Kindcentrum Dierdonk

Nijendaldreef 1 5709 RK Helmond

  • Zij-aanzicht
  • Voorzijde schoolplein
  • Voorzijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk

Het team

Toelichting van de school

Het is van belang en passend bij onze visie om talenten van kinderen en volwassenen in te zetten in de school en te helpen ontwikkelen. We zijn een lerende school met een relatief jong team. Om de kwaliteit van ontwikkeling te volgen hanteert de school een vaste gesprekscyclus (functioneren en beoordelen). Daarnaast is er ruimte voor deskundigheidsbevordering, teambuilding en collegiale consultatie.

Bovenstaande personeelskenmerken zijn een voortvloeisel van Integraal Personeelsbeleid (IPB). Het personeelsbeleid van Kindcentrum Dierdonk is afgeleid van het beleid van Qliq Primair Onderwijs Helmond.

De afgelopen jaren hebben wij de muzieklessen, onder begeleiding van de MusiCoach, een nieuwe impuls gegeven. Hierdoor is de kwaliteit van een van de speerpunten Cultuureducatie, te weten muziek, naar een nog hoger niveau getild. Want muziek brengt voor ons plezier, ontspanning en saamhorigheid. Op dit moment maken we gebruik van de expertise van CultuurContact, zodat kinderen kennis kunnen maken met verschillende muziekinstrumenten en de kans krijgen om deze op school te leren bespelen, middels een schoolorkest en een schoolkoor. 

Tot slot verbreedt een vakleerkracht bewegingsonderwijs de mogelijkheden en expertise van onze gymnastieklessen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt conform de CAO verleend en dit wordt vervangen door bevoegde collega's. Binnen de school is sprake van eigen 'flexibele schil', waardoor de vervanging opgevangen wordt door een collega van school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is Kindcentrum Dierdonk in beweging. Er is een ontwikkeling gaande van een school met een traditioneel leerstofjaarklassensysteem, naar een kindcentrum met kindgericht onderwijs. Het meer personaliseren van het leren is hierbij het belangrijkste speerpunt. Het leerstofjaarklassensysteem wordt steeds meer losgelaten, de muren worden (spreekwoordelijk) doorbroken en er wordt steeds meer groepsdoorbrekend gewerkt op niveau, passende bij het kind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2013 heeft basisschool Dierdonk haar eigen Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is in het voorjaar van 2017 geëvalueerd en aangepast.    

Ons uitgangspunt is om de ondersteuning aan een leerling zoveel mogelijk binnen de eigen klas plaats te laten vinden. Op het moment dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de eigen klas geboden kan worden beschikt Kindcentrum Dierdonk over ‘De Oase’. ‘De Oase’ bestaat uit enkele op leerlingenondersteuning gerichte ruimten. Het concept van ‘De Oase’ is ontstaan in navolging van onze missie: ‘Iedereen is de uitdaging waard!’ en de kernwaarden: ‘veiligheid’, ‘positiviteit’ en ‘verantwoordelijkheid’.

De uitdaging vinden we in het bieden van de juiste ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Leerlingen werken in een veilige omgeving, in een positieve sfeer aan de eigen uitdaging. Samen zijn we verantwoordelijk voor al onze leerlingen. Ervan uitgaande dat de meerderheid van onze leerlingen de juiste ondersteuning ontvangt in de basisondersteuning van de eigen groep, biedt ‘De Oase’ ruimte voor lichte tot zo mogelijk extra ondersteuning op verschillende gebieden zoals sociaal-emotionele begeleiding, didactische begeleiding, leren leren, meer- en hoogbegaafdheid, faalangst, autisme, dyslexie, motoriek. Daarnaast zijn er nog overige vormen van ondersteuning zoals onder andere een orthopedagoog, vertrouwenspersonen en een schoolondersteuner. In de komende periode willen we de mogelijkheden gaan bekijken om de ondersteuning vanuit 'De Oase' te gaan integreren met de wens om meer gepersonaliseerd onderwijs vanuit de onderwijsbehoeften van onze leerlingen aan te gaan bieden. Naast bovengenoemde interne ondersteuning werken leerkrachten, intern begeleiders en directie regelmatig samen met professionals van externe instanties zoals de gezins- en jongerencoach, GGD, leerplicht, wijkagent, logopediste, ergotherapeut enzovoorts. De contacten met deze externe partners worden warm onderhouden.

Bij de afweging voor aanname van een leerling wordt zeer zorgvuldig gekeken naar de onderwijsbehoeften, de aanwezige faciliteiten, de aanwezige expertise en bovengenoemde veiligheid.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze unieke Oase richt zich op de ondersteuningsbehoefte van onze kinderen. De vraag is leidend voor het aanbod. Ons doel is de Oase - en dus ook de ondersteuning - steeds meer en meer te integreren in het dagelijkse onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een VVE indicatie worden nauwkeurig gevolgd. Zij krijgen extra activiteiten aangeboden, om de ontwikkeling op taal- en rekengebied te stimuleren. 

Terug naar boven