Basisschool Mikado

Apolloplein 1 7552 VG Hengelo

Schoolfoto van Basisschool Mikado

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elke leerkracht is de eerst verantwoordelijke waar het gaat om het meten van tussenresultaten en de reflectie daarop. Het behalen van gestelde doelen wordt gemeten door de methode-gebonden toetsen op de verschillende vakgebieden en het leerlingvolgsysteem van CITO. Daarnaast hechten we aan "het oog van de leerkracht" De leerkracht is de professional in de groep en meet voortdurend het groepsproces en doelstellingen door te observeren in de groep.

Groepsbesprekingen:
4x per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats met de intern begeleider van de school. De groepsplannen en aanpak per leerling worden besproken en waar nodig bijgesteld. Bij bespreking 1 en 3 sluit de gedrag coördinator aan m.b.t. welbevinden en gedragsregulatie (zowel groepsbreed als individueel) Op deze wijze werken volgens een cyclisch systeem. 

In de laatste bespreking sluit ook de leerkracht van de volgende groep aan tijdens de groepsbespreking. Op deze wijze vindt er meteen een overdracht plaats van relevante informatie over de ontwikkeling van elke leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven