Basisschool 't Vogelnest

Hengstdijkse Kerkstraat 15 A 4585 AA Hengstdijk

Schoolfoto van Basisschool 't Vogelnest

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, studieverlof of andere vormen van afwezigheid van leerkrachten, wordt een beroep gedaan op invalleerkrachten. Zoveel als mogelijk wordt, in een dergelijke situatie, de dagelijkse gang van zaken voortgezet. Als er geen vervanging geregeld kan worden, proberen we als team intern een oplossing te zoeken. Lukt dit ook niet, dan trachten we met de ouders een oplossing te zoeken. We zullen in ieder geval proberen te voorkomen, dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.  

Schoolondersteuningsprofiel                                                                                                                                                                   De ondersteuning die wij kunnen bieden:

  ·       We  bieden we al enige tijd een plek aan kinderen die op een andere school, om wat voor reden ook,  zijn vastgelopen.  Als ouders en/of een school  zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind en vastlopen in hun ontwikkeling op die school, dan kan plaatsing op  onze school een mogelijkheid zijn. We willen alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en leerlingen die in andere onderwijssituaties vastlopen een tweede kans bieden. Uiteraard binnen bepaalde grenzen en onze mogelijkheden.    

·       Er is sprake van interne deskundigheid  bij team, IB-er, directeur en bovenschoolse ondersteuning Perspecto  door ervaring en het volgen van trainingen  op het gebied van ondersteuning van leerlingen met dyslexie, dyscalculie, taal en spraak, rekenen/wiskunde, faalangstreductie, motorische beperkingen, gedragsproblemen,  ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, jonge risico leerlingen , VVE en NT2. Leerkrachten gaan meer in gesprek met leerlingen en ouders over hun leerproces. Op die manier wordt samen nagegaan welke mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften er zijn. Daarbij wordt ook uitgegaan van de specifieke talenten van kinderen. Het gebouw  van brede school ’t Vogelnest  is rolstoelvriendelijk en beschikt over een invalidentoilet. Deze voorzieningen zijn van goede kwaliteit.

    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven