Basisschool Mikado

Apolloplein 1 7552 VG Hengelo

Schoolfoto van Basisschool Mikado

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van een leerkracht hebben we de volgende opties:

 1. We bekijken of een collega beschikbaar is om extra te werken en/of de klas over te nemen
 2. Indien er vervanging nodig is en eigen mensen inzetten is niet mogelijk, dan wordt dit geregeld door het mobiliteitscentrum van het OBT (OnderwijsBureau Twente). Alle invallers staan hier ingeschreven en op deze manier kan dit vaak goed georganiseerd worden.
 3. Indien er geen invaller beschikbaar is doen we in school, incidenteel, een beroep op de mensen met ambulante tijd.
 4. Een noodoplossing is het verdelen van de kinderen waarvan de leerkracht afwezig is, over de andere groepen. Dit vinden we echter zeer onwenselijk en dit zal dan ook zelden voorkomen. In sommig gevallen voelen we ons genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. Hiervan wordt u dan tijdig op de hoogte gebracht. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters wordt geïntegreerd/thematisch onderwijs aangeboden waarbij alle vakken voldoende aan bod komen. Er wordt binnen het gehele gebouw gewerkt met dezelfde thema's. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de ochtend ligt de nadruk op het aanleren van basisvaardigheden en kennis rondom taal, lezen en rekenen. In de middag werken we thematisch en groepsoverstijgend in clusters, waarbij leerkrachten samen verantwoordelijkheid dragen voor het aanbod en de begeleiding. Kinderen krijgen de kans om de vaardigheden die zij hebben geleerd in de ochtend, toe te passen in een betekenisvolle context waarbij ze onderzoekend en ontwerpend leren vanuit de wereldorienterende-, technische, creatieve en culturele vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden regulier, primair onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

We bekijken ieder kind vanuit een holistische visie om zo de (onderwijs)behoeften in kaart te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om het bepalen van cognitieve ondersteuningsbehoeften maar ook om sociaal-emotionele behoeften. We bekijken dit graag breed: niet alleen op school maar ook thuis, in de directe omgeving. Ieder kind is anders en ieder kind heeft een eigen ondersteuningsbehoeften.

Om het kind en de ondersteuningsbehoefte beter te begrijpen betrekken we het kind, de ouders / verzorgers en evt. externen bij het proces rondom extra ondersteuning. Wij stellen onszelf de vragen: Wat heeft dit kind nu nodig? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we dat regelen? Wie onderneemt welke actie? We hebben een kindgerichte aanpak vanuit aandacht en zorg.

Binnen school is ervaring op het gebied van:

 • Taalproblematiek
 • Rekenproblematiek
 • Kinderen met gescheiden ouders
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Spraakproblematiek
 • angststoornis
 • Dyslexie
 • ASS-ADHD
 • Motorische problematiek
 • Eetstoornis

Aanwezigheid van specialistische expertise
Binnen het team hebben we een Intern Begeleider en een gedragscoördinator. De gedragscoördinator is tevens gecertificeerd trainer Rots&Water en Jongens in hun Kracht. Daarnaast beschikken we over een rekenspecialist en specialist jonge kind. Daar waar nodig wordt hun expertise ingevlogen.

Daarnaast is er wekelijks een School Zorg Ondersteuner aanwezig op school. Ouders, kinderen en leerkachten kunnen ten alle tijde bij haar terecht voor vragen rondom problematieken waar meer voor nodig is dan de school zelf kan bieden. U kunt hierbij denken aan kortdurende begeleiding van kinderen met psychische- of gedragsproblemen, het verzorgen van psycho-educatiegesprekken, bieden van opvoedondersteuning, kortdurende begeleiding van leerkrachten in het herkennen van en omgaan met psychische / gedragsproblemen en psychosociale problemen in de groepssituatie. Daarnaast kan zij ook doorverwijzen naar passende ondersteuning of ondersteuning naar de school of het gezin toe halen. 

Op aanvraag kunnen we ook gebruik maken van de expertise van de orthopedagoog. Zij is in dienst van Stichting Brigantijn, de stichting waar onze school onder valt. De orthopedagoog ondersteunt in de zoektocht naar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Daarvoor sluit zij aan bij een gesprek met ouders, leerkracht en IB. Ook kan zij kan een observatie uitvoeren en/of onderzoek doen.

Voor kinderen in groep 2 waarvan beide ouders een anderstalige achtergrond hebben, is een schakelklas aanwezig binnen het gebouw. Een schakelklassen is een klas waar kleuters drie dagdelen per week naar toe gaan. In schakelklassen wordt de Nederlandse taal van kleuters intensief gestimuleerd d.m.v. een speciaal programma.

Daarnaast werken we nauw samen met andere expertise gevestigd binnen het gebouw. Denk hierbij aan de GGD, Loes, Wijkracht, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en kindcoach. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven