Basisschool Jan Barbier

Ommerweg 138 7447 RH Hellendoorn

Schoolfoto van Basisschool Jan Barbier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is de centrale eindtoets afgenomen in leerjaar 8. Onze leerlingen hebben een gemiddelde schoolscore van 531,5 behaald. Dit is net iets onder het landelijk gemiddelde van 534.9. 

De resultaten van de Centrale Eindtoets worden geëvalueerd met het team. Samen besluiten wij op welke onderdelen wij ons willen ontwikkelen en worden er ambities gesteld. Komend schooljaar zetten wij in op het verbeteren van het rekenonderwijs. Ook de medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd en voorziet ons van advies hierover.  

De eindtoets toetst wat de leerlingen tijdens hun basisschool periode geleerd hebben op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. Deze toets meet niet de sociale vaardigheden, de werkhouding en het zelfvertrouwen van onze leerlingen. En ook deze onderdelen zijn essentieel voor een verder succesvol verloop van hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 nemen wij twee keer per schooljaar methode onafhankelijke toetsen (Leerling in Beeld) af. Met deze toetsen meten we de algemene vaardigheid van de leerling op het gebied van rekenen, taal en lezen. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem, waardoor de vaardigheidsgroei inzichtelijk wordt. De vaardigheidsgroei wordt per vakgebied in een grafiek weergegeven en in het Rapportfolio. 

Op de Jan Barbier werken wij planmatig aan de kwaliteit van het onderwijs en resultaten op de gebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Dit doen wij volgens de werkwijze: zelfevaluatie, onderwijsplannen en groepsoverzichten.

De leerkrachten analyseren de resultaten van de leerlingen en het leerjaar. Vervolgens bepalen de leerkrachten of er aanpassingen gemaakt moeten worden in het basisaanbod of dat er ondersteuning geboden moet worden aan leerlingen. Dit noteren zij in het groepsoverzicht. Indien nodig wordt er een individueel plan van aanpak geschreven voor een leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gebaseerd op de ontwikkeling die de leerling heeft doorlopen bij ons op school. Hierbij kijken wij naar de vorderingen, werkhouding, motivatie en redzaamheid. Op de Jan Barbier verzamelen wij doorlopend informatie over de leerresultaten en de ontwikkeling van de leerling. Tijdens het onderwijsleerproces toetsen wij continu hoever de leerling gevorderd is in het behalen van zijn/haar doelen. Dit doen we door vragen te stellen, gesprekken te voeren, checks uit te voeren en toetsen af te nemen. De leerkracht geeft de leerling feedback en feed forward waardoor de leerling inzicht krijgt in zijn eigen ontwikkeling. De leerling ervaart hierdoor meer eigenaarschap over het leren en dat vergroot de betrokkenheid en motiveert. Deze informatie plaatsen wij in het leerlingvolgsysteem.

In groep 8 wordt vanaf dit schooljaar de Doorstroomtoets afgenomen. Deze toets wordt landelijk afgenomen op 6 & 7 februari. Aangezien het definitieve schooladvies al eerder gegeven moet worden, is de score op de Doorstroomtoets minder bepalend. Het advies wordt gebaseerd op informatie en vorderingen uit het leerlingvolgsysteem en de visie van het team. Als het advies uit de Doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies gaan we met de leerling en zijn ouders/verzorgers in gesprek en stellen we het advies eventueel bij.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor een goed welbevinden, een hoge betrokkenheid en zelfsturing is het essentieel dat je beschikt over zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie. Wij werken structureel aan deze doelen tijdens de thema's, hierbij gebruiken wij de methode Leefstijl als bronnenboek. 

Samen leven, samen leren is ons motto. Dit is zichtbaar in de wijze waarop wij ons onderwijs organiseren.Dit doen wij vanuit de kernwaarden 'samen': 

We leren van en met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor onze school. We staan in verbinding met elkaar en onze omgeving.

Samen staan we sterk!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leven, samen leren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven