SO De Pyler

Meezenbroekerweg 5 6412 VK Heerlen

  • Schoolfoto van SO De Pyler
  • Schoolfoto van SO De Pyler

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Schoolverlaters.

Een belangrijk punt in iemands schoolcarrière is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs (van PO naar VO); ofwel van SO naar V(S)O. Onze school heeft wettelijk gezien de verplichting om te werken met een OPP (= Ontwikkelings Perspectief Plan). Binnen 6 weken na plaatsing stellen wij - in samenspraak met ouders én leerling – het perspectief vast en plannen wij het aanbod van zorg. Hiermee is onlosmakelijk (vanaf DL 40) het benoemen van een uitstroomperspectief verbonden. Dit perspectief wordt jaarlijks besproken met de ouders (tijdens de voortgangsgesprekken).   

Leerlingen die aan het einde van het schooljaar 12 jaar of ouder zijn en waarvan verwacht dat ze dit schooljaar de school gaan verlaten, komen in principe in aanmerking voor een eindonderzoek. Binnen de CvdB worden deze leerlingen besproken om te kunnen beoordelen of deze leerlingen qua ontwikkelingsniveau toe zijn aan vervolgonderwijs. De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden in het kader van het eindonderzoek:       

  • TRF (Teachers report formular) (in te vullen door de leerkracht); 
  • YSR (Youth self report) (in te vullen door de leerling); 
  • Cito leerlingvolgsysteem en methode gebonden toetsen;
  • Eindtoets "Route 8"
  • Intelligentieonderzoek (mag niet ouder dan 2 jaren zijn).   

Nb. Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de (speciaal)basisschool hebben geleerd. De groepsleerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet(speciaal)onderwijs. Scoort de leerling op de eindtoets beter dan het advies van de groepsleerkracht dan moet de school het advies overwegen. Bij een lagere score hoeft dat niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Alle onderzoeken worden door de orthopedagoog uitgewerkt en samenvattend weergegeven in het OPP. De leerkracht actualiseert voor alle leerlingen het OPP met bijbehorende evaluaties en een overzicht van het didactisch presteren (meestal CITO). Binnen de CvdB wordt met de groepsleerkracht tijdens een leerlingbespreking alle informatie rondom de leerling besproken en wordt een advies voor vervolgonderwijs geformuleerd. De overdracht van de leerlingen die naar onze VSO-afdeling gaan, gebeurt middels knooppunten waarbij aanwezig: ouders / SWV VO /School PO en VO / Externe partners).

De leerkracht van de V(S)O-afdeling neemt contact op met de leerkracht van de SO-afdeling in verband met de overdracht. 

 

Toelichting Samenwerkingsverband VO.

Voortgezet onderwijs Parkstad kiest voor “zo inclusief mogelijk”  Passend onderwijs gaat in Parkstad een volgende stap zetten. Afgelopen half jaar hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) de handen ineen geslagen. Samen hebben ze als uitgangspunt gekozen om zo inclusief mogelijk onderwijs te bieden. Sommige leerlingen hebben (veel) speciale ondersteuning nodig en dat kon in het reguliere voortgezet onderwijs vaak niet geboden worden. Vanaf schooljaar 2020/2021 zal , door een bijzondere samenwerking tussen het regulier en voortgezet speciaal onderwijs, het mogelijk worden om naar een reguliere school te gaan. Deelname aan het regulier onderwijs biedt veelal de beste kansen op vervolgonderwijs en arbeid.  Hoe gaat het in zijn werk? Leerlingen die aangewezen lijken/zijn op het (voortgezet) speciaal onderwijs zullen met ondersteuning vanuit de vso-school geadviseerd worden om in te stromen in een reguliere school in de buurt. De leerling komt met zijn buurt- en leeftijdgenoten op dezelfde school te zitten. De vso-school zorgt, indien nodig, voor begeleiding op de onderwijsplek waar de leerling onderwijs volgt.

Voor een leerling uit het (voortgezet) speciaal onderwijs waarvoor zo’n overstap niet mogelijk is, verandert er niets. Het vso blijft onderwijs en ondersteuning bieden en gaat toewerken naar een mogelijk later moment van overstap naar regulier (vervolg)onderwijs of reguliere arbeid. Alle vo-scholen uit Parkstad nemen deel aan het netwerk ‘zo inclusief mogelijk onderwijs’ en worden ondersteund op de werkvloer vanuit dit netwerk. Op deze wijze krijgt de leerling wat hij/zij nodig heeft: een veilige leeromgeving en de benodigde expertise en ondersteuning. De schoolbesturen en de gemeenten in Parkstad zijn met elkaar overeengekomen om van Parkstad een zo inclusief mogelijke regio te maken waarin iedereen kan meedoen. Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij huis met geïntegreerde zorg en ondersteuning. Voorwaarde is dat  zorg en ondersteuning, zowel vanuit jeugdhulp als vanuit het onderwijs, samen kunnen werken op de plek waar dat nodig is, in dit geval de school. In de knooppunt-overleggen met ouders, school en hulpverlening wordt afgesproken wie welke ondersteuning en zorg gaat bieden, wat de doelen van die ondersteuning en zorg zijn, hoe lang dat duurt en hoe dat gemonitord wordt.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Geen toelichting in het SchoolVenster.

Terug naar boven