Hubertusschool

Louis Beelstraat 12 6049 HS Herten

  • Schoolfoto van Hubertusschool
  • Schoolfoto van Hubertusschool
  • Schoolfoto van Hubertusschool
  • Schoolfoto van Hubertusschool
  • Schoolfoto van Hubertusschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Hubertusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.
Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties, over de wijze van werken en de wijze waarop we ons onderwijs ingericht hebben.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid en samenwerking
  • veiligheid
  • (zelf)vertrouwen
  • socialiteit
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is vrij constant, gemiddeld wordt onze school bezocht door het aantal van 315 leerlingen.
De wijk Herten is een dynamische wijk, met veel gezinnen met jonge kinderen.
Het zwaartepunt van de dynamiek is op dit moment 2022, meer rond de Oolderveste (nieuwe wijk in Herten) gesitueerd dan in de onmiddellijke nabijheid van onze school, waardoor het aantal leerlingen 'afvlakt' ten opzichte van het aantal leerlingen van de school die het meest in de onmiddellijke nabijheid van de wijk met de meeste gezinnen met jonge kinderen ligt.

Vanuit de stichting Swalm en Roer + de gemeente Roermond ligt er de opdracht om beide scholen (Hubertusschool + de Stapsteen) waar nodig te laten samenwerken. Deze opdracht ligt ook bij de directies van de scholen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We streven er naar alle ouders zo tijdig mogelijk te informeren over mogelijke wijzigingen in schooltijden en opvang. Alle tijden zijn ruimschoots voorafgaand aan het schooljaar bekend. Alleen in een uiterst geval van een noodsituatie wordt er van de bekende tijden afgeweken.
De samenwerking met de stichting die de opvang verzorgt is goed, er is structureel en regelmatig contact met de coördinator van de Stichting SKR, mede om de lijnen kort te houden en preventief te kunnen optreden in het geval van een mogelijk ontstaand probleem.

Het ouderportaal ISY zal worden ingeschakeld indien zich een wijziging voordoet. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als school hebben we veel aandacht voor het schoolklimaat en voor de veiligheid.
Gedachte in deze is, dat het welbevinden van elk kind oké moet zijn, dit als startbasis voor het willen leren en het kunnen leren.
Vanaf schooljaar 2015-2016 hebben we als team de bewuste keuze gemaakt, het eerste oudergesprek in november alleen te voeren over het sociaal-emotionele. Sinds september 2019 voeren we kennismakingsgesprekken met ouders van de leerlingen en de nieuwe leerkracht. Vanaf groep 5 worden de kinderen ook uitgenodigd bij de oudergesprekken aanwezig te zijn, ze ervaren dat als zeer positief.
Er is de laatste jaren hard gewerkt om de veiligheid en het schoolklimaat verder te verbeteren, dat heeft tot de Inspectie-waardering "goed"geleid, iets waar we trots op zijn. Die kwalificatie willen we zeker behouden.

Terug naar boven