BredeSchool De Berensprong

Bronneberg 31 6075 CW Herkenbosch

  • Vanuit de lucht omgeving
  • Foto 2 vanuit de lucht.
  • Onze  grote beer
  • Hoofdingang van de school.
  • De kinderen gaan via de buitengalerij naar hun groep.

In het kort

Toelichting van de school

Bredeschool De Berensprong heet u van harte welkom!

Een school kiezen voor uw kind is geen eenvoudige zaak. U geeft een deel van de opvoeding uit handen aan mensen die u (nog) niet kent. Tevens wilt u als ouders de keuze maken voor kwalitatief goed onderwijs. Scholen verschillen in de manier waarop zij onderwijs geven, de wijze waarop zij pedagogisch met kinderen omgaan en in de manier waarop zij contacten onderhouden met ouders. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.
In dit SchoolVenster kunt u allerlei informatie vinden over onze school en onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wouter Wetzelaer, directeur a.i.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ZELF
  • SOCIAAL
  • CREATIEF
  • INNOVATIEF

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In 2006 heeft de Wet Primair Onderwijs de mogelijkheid geboden aan basisscholen om de schooltijden anders in te richten. Basisschool de Berensprong heeft ervoor gekozen het 'Hoorns model' te volgen. Het 'Hoorns model' gaat uit van een gelijk aantal schooluren voor elk leerjaar. Vanuit de Wet Primair Onderwijs moet er in 8 schooljaren in totaal 7520 les worden gegeven. In het 'Hoorns model' kiest de school voor een 940-uurs rooster voor alle groepen, in totaal 7520 lesuren in 8 schooljaren.  

Op school hanteren we een continu-rooster. Dit betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven. Op woensdag- en vrijdagmiddag hebben de kinderen vrij. De exacte schooltijden staan vermeld in de schoolgids en op de Ouderkalender voor de ouders. De schoolgids is te vinden op Isy, in Vensters en aan te vragen via de website van de school. De planning van studiedagen en vrije momenten zijn te vinden in de schoolgids (deze staat op Isy, aan te vragen via de website of in Vensters) en op de Isy-kalender.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsplan

Aanwezige documenten in het veiligheidsplan:

Fysieke veiligheid
Arbo-plan-RI Ontruimingsplan
Protocol ongevallen Incidentenregistratie
Meldcode huiselijk geweld

Pedagogische veiligheid
SWPBS
Schoolregels
Pestprotocol
Gedragsprotocol
VISEON
Protocol discriminatie
Protocol vernieling
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Protocol schorsing en verwijdering

Protocollen en stappenplannen bij calamiteiten
draaiboek bij ziekte en overlijden van een leerling
draaiboek bij familiemoord
draaiboek voor verdriet en rouw
protocol ongewenste seksuele handelingen
draaiboek bij ontvoering van een leerling
Seksuele intimidatie
Protocol agressie en geweld
protocol vandalisme en diefstal
protocol opvang personeel en leerlingen bij ernstige incidenten

Activiteiten
- Procedure
- Indeling van de activiteiten
- Plan Veiligheid op school : Binnenschoolse activiteiten
     o Gebruik speelplaats
     o Gebruik gymzaal
     o Gebruik gangen
     o Interne schoolactiviteiten

-  Plan Veiligheid op school: Buitenschoolse Activiteiten
     o Schoolreis
     o Kamp
     o Excursie vervoer
     o Verkeersexamen
     o Externe Sportactiviteiten

Terug naar boven