SO De Pyler

Meezenbroekerweg 5 6412 VK Heerlen

  • Schoolfoto van SO De Pyler
  • Schoolfoto van SO De Pyler

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen, in deze ook SO De Pyler, in het primair onderwijs verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Scholen moeten onder andere eens per schooljaar de veiligheid van leerlingen op school onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De inspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichtingen. Met het afnemen van de Vensters-vragenlijst leerlingtevredenheid voldoet ook SO De Pyler aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet ‘Zorgplicht veiligheid op school' stelt voor de leerlingen op niveau groep 6, 7 en 8. (In groep 1 t/m 5 wordt Viseon Cito afgenomen om de veiligheid van de leerlingen in kaart te brengen). De resultaten van het onderzoek levert SO De Pyler direct via Vensters door aan de inspectie.De antwoorden op de vragen over sociale veiligheid worden samengevat in een schoolrapport in het ManagementVenster van PO Venster.  De resultaten worden gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. Daarnaast worden de sociale veiligheidsgegevens direct verstuurd naar de Inspectie van het Onderwijs via de Monitoring Sociale Veiligheid. De trendanalyse van de diverse afgenomen leerling tevredenheidsonderzoeken worden door SO De Pyler gebruikt voor verdere ontwikkeling op het gebied van veiligheid op school.   
Tevredenheid
7,6

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Met een oudertevredenheidsonderzoek meten we hoe de ouders/verzorgers de school van hun kinderen ervaren, in deze SO De Pyler. De ouders worden door ons dan ook erkend als 'Kritische Succes Factor'. De tevredenheid van de ouders is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van onze school. Het is daarom van belang dat de verwachtingen van de ouders overeenkomen met de prestaties van onze school. Met de resultaten uit het onderzoek kan SO De Pyler gericht aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verhogen.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven