nog willen nemen om een nog sterkere ondersteuning te bieden aan onze leerlingen. Heeft u na het lezen van dit document vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd
Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden. Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog); 
- De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied;
- De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek; 
- De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven; 
- De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden; 
- De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben; 
- De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd). De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerkrachten gaan zich komend jaar nog verder verdiepen in de leerlijnen op het gebied van rekenen. Op deze manier kunnen zij nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben. Hierbij zal inzet van de onderwijsassistent gebruikt worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven