Basisschool 't Vogelnest

Hengstdijkse Kerkstraat 15 A 4585 AA Hengstdijk

Schoolfoto van Basisschool 't Vogelnest

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen en registreren, maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Dit is een  landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem en geeft ons zicht op

·       hoe het kind zich individueel ontwikkelt (observaties en methodetoetsen)

·       hoe het kind zich binnen de groep ontwikkelt

·       hoe het kind zich ten opzichte van leeftijdsgenoten in het land ontwikkelt (CITO).

We hanteren een toets kalender waarin niet-methode gebonden toetsen staan gepland. De landelijk genormeerde toetsen die gebruikt worden zijn:  

Groep 1:

Er vindt een warme overdracht plaats zodra een peuter naar groep 1 doorstroomt.  Hiervoor maken we gebruik van de Kijk- registratie 0-7 jaar.  

Groep 2:  

-    Rekenen voor kleuters

-    Taal voor kleuters  

Groep 3-4-5:   

-    Spelling

-    Begrijpend lezen (4-5)

-    Rekenen en Wiskunde

-    Technisch lezen: AVI en DMT

-    Woordenschat  

Groep 6-7-8:     

-    Spelling

-    Begrijpend lezen

-    Rekenen en Wiskunde

-    Technisch lezen: AVI en DMT

-    Woordenschat

-    Eindtoets Route 8  (8)  

De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 en 2 wordt ook gevolgd met de KIJK-registratie, waarbinnen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen.   Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in beeld te brengen, maken we gebruik van “KIJK op sociale competenties”. Hierbij worden door leerkrachten en vanaf groep 5, ook door leerlingen op de computer vragenlijsten ingevuld. Hiervoor maken we ook gebruik van de sociale veiligheidsmonitor “Vensters”, die ingevuld wordt door de leerlingen van groep 6 t/m 8. Door deze gegevens bij elkaar te brengen en te vergelijken met het beeld dat de groepsleerkracht uit eigen observatie gevormd heeft, ontstaat een  beeld van de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied en kunnen er mogelijk acties ondernomen worden. Om te kunnen snappen wat deze gegevens ons vertellen, maken we gebruik van het  cyclisch proces van Handelingsgericht werken.    

                       

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven