Basisschool De Leer

Sint Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo (Gelderland)

  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar evalueren wij onze resultaten door middel van de trendanalyses. Deze worden besproken met het gehele team, vervolgens worden actiepunten vastgesteld. Deze actiepunten worden een half jaar later geëvalueerd.

De groepsresultaten worden structureel met de intern begeleider besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zien dat de adviezen aan de leerlingen van het schooljaar 2020/2021 grotendeels overeenkomen met de uiteindelijke plaatsing op het voorgezet onderwijs in het schooljaar 2021/2022. Van twee leerlingen is het schooladvies (op basis van de uitkomsten Centrale Eindtoets) herzien.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We kunnen blijven praten over waarden en normen, maar wij kiezen ervoor om tevens over te gaan tot actie. Het coöperatieve spel ‘De Kracht van 8’ is een voorbeeld van een actie die ingezet wordt op onze school. Het is een handvat voor kinderen en de volwassenen om hen heen om bewust te leren respectvol om te gaan met zichzelf en de ander. We gaan uit van wat we wél willen en niet van allerlei regels die zeggen wat we niet willen.

De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal:

- Ik ben mezelf

- Eerlijk zijn                  

- Rekening houden met elkaar                  

- Samenwerken en elkaar helpen                  

- Luisteren naar elkaar                  

- Zeggen wat we graag willen                  

- Laten we opnieuw beginnen                  

- Iedereen hoort erbij   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik ben mezelf
  • Samenwerken
  • Iedereen hoort erbij

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zoals u in ons inspectierapport kunt lezen worden wij positief beoordeeld door de inspectie.

Uit het inspectierapport: "De kwaliteitszorg is een sterk aspect binnen de school. Alle teamleden en de directie zijn betrokken bij systematische evaluaties, planmatige verbeteringen en borging van de kwaliteit. Vier indicatoren binnen de kwaliteitszorg zijn als goed beoordeeld."

Wij willen onze onderwijskwaliteit natuurlijk graag op goed niveau houden. In het huidige schooljaar willen wij ons taal- en spellingsonderwijs nog meer verbeteren, de creatieve vakken intensiveren en de integratie van coöperatieve werkvormen in ons onderwijs versterken.

Ook worden wij als gecertificeerde daltonschool in het voorjaar van 2020 gevisiteerd. Een mooie gelegenheid om expliciet te kunnen laten zien hoe wij vormgeven aan belangrijke thema’s in ons onderwijs: samenwerking, zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, reflectie, effectiviteit en borging.

Terug naar boven