Basisschool 't Vogelnest

Hengstdijkse Kerkstraat 15 A 4585 AA Hengstdijk

Schoolfoto van Basisschool 't Vogelnest

In het kort

Toelichting van de school

Voor meer informatie over deze school kunt terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • geborgenheid
  • verantwoordelijkheid
  • zelfbewust
  • respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben leerlingen op school afkomstig uit Hengstdijk, maar ook uit de directe omgeving.  Helaas merken we op onze school ook de gevolgen van krimp in onze omgeving. 

We zijn een kleinschalige dorpsschool in Hengstdijk waarvan het team met gevoel voor structuur & voorspelbaarheid, een veilige situatie biedt aan leerlingen. Het onderwijs wordt georganiseerd in drie groepen. Daarnaast bieden we al enige tijd een plek aan leerlingen die op een andere school, om wat voor reden ook, zijn vastgelopen. Als ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling en/of een leerling stagneert in de ontwikkeling op een school, dan kan plaatsing op onze school een mogelijkheid zijn. In dit geval werken wij met een proefperiode van zes maanden.

Op ‘t Vogelnest zijn een aantal punten belangrijk, om ons onderwijs vorm te geven:

De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Wij willen dat iedere leerling groeit. We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling (welk probleem het heeft), maar meer op wat het nodig heeft en welke aanpak een positief effect heeft. We hebben ook diverse programma’s en leerlijnen voor de zorg aan de leerlingen die wat meer aankunnen. 

Er heerst op school een zodanig pedagogisch klimaat, waardoor ieder leerling zich geborgen en veilig voelt. De regels op onze school scheppen duidelijkheid voor iedereen. Er zijn op onze kleine school minder prikkels. Leerlingen leren dat iedereen recht heeft op zijn eigen cultuur.

Respect tonen voor elkaar, de omgeving en andermans spullen. Samenwerken, sociaal zijn en zelfredzaamheid zijn ook belangrijk. Het geven, nemen en voelen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. Samen doelen stellen en hier tijd voor nemen. 

Optimaal oudercontact en vanwege de kleinschaligheid zijn korte lijnen mogelijk.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
5
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen schoolse opvang

Ook in schooljaar 2022-2023 werken we met een continurooster. Alle kinderen blijven op school over en eten met de leerkracht in de eigen klas. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden. 

BSO

Op dinsdagochtend en donderdagochtend is er voorschoolse opvang mogelijk op school zelf, hiervoor kunt u contact opnemen me Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

Voor buitenschoolse opvang op de andere dagen verwijzen wij u graag door naar Kinderopvang Pinkeltje te Vogelwaarde of Kinderopvang Foxkidz te Kloosterzande. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerling gegevens en gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren. Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of sociale media. Te denken valt aan verjaardagen, uitslagen van toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school. Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privé-gegevens van leerlingen, ouders, medewerkers van de school, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op www.elevantio.nl

Gedragscode

Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne ‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang  is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van Onderwijsgroep Perspecto, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen van Onderwijsgroep Perspecto, ontwikkeld. Bij aanmelding van een nieuwe leerling neemt de directeur deze gedragsafspraken door en vraagt instemming voor deze afspraken aan de ouders.

De afspraken zijn:

• Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuur van de school wordt nooit         getolereerd

• Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen

• Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd

• De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord

• Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden

• Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief

• Breng uw kind op tijd in de klas

• Bewaar de rust in het schoolgebouw

• Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken

• Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of schreeuwen.

De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure).

Terug naar boven