Openbaar Kindcentrum de Stroom

Rijnlaan 103 5704 HZ Helmond

  • Wij vinden dat leren begint bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
  • Veel aandacht voor creativiteit in denken en werken. We besteden ook veel aandacht aan kunstonderwijs.
  • Je bent welkom op De Stroom
  • Naast een peuterspeelzaal is er in het kindcentrum ook een voor- en naschoolse opvang.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van openbare basisschool De Stroom

Basisschool De Stroom maakt onderdeel uit van kindcentrum De Stroom. We bieden op het kindcentrum samen met de peuteropvang/peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Op de website https://www.obsdestroom.nl vindt u meer informatie. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school. Waar we dat nodig vinden hebben we een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geborgenheid
  • Mogen zijn wie je bent
  • Gehoord en gezien worden
  • Autonomie
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Stroom wordt gewerkt in units.

Unit onderbouw bestaat uit peuteropvang - groep 1-2 en groep 3-4

Unit bovenbouw bestaat uit groep 5-6 en groep 7-8

In de units wordt zodanig gewerkt dat het mogelijk is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar kunnen spelen, leren en werken. De leerkrachten werken met alle kinderen van de unit. Elke groep heeft een eigen vaste mentor/begeleider.

Kindcentrum De Stroom is een kleinschalige en overzichtelijke organisatie. Kinderen, leerkrachten, pedagogische medewerkers, directie en ouders kennen elkaar bij naam.

Het totaal aantal kinderen in de wijk Brouwhuis (gemeente Helmond) is dalend. Het aantal leerlingen op De Stroom stijgt.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven