Openbaar Kindcentrum de Stroom

Rijnlaan 103 5704 HZ Helmond

  • Wij vinden dat leren begint bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
  • Veel aandacht voor creativiteit in denken en werken. We besteden ook veel aandacht aan kunstonderwijs.
  • Je bent welkom op De Stroom
  • Naast een peuterspeelzaal is er in het kindcentrum ook een voor- en naschoolse opvang.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Stroom maken we sinds schooljaar 2018-2019 gebruik van de DIA-eindtoets. Deze digitale eindtoets is één van de vijf eindtoetsen die door het Ministerie van OC&W gecertificeerd zijn.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt aan de hand van de resultaten op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (januari - maart) een school- en groepsanalyses uitgevoerd. Deze analyses worden uitgevoerd aan de hand van een protocol dat voor alle scholen van de stichting is opgesteld (schoolzelfevaluatie).

De resultaten worden in de units verder geanalyseerd en met elkaar besproken. Hierbij worden de resultaten vergeleken met de door de school zelf opgestelde streefdoelen. Naar aanleiding van deze besprekingen worden op schoolniveau beleidsaanpassingen gedaan of nieuw beleid geïnitieerd. Ten aanzien van de groep worden zo nodig nadere afspraken gemaakt en vastgelegd in groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt op basis van de leerresultaten, de werkhouding, zelfstandigheid en algemeen beeld van de leerling door de  leerkracht opgesteld. Het schooladvies komt tot stand in overleg met de leerkracht van groep 7 en 8, intern begeleider en directie.

We werken op De Stroom volgens een vaste procedure bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. In deze procedure ligt vast welke stappen kindcentrum De Stroom doorloopt om tot het schooladvies VO te komen. Deze procedure is op school in te zien.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit onze visie 'samen leren - samen leven' en de overtuiging dat door ontmoeting we van elkaar kunnen leren is het voor ons vanzelfsprekend dat we aan aspecten als samen werken, samen spelen, ongelijk zijn en gelijkwaardig zijn veel aandacht besteden.

We gaan uit van verschillen tussen mensen en bespreken die verschillen.

De school biedt geborgenheid en is een ontmoetingsplaats waar kinderen, ouders en leerkrachten samen leren en samen leven. Zodra je binnen komt is het voelbaar: je bent er welkom, je wordt er gezien en gehoord en je mag er zijn wie je bent.

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, positieve leeropbrengsten en de ontwikkeling van burgerschap

De Stroom: 'Het mooiste dat je worden kunt is jezelf'

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Geborgenheid & vertrouwen
  • Mogen zijn wie je bent
  • Gehoord en gezien worden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS de Stroom is in het voorjaar van 2018 door de inspectie bezocht.

Op basis van dat bezoek is een basisarrangement toegekend. Dat wil zeggen dat de inspectie vertrouwen heeft in de onderwijskwaliteit op onze school. OBS De Stroom rapporteert jaarlijks aan de onderwijsinspectie.

Uitspraken van de inspectie uit het conceptverslag:

"In de lesobservaties die wij samen met de directeur van de school hebben uitgevoerd, was te zien dat de leerlingen duidelijke uitlegkrijgen en de leraren zorgen voor een taakgerichte sfeer. Dit is te zien  in de actieve betrokkenheid van de leerlingen".

"Ook de ouders ervaren de positieve ontwikkelingen die de school doormaakt sinds de komst van de huidige directeur. De ouders waarderen de nieuwe dynamiek in de school  als zeer positief. De ruimte en laagdrempeligheid geven zij hierbij specifiek aan als uiting van deze dynamiek. Ouders zijn nu dan ook tevreden over de samenwerking".

Terug naar boven