De Springschans

Breedelaan 6 1851 MA Heiloo

  • Hoofdingang schoolgebouw
  • Voorzijde schoolgebouw
  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

        

5.2 EINDTOETS   Wat is de eindtoets ?   De Nederlandse overheid heeft besloten dat alle leerlingen van basisscholen in Nederland een eindtoets moeten maken. Met de eindtoets kunnen de leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht van groep 8 geeft een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. De leerkracht kijkt – naast de leercapaciteiten- ook naar andere vaardigheden die de slagingskans van het advies voor het voortgezet onderwijs vergroten en waar het kind het meest tot zijn recht komt. Er wordt onder andere gekeken naar zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, plannen en organiseren en verantwoordelijkheidsbesef.   De Springschans heeft gekozen voor de IEP als eindtoets. Deze toets wordt in april afgenomen. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan kan de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score op de eindtoets hoeft het advies niet bijgesteld te worden. De eindtoets is geen examen. De leerling kan dus niet slagen of zakken.   In een enkel geval twijfelt een leerkracht of een leerling beter past op het Praktijkonderwijs of op het VMBO BB. Dan kunnen wij voor de betreffende leerling een NIO onderzoek aanvragen. Deze toets geeft een goed beeld van de verhouding tussen prestatie en leermotivatie, de cognitieve capaciteiten en een IQ. Dit drempelonderzoek, samen met de Leer-Motivatietest (LMT) wordt erkend door de onderwijsinspectie

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met verschillende Cito-toetsen, de SCOL (een instrument om de sociaal emotionele ontwikkeling te meten), de observatielijst uit KIJK! (een instrument om de ontwikkeling van kleuters te volgen), het Pi-dictee (voor zwakke spellers), de AVI-toets en de drie minutentoets (DMT) om het technisch leesniveau te kunnen bepalen.

De tussenresultaten worden periodiek besproken tussen de intern begeleider en groepsleerkrachten. Indien nodig leiden de uitslagen tot bijstellingen van het onderwijsprogramma voor de betreffende leerling(en).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is de uitstroom richting het voortgezet onderwijs een stabiele factor geweest. De gemiddelde uitstroom is doorgaans havo met soms wat meer uitschieters richting het vwo zoals dit schooljaar.  De aandacht in groep 8 gaat gedurende het hele schooljaar naar het plannen en organiseren van eigen-geformuleerde doelen. Waar moet ik nog aan werken? Waar wil ik beter in worden? Hoe bereik ik mijn doelen en hoe plan ik deze? De nadruk ligt dan ook op eigen verantwoordelijkheid, organiseren, zelfstandigheid en feedback op het proces en leerhouding. Deze informatie, samen met de resultaten gedurende hun hele schoolcarriere, bepalen het uitstroomprofiel van groep 8.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Springschans ligt midden in het centrum van een relatief ‘rijke’ gemeente. Dit heeft zijn weerslag op de leerlingenpopulatie van De Springschans. De schooldoelen en leerverwachtingen zijn om deze redenen hoog. De resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem voldoen aan deze verwachtingen.

Het inspectiekader wordt aangepast naar een, in eerste instantie, meer bestuur gericht toezicht.  Per 1 augustus 2020 hanteert de inspectie een nieuw onderwijsresultatenmodel. De gemiddelde schoolweging en signaleringswaarden zijn nieuwe begrippen. Deze werkwijze wordt in school geïmplementeerd.    

Terug naar boven