Openbaar Kindcentrum de Stroom

Rijnlaan 103 5704 HZ Helmond

  • Kleinschalig en gemoedelijk maar ook volop in ontwikkeling!
  • Naast een peuterspeelzaal is er in het kindcentrum ook een voor- en naschoolse opvang.
  • Je bent welkom op De Stroom
  • Wij vinden dat leren begint bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
  • Veel aandacht voor creativiteit in denken en werken. We besteden ook veel aandacht aan kunstonderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Stroom maken we sinds schooljaar 2018-2019 gebruik van de DIA-eindtoets. Deze digitale eindtoets is één van de vijf eindtoetsen die door het Ministerie van OC&W gecertificeerd zijn.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt aan de hand van de resultaten op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (januari - maart) een school- en groepsanalyses uitgevoerd. Deze analyses worden uitgevoerd aan de hand van een protocol dat voor alle scholen van de stichting is opgesteld (schoolzelfevaluatie).

De resultaten worden in de units verder geanalyseerd en met elkaar besproken. Hierbij worden de resultaten vergeleken met de door de school zelf opgestelde streefdoelen. Naar aanleiding van deze besprekingen worden op schoolniveau beleidsaanpassingen gedaan of nieuw beleid geïnitieerd. Ten aanzien van de groep worden zo nodig nadere afspraken gemaakt en vastgelegd in groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt op basis van de leerresultaten, de werkhouding, zelfstandigheid en algemeen beeld van de leerling door de  leerkracht opgesteld. Het schooladvies komt tot stand in overleg met de leerkracht van groep 7 en 8, intern begeleider en directie.

We werken op De Stroom volgens een vaste procedure bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. In deze procedure ligt vast welke stappen kindcentrum De Stroom doorloopt om tot het schooladvies VO te komen. Deze procedure is op school in te zien.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS de Stroom is in het voorjaar van 2018 door de inspectie bezocht.

Op basis van dat bezoek is een basisarrangement toegekend. Dat wil zeggen dat de inspectie vertrouwen heeft in de onderwijskwaliteit op onze school. OBS De Stroom rapporteert jaarlijks aan de onderwijsinspectie.

Uitspraken van de inspectie uit het conceptverslag:

"In de lesobservaties die wij samen met de directeur van de school hebben uitgevoerd, was te zien dat de leerlingen duidelijke uitlegkrijgen en de leraren zorgen voor een taakgerichte sfeer. Dit is te zien  in de actieve betrokkenheid van de leerlingen".

"Ook de ouders ervaren de positieve ontwikkelingen die de school doormaakt sinds de komst van de huidige directeur. De ouders waarderen de nieuwe dynamiek in de school  als zeer positief. De ruimte en laagdrempeligheid geven zij hierbij specifiek aan als uiting van deze dynamiek. Ouders zijn nu dan ook tevreden over de samenwerking".

Terug naar boven