BredeSchool De Berensprong

Bronneberg 31 6075 CW Herkenbosch

  • Vanuit de lucht omgeving
  • Foto 2 vanuit de lucht.
  • Onze  grote beer
  • Hoofdingang van de school.
  • De kinderen gaan via de buitengalerij naar hun groep.

Het team

Toelichting van de school

Het totale personeelsbestand is dit school jaar (2023-2024) = 17,4 fte (22 werknemers).

De functies/taken binnen de school zijn: 1 directeur, 3 intern-begeleiders, 1 administratieve medewerker, 1 conciërge, 16 leerkrachten en 1 onderwijs ondersteuner. De gemiddelde totale leeftijd is 41 jaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie: Wegwijs maken volgens Swalm & Roer > Centrale schoolgids 2023-2024. (bijlage)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Berensprong zijn de groepen 1 t/m 8 ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem (10 groepen).

Het leerstofjaarklassensysteem is onze basis, hierbinnen proberen we de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Binnen iedere groep werken we met verschillende leerniveaus. Kinderen die het 'extra' moeilijk vinden volgen een individueel begeleidings- leertraject. Indien mogelijk worden grotere jaargroepen regelmatig opgesplitst waardoor kleinere instructiegroepen kunnen worden gevormd. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) wordt gewerkt met combinatiegroepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aantal uren dit jaar (volgens urennorm) voor de groepen 1 t/m 8: 965 uur
Aantal uren per week voor de groepen 1 t/m 8: 25 uur en 10 min.

De  school hanteert de lestijden volgens het Hoorns model. Wat betekent dit:  
In 2006 is de Wet op Primair onderwijs aangepast aan de wens van de scholen om meer vrijheid te krijgen in de inrichting van de onderwijstijd. De kinderen moeten gedurende acht jaar basisonderwijs wel 7520 uur onderwijs volgen. Scholen mogen hierbij verschillen in aantal uren onderbouw en bovenbouw. Dit hoeft echter niet! Bij het Hoorns model worden de lestijden in ieder schooljaar gelijk getrokken: +/- 940 uur per jaar.

Na overleg en met instemming van de MR hanteert de school een continurooster.
Dit betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven onder begeleiding van de groepsleerkracht. De eindtijd op deze dagen is 14:30 uur. Op woensdag en vrijdag is de eindtijd 12:30 uur.

Iedere dag starten we 5 minuten eerder. Hiermee bouwen we per week 25 minuten op. Deze extra tijd zetten we in als studiedagen. Bij de kinderen wordt deze tijd gecompenseerd als vrije dagen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel betreft een document waarin duidelijk omschreven staat wat de huidige stand van zaken is binnen de heersende zorgstructuur op De Berensprong en welke gewenste stappen er in de nabije toekomst gemaakt zullen worden om ervoor te zorgen dat De Berensprong een brede zorgschool kan worden. Dit alles ten behoeve van het bevorderen van de communicatie met de ouders over de basisondersteuning die de school kan bieden en het betreffende ontwikkelbeleid van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Specialisme hoogbegaafdheid

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In samenwerking met de gemeente Roerdalen en de Kinderopvang hebben wij speciale aandacht voor het jonge kind.
In het Locatieplan staat deze samenwerking beschreven. 

Terug naar boven