BredeSchool De Berensprong

Bronneberg 31 6075 CW Herkenbosch

  • Vanuit de lucht omgeving
  • Foto 2 vanuit de lucht.
  • Onze  grote beer
  • Hoofdingang van de school.
  • De kinderen gaan via de buitengalerij naar hun groep.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Schoolresultaten zijn vaak afhankelijk van de schoolpopulatie. De context van de schoolomgeving speelt dus zeker een rol in de resultaten.Voor de ene school is een hoog percentage naar het VWO een goed resultaat, voor een andere school is een “VMBO”-uitstroom een veel beter resultaat. 

Om te kijken of de leerlingen de leerstof begrepen hebben nemen wij toetsen af of vullen observatielijsten in. Van de resultaten van de toetsen of observatielijsten maken we een analyse. Op basis van deze analyse bepalen we hoe we verder gaan met het leerstofaanbod en waar extra aandacht of herhaling noodzakelijk is.

De resultaten van de toetsen worden vertaald naar leerniveau's. Dit zijn de referentieniveau's.
Deze bespreken we met elkaar, omdat wij op die manier onze ervaringen en werkwijzen met elkaar delen. De referentieniveaus van de laatste drie schooljaren geven een indicatie over het niveau van de school!
Naast de resultaten denken wij dat de flexibiliteit van een school een goede graadmeter is. Hoe gaat een school om met leerlingen die afwijken van de gemiddelde ontwikkeling? Kunnen we ze op een verantwoorde manier begeleiden?
Een andere graadmeter is het welbevinden van een kind. Hoe voelt het zich thuis op school? Voelen kinderen zich sociaal veilig? Wanneer een kind leert, het succeservaringen opdoet, zit het lekker in zijn vel en komen de capaciteiten/talenten van het kind sneller aan het licht. Dat scholen kwaliteit moeten leveren en beoordeeld moeten worden is een goede ontwikkeling. Maar het moet niet uitmonden in een competitiestrijd tussen scholen.

Onderwijs is er om kinderen te helpen zichzelf te ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen in groep 8 ontvangen voor 1 maart een definitief schooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool is leidend voor toelating tot het voortgezet onderwijs.  

Wij baseren het schooladvies op toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (Cito Leerling in Beeld), de resultaten van de doorstroomtoets (voorheen Eindtoets) in groep 8, de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding, de motivatie en het gedrag. Het definitieve advies en de onderbouwing wordt met leerling en ouders besproken tijdens een oudergesprek. 

Op onze school vinden we het belangrijk dat leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Om te komen tot een schooladvies worden de volgende stappen genomen:

  • In leerjaar 6 wordt met de ouders over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de uitstroom gesproken. Het functioneren in de groep en de toetsresultaten vormen de basis voor het gesprek. 
  • Op het einde van leerjaar 7 wordt er door de leerkracht(en) van groep 7 en de intern begeleider van de bovenbouw een voorlopig advies geformuleerd. Dit voorlopig advies wordt aan alle ouders medegedeeld. Bij de oudergesprekken is ook de intern begeleider aanwezig.    
  • Na de laatste toetsperiode van het leerlingvolgsysteem in leerjaar 8 vindt er een leerlingbespreking plaats waarbij de groepsleerkracht(en), de intern begeleider van de bovenbouw en de directeur aanwezig zijn.  Er wordt een definitief eindadvies geformuleerd. De resultaten van de doorstroomtoets in februari kunnen eventueel invloed hebben op het eindadvies. Het eindadvies kan alleen naar boven worden bijgesteld.
  • Het definitieve eindadvies wordt voor 1 maart (leerjaar 8) met de ouders besproken. Bij de oudergesprekken is ook de intern begeleider aanwezig. Op basis van het dit definitieve advies kan de aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs plaatsvinden.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 21 en 22 januari 2016 is er een inspectiebezoek geweest. Het betreffende inspectierapport is vervolgens definitief vastgesteld op 24 maart 2016. Door te klikken op het icoontje (zie beneden) kunt u de inspectierapporten van de Berensprong inzien.

In oktober 2019 is er een thema-onderzoek op De Berenspong uitgevoerd door de Inspectie. Thema: Schoolverschillen.
Tijdens het onderzoek voert de Inspectie gesprekken met een afvaardiging van de leerlingen en het team. Tenslotte volgt een vergelijkbaar gesprek met het managementteam en intern-begeleiders. Door de uitkomsten van deze gesprekken in een rij te zetten wordt duidelijk of er samenhang in de school is. Binnen de geledingen was duidelijk een samenhang te zien. Tenslotte werd gekeken of de samenhang ook in relatie is met de visie van de school: de waardes. Hier is door ons een affiche van gemaakt. Zie de bijlage: Wat werkt op De Berensprong.

Terug naar boven