Kindcentrum Dierdonk

Nijendaldreef 1 5709 RK Helmond

  • Zij-aanzicht
  • Voorzijde schoolplein
  • Voorzijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Welbevinden en veiligheid

Jaarlijks peilen wij het welbevinden (najaar) en de veiligheidsbeleving (voorjaar). Dit doen wij op een objectieve wijze, onder begeleiding van de vertrouwenspersonen en in afwezigheid van de eigen leerkracht. Dit heeft er toe geleid dat wij de laatste jaren het certificaat Veilige School (www.veiligescholen.nl) mochten ontvangen.

Tevredenheid

De volgende leerlingtevredenheidspeiling of -enquête staat gepland voor najaar 2021.

Deze leerlingtevredenheidspeilingen worden geanalyseerd. Daaruit worden conclusies getrokken en acties bepaald (zie document "Leerlingtevredenheid" hieronder). Uit de bevindingen van de vorige enquêtes is bijvoorbeeld een leerlingenraad ontstaan, die mee denkt met de ontwikkelingen en verbeteringen van school vanuit het leerlingperspectief.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheid

Op bestuurlijk niveau worden tevredenheidspeilingen van alle QliQ Primair scholen op eenzelfde moment afgenomen. 

De gegevens uit de oudertevredenheidspeiling worden geanalyseerd en besproken in de werkgroep "Kwaliteitsverbetering". In deze werkgroep zitten ouders vanuit o.m. de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Zij fungeren als klankbord voor alle ouders. Tijdens bijeenkomsten van de werkgroep worden verbeterpunten besproken en hierop aansluitende acties bepaald en ingezet (zie document "Oudertevredenheid" hieronder).

Ouderbetrokkenheid

Eens per schooljaar nemen wij een ouderbetrokkenheidsonderzoek af. De laatste dateert van december 2021. Toen was het thema 'Relatie'. Voor 2023 staat het thema 'Aanbod' op de planning.

Als school hebben wij invloed op de vragen en samen met bovengenoemde werkgroep "Kwaliteitsverbetering" kunnen wij vragen ook op maat maken of toevoegen wanneer dit wenselijk is.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven