Kindcentrum Dierdonk

Nijendaldreef 1 5709 RK Helmond

  • Zij-aanzicht
  • Voorzijde schoolplein
  • Voorzijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Dierdonk vinden wij het belangrijk om goed zicht te houden op de ontwikkeling van onze kinderen.
Dit doen wij o.a. middels observaties, kind-(ouder)gesprekken, doelenbladen en metingen van methode- en niet methodegebonden toetsen. Deze gegevens vormen het uitgangspunt om voor het kind een beredeneerd aanbod samen te stellen.

Wat betreft de niet-methodegeboden toetsen maken wij gebruik van de metingen van Leerling in Beeld. Hierbij meten wij de kinderen adaptief. Dit wil zeggen dat een kind een meting krijgt die past bij zijn of haar ontwikkeling. Ook het moment waarop we deze meting afnemen, wordt zorgvuldig overwogen, zodat het kind de meting maakt op het moment dat dit passend is.

Twee keer per jaar worden er analyses gemaakt van de metingen. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau. Deze analyses helpen ons als school om steeds ons onderwijs te verbeteren en aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen van de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviesprocedure Voortgezet Onderwijs

Preadvies

Dit preadvies Voortgezet Onderwijs wordt in groep 7 door de school - de leerkrachten van groep 6, 7 en de intern begeleider, de adjunct-directeur en de directeur aan de ouder(s)/verzorger(s) afgegeven.

Schooladvies

Het schooladvies Voortgezet Onderwijs wordt in groep 8 wordt door de school - de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de intern begeleider, de adjunct-directeur en de directeur aan de ouder(s)/verzorger(s) afgegeven.

Een advies wordt voorafgaand aan de Centrale Eindtoets Basisonderwijs afgegeven. Wij vinden het belangrijk dat we ons advies baseren op kind kenmerken, observaties, aangevuld met gegevens vanuit methode gebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen. Het resultaat van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs wordt gebruikt als aanvullende informatiebron naar het Voortgezet Onderwijs.

Heroverweging

Wanneer een score van de Centrale Eindtoets hoger uitvalt dan het oorspronkelijke schooladvies, dan wordt het advies heroverwogen. Deze heroverweging kan leiden tot een bijstelling van het schooladvies. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd. Een heroverweging is niet van toepassing bij een score lager of gelijk aan het oorspronkelijke schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Eén van de voornaamste uitgangspunten van kindcentrum Dierdonk is: Een positief (veilig) leer- en leefklimaat. Dit betekent dat we middels interactie, instructie en klassenmanagement voorwaarden scheppen voor een pedagogisch klimaat waarin elk kind tot zijn of haar recht komt. De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan een veilig pedagogisch klimaat. Er is hierdoor een goede basis op Kindcentrum Dierdonk.
In schooljaar 2017-2018 , 2018-2019 en 2020-2021 hebben wij daarbij ook het Certificaat Veilige School behaald. In 2019-2020 is er geen onderzoek afgenomen i.v.m. de eerste Corona lockdown.

Voor wat betreft ondersteuning voor ieder kind maken we optimaal gebruik van onze expertise en ruimtes binnen onze Oases.

Meer informatie over ons ondersteuningsaanbod treft u aan op onze website www.dierdonkschool.nl. Specifiek in de documenten: 'Het schoolondersteuningsprofiel' en 'Ondersteuningsaanbod de Oase'.

De Oase is een begrip voor een zeer passende begeleiding. Daarom zeggen wij met vol vertrouwen: “Kindcentrum Dierdonk……een Oase van groei.”

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Ontwikkelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Dierdonk kent sinds maart 2019 de waardering Goed. De kwaliteitsgebieden; Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg & Ambitie zijn een voorbeeld voor andere scholen. 

In de bijlage leest u het rapport van de bevindingen van de Inspectie. 

Januari 2022 ontving Kindcentrum Dierdonk het predicaat Excellente School 2022-2025.

In de bijlage leest u het rapport van de bevindingen van de jury Excellente Scholen. 


Terug naar boven