Kindcentrum Dierdonk

Nijendaldreef 1 5709 RK Helmond

  • Zij-aanzicht
  • Voorzijde schoolplein
  • Voorzijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk
  • Impressie jubileum 1996-2016

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Welbevinden en veiligheid

Jaarlijks peilen wij het welbevinden (najaar) en de veiligheidsbeleving (voorjaar). Dit doen wij op een objectieve wijze, onder begeleiding van de vertrouwenspersonen en in afwezigheid van de eigen leerkracht. Dit heeft er toe geleid dat wij de laatste jaren het certificaat Veilige School (www.veiligescholen.nl) mochten ontvangen.

Tevredenheid

De volgende leerlingtevredenheidspeiling of -enquête staat gepland voor voorjaar 2021 (onder voorbehoud van Corona maatregelen).

Deze leerlingtevredenheidspeilingen worden geanalyseerd. Daaruit worden conclusies getrokken en acties bepaald (zie document "Leerlingtevredenheid" hieronder). Uit de bevindingen van de vorige enquêtes is bijvoorbeeld een leerlingenraad ontstaan, die mee denkt met de ontwikkelingen en verbeteringen van school vanuit het leerlingperspectief.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheid

Op bestuurlijk niveau worden tevredenheidspeilingen van alle QliQ Primair scholen op eenzelfde moment afgenomen. 

De gegevens uit de oudertevredenheidspeiling worden geanalyseerd en besproken in de werkgroep "Kwaliteitsverbetering". In deze werkgroep zitten ouders vanuit o.m. de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Zij fungeren als klankbord voor alle ouders. Tijdens bijeenkomsten van de werkgroep worden verbeterpunten besproken en hierop aansluitende acties bepaald en ingezet (zie document "Oudertevredenheid" hieronder).

Ouderbetrokkenheid

Eens per twee jaar nemen wij een ouderbetrokkenheidsonderzoek af. De laatste dateert van 2018. Als school hebben wij invloed op de vragen en samen met bovengenoemde werkgroep "Kwaliteitsverbetering" kunnen wij vragen ook op maat maken of toevoegen wanneer dit wenselijk is.

Het is de intentie dit onderzoek weer af te nemen in het voorjaar van 2021 (onder voorbehoud van Corona maatregelen).

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven