De Springschans

Breedelaan 6 1851 MA Heiloo

  • Hoofdingang schoolgebouw
  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans

In het kort

Toelichting van de school

Spring zo hoog je kunt

Wij zijn trots op De Springschans, een school waar we samen met jullie en de kinderen onderwijs maken. Dat is 'onderwijs genieten'!

Wist je dat in de loop van de jaren jullie kinderen in totaal ruim zo’n 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Een belangrijk deel van een kinderleven, maar ook voor jullie die dit van dichtbij begeleiden.

Scholen verschillen in kwaliteit, werkwijze, sfeer en resultaten. Wij hopen dat jullie je kunnen vinden in onze ideeën over omgaan met elkaar, het belang dat wij hechten aan kinderen van verschillende leeftijden zorg te laten dragen voor elkaar, om met elkaar de school en de omgeving netjes te houden, de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die wij de kinderen aanleren en het vertrouwen dat wij hen geven.

De Springschans valt onder het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) www.isob.net

Dit SchoolVenster biedt inzicht in de resultaten van de Springschans. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Samen
  • Open
  • Ruimte
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Springschans floreert. De afgelopen jaren is er sprake van een constante instroom van nieuwe leerlingen. Bij de start van het schooljaar 2023-2024 verwachten wij 230 leerlingen in de school. In de loop van '23-'24 zal het leerlingaantal naar +- 260 leerlingen groeien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Door met het hele team structureel bezig te zijn met Leefstijl in alle groepen is er rust en duidelijkheid in de school. Kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en leren gevoelens te herkennen en zien. Wij blijven oefenen met elkaar op positieve manier aanspreken op gewenst of ongewenst gedrag. 

Door middel van groepsgesprekken, SCOL en leerlingbesprekingen blijven we goed zicht houden op het gevoel van veiligheid wat bij de kinderen ervaren wordt. (In het tweede halfjaar 2023 maken we de overstap van Scol naar Leerling in Beeld)

Ouders krijgen op de informatieavond groepsgerichte informatie over Leefstijl, maar worden ook goed geïnformeerd over elk thema in de maandelijkse nieuwsbrief en de speciale nieuwsbrieven van Leefstijl voorafgaand aan elk thema.

De resultaten van SCOL worden besproken met intern begeleider en ouders.  

Terug naar boven